inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 poj. 250 ml
inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 20 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 5 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 5 amp. 5 ml
...zwierz?tach nale?y rozpatrywa? z uwzgl?dnieniem dzia?ania farmakologicznego 5-fluorouracylu. U szczurów 5-fluorouracyl powodowa? aberracje chromosomowe w spermatogoniach i przemijaj?c? niep?odno??. U niektórych gatunków (tj. szczury, myszy, króliki i ma?py) po podaniu dawek porównywalnych (mg/kg mc.) do stosowanych u cz?owieka (bez poprawki na prawdopodobne mniejsze nara?enie uk?adowe u zwierz?t laboratoryjnych ni? u ludzi), stwierdzono dzia?anie teratogenne i toksyczne dla p?odu. 5-Fluorouracyl wykaza?...
inf. [roztw.]; 60 mg/ml, 1 poj. 500 ml
inf. do?. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 10 fiol. 5 ml
...samym zwi?ksza? ryzyko wyst?pienia krwotoku. Page 2 of 11 Produkt ATG-Fresenius S jest przeciwwskazany u pacjentów z nowotworami z?o?liwymi z wyj?tkiem przypadków, w których przeszczep komórek macierzystych wykonywany jest jako cz??? leczenia. 4.4 Specjalne ostrze_enia i ?rodki ostro_no?ci dotycz?ce stosowania Pacjentów otrzymuj?cych produkt ATG-Fresenius S nale_y leczy? w placówkach z odpowiednim personelem i wyposa_eniem w odpowiednie laboratoryjne...
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 1750 j.m., 1 fiol.
...nale?y prowadzi? zgodnie z opisanymi poni?ej szczególnymi zaleceniami dotycz?cymi dawkowania. W leczeniu wrodzonego niedoboru antytrombiny dawk? i czas leczenia nale?y dobra? indywidualnie dla ka?dego pacjenta, bior?c pod uwag? wywiad rodzinny, a zw?aszcza epizody zakrzepowo-zatorowe, aktualne kliniczne czynniki ryzyka i wyniki bada? laboratoryjnych. Liczba podawanych jednostek antytrombiny alfa jest wyra?ona w jednostkach mi?dzynarodowych (j.m.), które odnosz? si? do aktualnego wzorca WHO dla koncentratu...
Pefloxacin | ATC: J 01 MA 03
tabl. powl.; 400 mg, 10 szt.
...Pefloksacyna mo?e wykazywa? dzia?anie synergiczne z antybiotykami beta-laktamowymi. Mo?na j? równie? stosowa? w skojarzeniu z metronidazolem i wankomycyn?. Pefloksacyna wykazuje dzia?anie antagonistyczne do stosowanych w skojarzeniu tetracyklin i chloramfenikolu. Pefloksacyna mo?e dzia?a? synergicznie z ryfampicyn? na gronkowce, chocia? nale?y to potwierdzi? w badaniach laboratoryjnych. Ryfampicyna znacz?co zwi?ksza klirens osoczowy pefloksacyny, dlatego podczas jednoczesnego stosowania obu leków nale?y kontrolowa? st??enie pefloksacyny w osoczu. 3...
Pefloxacin | ATC: J 01 MA 03
inf. [roztw.]; 400 mg/5 ml, 10 amp. 5 ml
...dzia?anie synergiczne z antybiotykami beta-laktamowymi. Mo?na j? równie? stosowa? w skojarzeniu z metronidazolem i wankomycyn?. Pefloksacyna wykazuje dzia?anie antagonistyczne do stosowanych w skojarzeniu tetracyklin i chloramfenikolu. Pefloksacyna mo?e dzia?a? synergicznie z ryfampicyn? na gronkowce, chocia? nale?y to potwierdzi? w badaniach laboratoryjnych. Ryfampicyna znacz?co zwi?ksza klirens osoczowy pefloksacyny, 3 UR.DZL.ZLN.4020.2120.2011 dlatego podczas jednoczesnego stosowania obu leków nale?y kontrolowa? st??enie...
inj. [roztw.]; 7,5 mg, 1 fiol. 1,3 ml
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt. tabl.; 30 mg, 28 szt.
...ketonow? i ?pi?czk? hiperosmotyczn? lub zgonem. Czynnikami ryzyka, które mog? predysponowa? pacjenta do wyst?pienia ci??kich powik?a?, s? oty?o?? i cukrzyca w wywiadzie rodzinnym. W badaniach klinicznych z arypiprazolem nie by?o istotnych ró?nic w cz?sto?ci wyst?powania dzia?a? niepo??danych zwi?zanych z hiperglikemi? (w tym cukrzycy) lub nieprawid?owych warto?ci laboratoryjnych st??enia glukozy w porównaniu do placebo. U pacjentów leczonych preparatem ABILIFY i innymi nietypowymi lekami przeciwpsychotycznymi nie...
Paclitaxel | ATC: L 01 CD 01
inf. [prosz. do przyg. zaw.]; 5 mg/ml, 1 fiol. 100 mg inf. [prosz. do przyg. zaw.]; 5 mg/ml, 1 fiol. 100 mg
...w sprawie prowadzenia pojazdów i obs?ugiwania maszyn. Lek Abraxane zawiera sód Jedna dawka leku Abraxane zawiera oko?o 425 mg sodu. Nale?y o tym pami?ta?, je?li stosowana jest dieta z kontrolowan? poda?? sodu. 3. Jak stosowa? lek Abraxane Lek Abraxane b?dzie podany do?yln? kroplówk? przez lekarza lub piel?gniark?/piel?gniarza. Otrzymana dawka b?dzie wyliczona na podstawie wielko?ci powierzchni cia?a pacjenta i wyników bada? laboratoryjnych. Zazwyczaj stosowana...
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 300 mg, 100 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 500 mg, 100 szt.
...objawy, jak apatia, senno??, wymioty lub niedoci?nienie lub je?li stwierdza si? zwi?kszon? cz?sto?? wyst?powania napadów, nale?y oznaczy? st??enie amoniaku i walproinianu sodu w surowicy, i w razie konieczno?ci przerwa? leczenie lub zmniejszy? dawk? preparatu. Kontrolowanie parametrów laboratoryjnych Przed rozpocz?ciem leczenia, razem z rutynowymi badaniami laboratoryjnymi nale?y wykona? badania laboratoryjne oceniaj?ce wydolno?? w?troby i trzustki. Cztery tygodnie po rozpocz?ciu leczenia badania laboratoryjne nale?y powtórzy?, oznaczaj?c...
tabl. dojelitowe; 150 mg, 30 szt. tabl. dojelitowe; 150 mg, 60 szt.
...niestrawnosci (zgaga, nudno?ci, Wymioty) i bóle brzucha. Rzadko: stany zapalne ?o??dka i jelit, choroba wrzodowa ?o??dka i (lub) dwunastnicy bardzo rzadko prowadz?ce do krwotoków i perforacji charakteryzuj?ce si? odpowiednimi objawami klinicznymi i wynikami bada? laboratoryjnych. Zaburzenia w?troby i dróg ?ó?ciowych Rzadko: przemijaj?ce zaburzenia czynno?ci w?troby zwi?kszeniem aktywno?ci aminotransferaz. ze Zaburzenia uk?adu nerwowego Zawroty g?owy i szumy uszne, b?d?ce zazwyczaj objawami przedawkowania. Zaburzenia krwi i...
tabl. dojelitowe; 75 mg, 30 szt. tabl. dojelitowe; 75 mg, 60 szt.
...niestrawno?ci (zgaga, nudno?ci, wymioty) i bóle brzucha. Rzadko: stany zapalne ?o??dka i jelit, choroba wrzodowa ?o??dka i (lub) dwunastnicy bardzo rzadko prowadz?ce do krwotoków i perforacji charakteryzuj?ce si? odpowiednimi objawami klinicznymi i wynikami bada? laboratoryjnych. Zaburzenia watroby i dróg ?ó?ciowych Rzadko: przemijaj?ce zaburzenia czynno?ci w?troby zwi?kszeniem aktywno?ci aminotransferaz. ze Zaburzenia uk?adu nerwowego Zawroty g?owy i szumy uszne, b?d?ce zazwyczaj objawami przedawkowania. Zaburzenia krwi i...
tabl.; 300 mg, 10 szt.
...niedokrwisto?? z niedoboru ?elaza z objawami laboratoryjnymi i klinicznymi, hemoliza. Zaburzenia uk?adu immunologicznego Reakcje nadwra?liwo?ci (wysypka, pokrzywka, ?wi?d), skurcz oskrzeli, obrz?k alergiczny i obrz?k naczynioruchowy, reakcje anafilaktyczne, wstrz?s anafilaktyczny z wykazanymi odpowiednimi badaniami laboratoryjnymi i objawami klinicznymi. Zaburzenia uk?adu nerwowego Szumy uszne (zazwyczaj jako objaw przedawkowania), zaburzenia s?uchu, zawroty g?owy, krwotok mózgowy i wewn?trzczaszkowy. Zaburzenia serca Niewydolno?? serca. Zaburzenia naczyniowe Nadci?nienie, krwotoki, oko?ooperacyjne krwotoki...
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...zapalenie w?troby Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt cz?sto ?wi?d, wysypka, zwi?kszona potliwo??, obrz?k naczynioruchowy Rzadko Pokrzywka, rumie? wielopostaciowy, p?cherzyca 8 Bardzo rzadko Wykwit ?uszczycopodobny Nieznana Zespó? Stevensa- Johnsona, z?uszczaj?ce zapalenie skóry, ?ysienie, martwica naskórka, nadwra?liwo?? na ?wiat?o. Zmianom skórnym mo?e towarzyszy? gor?czka, ból mi??ni oraz stawów (zapalenie stawów), zapalenie naczy? krwiono?nych, zapalenie b?on surowiczych i niektóre zmiany w wynikach bada? laboratoryjnych (eozynofilia, leukocytoza...
tabl.; 1 mg, 60 szt.
...wszystkie interakcje b?d? istotne. W razie wprowadzania pacjentowi nowego produktu podczas stosowania acenokumarolu lub odstawiania produktu stosowanego jednocze?nie z acenokumarolem, zaleca si? zachowanie ostro?no?ci oraz cz?ste przeprowadzanie bada? laboratoryjnych krzepni?cia krwi (np. dwa razy w tygodniu). Dzia?anie przeciwzakrzepowe acenokumarolu nasilaj?: - allopurynol, - steroidy anaboliczne, - androgeny, - leki przeciwarytmiczne (np. amiodaron, chinidyna), - antybiotyki o szerokim spektrum dzia?ania (np. amoksycylina), antybiotyki makrolidowe, jak erytromycyna, klarytromycyna, - chinolony (np. cyprofloksacyna...
tabl.; 4 mg, 60 szt.
...wszystkie interakcje b?d? istotne. W razie wprowadzania pacjentowi nowego produktu podczas stosowania acenokumarolu lub odstawiania produktu stosowanego jednocze?nie z acenokumarolem, zaleca si? zachowanie ostro?no?ci oraz cz?ste przeprowadzanie bada? laboratoryjnych krzepni?cia krwi (np. dwa razy w tygodniu). Dzia?anie przeciwzakrzepowe acenokumarolu nasilaj?: - allopurynol, - steroidy anaboliczne, - androgeny, - leki przeciwarytmiczne (np. amiodaron, chinidyna), - antybiotyki o szerokim spektrum dzia?ania (np. amoksycylina), antybiotyki makrolidowe, jak erytromycyna, klarytromycyna, - chinolony (np. cyprofloksacyna...
Acetylsalicylic acid | ATC: B 01 AC 06
tabl.; 30 mg, 63 szt. tabl.; 50 mg, 63 szt. tabl.; 75 mg, 63 szt.
...odpowiednimi z objawami laboratoryjnymi i klinicznymi W tym: astma, odczyny skórne, Wysypka, pokrzywka, obrz?k, ?wi?d, zaburzenia serca i uk?adu oddechowego. Bardzo rzadko: ci??kie reakcje alergiczne w??czaj ac wstrzas anafilaktyczny. Zaburzenia nerek Bardzo rzadko: zaburzenia czynno?ci nerek. Zaburzenia metabolizmu i odzyw' iania Bardzo rzadko: hipoglikemia. W zwi?zku leczeniem z NLPZ zg?aszano wyst?powanie obrz?ków, nadci?nienia i niewydolno?ci serca. 4.9 Przedawkowanie Zatrucie salicylanami (mo?e wyst?pi? przypadku...
Acitretin | ATC: D 05 BB 02
kaps. twarde; 10 mg, 100 szt. kaps. twarde; 10 mg, 30 szt.
...w odpowiednim laboratorium. Leczenie produktem leczniczym Acitren nale?y rozpoczyna? w drugim lub trzecim dniu miesi?czki. 3. Pacjentki w wieku rozrodczym musz? bezwzgl?dnie stosowa? skuteczn? i nieprzerwan? antykoncepcj? przez 1 miesi?c przed rozpocz?ciem leczenia, podczas leczenia i przez 2 lata po jego zako?czeniu. Skuteczno?? wybranej metody antykoncepcji nale?y starannie oceni? w ka?dym indywidualnym przypadku, szczególnie w pierwszym cyklu antykoncepcji hormonalnej. 4. Nie nale?y stosowa? tabletki...
Acitretin | ATC: D 05 BB 02
kaps. twarde; 25 mg, 100 szt. kaps. twarde; 25 mg, 30 szt.
...w odpowiednim laboratorium. Leczenie produktem leczniczym Acitren nale?y rozpoczyna? w drugim lub trzecim dniu miesi?czki. 3. Pacjentki w wieku rozrodczym musz? bezwzgl?dnie stosowa? skuteczn? i nieprzerwan? antykoncepcj? przez 1 miesi?c przed rozpocz?ciem leczenia, podczas leczenia i przez 2 lata po jego zako?czeniu. Skuteczno?? wybranej metody antykoncepcji nale?y starannie oceni? w ka?dym indywidualnym przypadku, szczególnie w pierwszym cyklu antykoncepcji hormonalnej. 4. Nie nale?y stosowa? tabletki...
Zoledronic acid | ATC: M 05 BA 08
inf. [roztw.]; 5 mg/100 ml, 1 but. 100 ml
...klinicznych po?wi?conych osteoporozie u oko?o 0,2% pacjentów wyst?pi?o zauwa?alne zmniejszenie st??enia wapnia w surowicy (poni?ej 1,87 mmol/l) po podaniu produktu Aclasta. Nie obserwowano ?adnych przypadków objawowej hipokalcemii. W badaniach w chorobie Pageta, u oko?o 1% pacjentów obserwowano objawow? hipokalcemi? i we wszystkich przypadkach objaw ten ust?pi?. Na podstawie oceny parametrów laboratoryjnych, u 2,3% pacjentów leczonych produktem Aclasta, którzy uczestniczyli w...
Azelaic acid | ATC: D 10 AX 03
krem; 200 mg/g, 1 tuba 20 g
...si? z bia?kami osocza. Metabolizm Kwas azelainowy w niewielkim stopniu ulega procesowi _?oksydacji do krótszego ?a?cucha kwasu dikarboksylowego. Biologiczny okres pó?trwania kwasu azelainowego wynosi 45 minut po podaniu doustnym i 12 godzin po zastosowaniu na skór?. Wydalanie Kwas azelainowy wydalany jest g?ównie z moczem w postaci niezmienionej. 5.3. Przedkliniczne dane o bezpiecze?stwie Wed?ug danych literaturowych badania toksyczno?ci kwasu azelainowego przeprowadzono na zwierz?tach laboratoryjnych...
inf. [prosz.+ rozp.]; 10 mg, 1 fiol.+ rozp.
...parametrów klinicznych i laboratoryjnych po ka?dym przetoczeniu. Przetaczaj?c krioprecypitat nale?y d??y? do osi?gni?cia st??enia fibrynogenu równego 1 g/l. Ostatni? alternatyw? s? leki przeciwfibrynoliczne. Zaburzenia uk?adu immunologicznego niezbyt cz?sto reakcje nadwra?liwo?ci/relacje rzekomoanafilaktyczne (np. wysypka, pokrzywka, skurcz oskrzeli, obrz?k naczynioruchowy, spadek ci?nienia krwi, wstrz?s lub ka?dy inny objaw zwi?zany z reakcjami alergicznymi) bardzo rzadko ci??kie reakcje anafilaktyczne W rzadkich przypadkach stwierdzono przej?ciowo przeciwcia?a przeciwko...
inf. [prosz.+ rozp.]; 20 mg, 1 fiol.+ rozp.
...parametrów klinicznych i laboratoryjnych po ka?dym przetoczeniu. Przetaczaj?c krioprecypitat nale?y d??y? do osi?gni?cia st??enia fibrynogenu równego 1 g/l. Ostatni? alternatyw? s? leki przeciwfibrynoliczne. Zaburzenia uk?adu immunologicznego niezbyt cz?sto reakcje nadwra?liwo?ci/relacje rzekomoanafilaktyczne (np. wysypka, pokrzywka, skurcz oskrzeli, obrz?k naczynioruchowy, spadek ci?nienia krwi, wstrz?s lub ka?dy inny objaw zwi?zany z reakcjami alergicznymi) bardzo rzadko ci??kie reakcje anafilaktyczne W rzadkich przypadkach stwierdzono przej?ciowo przeciwcia?a przeciwko...
inf. [prosz.+ rozp.]; 50 mg, 1 fiol.+ rozp.
...parametrów klinicznych i laboratoryjnych po ka?dym przetoczeniu. Przetaczaj?c krioprecypitat nale?y d??y? do osi?gni?cia st??enia fibrynogenu równego 1 g/l. Ostatni? alternatyw? s? leki przeciwfibrynoliczne. Zaburzenia uk?adu immunologicznego niezbyt cz?sto reakcje nadwra?liwo?ci/relacje rzekomoanafilaktyczne (np. wysypka, pokrzywka, skurcz oskrzeli, obrz?k naczynioruchowy, spadek ci?nienia krwi, wstrz?s lub ka?dy inny objaw zwi?zany z reakcjami alergicznymi) bardzo rzadko ci??kie reakcje anafilaktyczne W rzadkich przypadkach stwierdzono przej?ciowo przeciwcia?a przeciwko...
Povidone - Iodine | ATC: D 08 AG 02
krem; 100 mg/g, 1 op. 1 g
...wyników bada? laboratoryjnych, np. na wykrywanie krwi utajonej w kale. 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Produkt leczniczy mo?e wchodzi? w reakcje z innymi produktami, zw?aszcza zawieraj?cymi rt??, produktami o odczynie zasadowym, czy z tiosiarczanem sodu. Nie stosowa? u pacjentów leczonych równocze?nie produktami litu. Nie nale?y stosowa? produktu leczniczego z innymi produktami przeznaczonymi do stosowania na skór?. 4.6...
tabl.; 15 mg, 14 szt. tabl.; 30 mg, 14 szt. tabl.; 45 mg, 84 szt.
...412 6600 France România Laboratoires Takeda Eli Lilly România S.R.L. Tél: +33 (0)1 46 25 16 16 Tel: +40 21 4023000 Ireland Slovenija Takeda UK Ltd Eli Lilly farmacevtska dru?ba, d.o.o. Tel: + 44 (0)1628 537 900 Tel: +386 (0)1 580 00 10 Ísland Slovenská republika Icepharma hf. Eli Lilly Slovakia, s.r.o. Sími: +354 540 8000...
Quinapril | ATC: C 09 AA 06
tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
...cholestatyczna Zaburzenia skóry i tkanki Niezbyt cz?sto Obrz?k naczynioruchowy, wysypka, podskórnej ?wi?d, nadmierna potliwo?? Rzadko Rumie? wielopostaciowy, p?cherzyca, pokrzywka Bardzo rzadko ?uszczycopodobne zapalenie skóry Nieznana Zespó? Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka, z?uszczaj?ce zapalenie skóry, ?ysienie, nadwra?liwo?? na ?wiat?o. Zaburzenia skóry mog? by? zwi?zane z gor?czk?, bólem mi??ni i stawów (zapalenie stawów), zapalenie naczy?, zapalenie b?on surowiczych i zmiany warto?ci niektórych wska?ników laboratoryjnych (eozynofilia, leukocytoza...
Quinapril | ATC: C 09 AA 06
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...cholestatyczna Zaburzenia skóry i tkanki Niezbyt cz?sto Obrz?k naczynioruchowy, wysypka, podskórnej ?wi?d, nadmierna potliwo?? Rzadko Rumie? wielopostaciowy, p?cherzyca, pokrzywka Bardzo rzadko ?uszczycopodobne zapalenie skóry Nieznana Zespó? Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka, z?uszczaj?ce zapalenie skóry, ?ysienie, nadwra?liwo?? na ?wiat?o. Zaburzenia skóry mog? by? zwi?zane z gor?czk?, bólem mi??ni i stawów (zapalenie stawów), zapalenie naczy?, zapalenie b?on surowiczych i zmiany warto?ci niektórych wska?ników laboratoryjnych (eozynofilia, leukocytoza...
tabl. powl.; 120 mg, 28 szt. tabl. powl.; 80 mg, 28 szt.
...67070 S.A. Tlf: +352 264976 Eesti Österreich OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti A. Menarini Pharma GmbH. Tel: +372 667 5001 Tel: +43 1 879 95 85-0 ?????? Polska MENARINI HELLAS AE Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o. ???: +30 210 8316111-13 Tel.: +48 22 566 21 00 Espańa Portugal Laboratorios Menarini S.A. A. Menarini Portugal ? Farmacęutica, S...