O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Desloratadine | ATC: R 06 AX 27
roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 150 ml roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 300 ml roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 60 ml
...równie? wywiad, badanie przedmiotowe oraz odpowiednie badania laboratoryjne i testy skórne. Oko?o 6% doros?ych i dzieci w wieku od 2 do 11 lat ma fenotypowo spowolniony metabolizm desloratadyny i s? nara?eni na wi?ksz? ekspozycj? (patrz punkt 5.2). Bezpiecze?stwo stosowania desloratadyny u dzieci w wieku od 2 do 11 lat, które maj? spowolniony metabolizm jest takie samo jak u dzieci z normalnym metabolizmem. Nie...
inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 poj. 250 ml
...diurezy, samoistnej lub wywo?anej innymi czynnikami. Wydalanie dekstranu przez nerki mo?e zwi?kszy? lepko?? moczu. Jest to zjawisko nieznaczne u pacjentów z prawid?owo funkcjonuj?cymi nerkami, ale mo?e sta? si? znacz?ce u pacjentów z upo?ledzon? czynno?ci? nerek. Zaleca si? zapobieganie nadmiernej lepko?ci moczu poprzez infuzj? p?ynów, elektrolitów lub glukozy, albo podanie leków moczop?dnych. Konieczna jest systematyczna kontrola laboratoryjna. Niektóre testy s? krytyczne: - podczas przed?u?aj?cego si? podawania...
p?yn; , 10 ml
inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 20 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 5 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 5 amp. 5 ml
...zwierz?tach nale?y rozpatrywa? z uwzgl?dnieniem dzia?ania farmakologicznego 5-fluorouracylu. U szczurów 5-fluorouracyl powodowa? aberracje chromosomowe w spermatogoniach i przemijaj?c? niep?odno??. U niektórych gatunków (tj. szczury, myszy, króliki i ma?py) po podaniu dawek porównywalnych (mg/kg mc.) do stosowanych u cz?owieka (bez poprawki na prawdopodobne mniejsze nara?enie uk?adowe u zwierz?t laboratoryjnych ni? u ludzi), stwierdzono dzia?anie teratogenne i toksyczne dla p?odu. 5-Fluorouracyl wykaza?...
inf. [roztw.]; 60 mg/ml, 1 poj. 500 ml
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 1750 j.m., 1 fiol.
...nale?y prowadzi? zgodnie z opisanymi poni?ej szczególnymi zaleceniami dotycz?cymi dawkowania. W leczeniu wrodzonego niedoboru antytrombiny dawk? i czas leczenia nale?y dobra? indywidualnie dla ka?dego pacjenta, bior?c pod uwag? wywiad rodzinny, a zw?aszcza epizody zakrzepowo-zatorowe, aktualne kliniczne czynniki ryzyka i wyniki bada? laboratoryjnych. Liczba podawanych jednostek antytrombiny alfa jest wyra?ona w jednostkach mi?dzynarodowych (j.m.), które odnosz? si? do aktualnego wzorca WHO dla koncentratu...
Pefloxacin | ATC: J 01 MA 03
tabl. powl.; 400 mg, 10 szt.
...w jakim stopniu antybiotyk fluorochinolonowy przyczynia si? do zwi?kszenia warto?ci INR (mi?dzynarodowego wspó?czynnika znormalizowanego). Zaleca si? cz?ste kontrolowanie INR w trakcie i wkrótce po zako?czeniu jednoczesnego stosowania pefloksacyny i doustnego leku przeciwzakrzepowego. Kortykosteroidy Nale?y unika? jednoczesnego stosowania pefloksacyny i kortykosteroidów ze wzgl?du na ryzyko zapalenia ?ci?gna (patrz punkt 4.4). 4 UR.DZL.ZLN.4020.04457-04458.2014 Wp?yw na wyniki bada? laboratoryjnych U...
Pefloxacin | ATC: J 01 MA 03
inf. [roztw.]; 400 mg/5 ml, 10 amp. 5 ml
...i jego stanu ogólnego, dlatego trudno oceni?, w jakim stopniu antybiotyk fluorochinolonowy przyczynia si? do zwi?kszenia warto?ci INR (mi?dzynarodowego wspó?czynnika znormalizowanego). Zaleca si? cz?ste kontrolowanie INR w trakcie i wkrótce po zako?czeniu jednoczesnego stosowania pefloksacyny i doustnego leku przeciwzakrzepowego. Kortykosteroidy Nale?y unika? jednoczesnego stosowania pefloksacyny i kortykosteroidów ze wzgl?du na ryzyko zapalenia ?ci?gna (patrz punkt 4.4). Wp?yw na wyniki bada? laboratoryjnych U pacjentów...
inj. [roztw.]; 7,5 mg, 1 fiol. 1,3 ml
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt. tabl.; 30 mg, 28 szt.
tabl.; 15 mg, 28 szt.
...ci??ko?ci podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych pierwszej generacji w du?ych mocach i wi?kszych dawkach. Obserwowano zwi?kszone ryzyko ostrej dystonii u m??czyzn i m?odszych grup wiekowych. Prolaktyna Podczas bada? klinicznych w zakresie zarejestrowanych wskaza? i po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu u pacjentów otrzymuj?cych arypiprazol obserwowano zarówno zwi?kszenie, jak i zmniejszenie st??enia prolaktyny w surowicy w porównaniu do pomiarów pocz?tkowych (punkt 5.1). Parametry laboratoryjne Porównania...
Paclitaxel albuminate | ATC: L 01 CD 01
inf. [prosz. do przyg. zaw.]; 5 mg/ml, 1 fiol. 100 mg inf. [prosz. do przyg. zaw.]; 5 mg/ml, 1 fiol. 100 mg
...w sprawie prowadzenia pojazdów i obs?ugiwania maszyn. Lek Abraxane zawiera sód Jedna dawka leku Abraxane zawiera oko?o 425 mg sodu. Nale?y o tym pami?ta?, je?li stosowana jest dieta z kontrolowan? poda?? sodu. 3. Jak stosowa? lek Abraxane Lek Abraxane b?dzie podany do?yln? kroplówk? przez lekarza lub piel?gniark?/piel?gniarza. Otrzymana dawka b?dzie wyliczona na podstawie wielko?ci powierzchni cia?a pacjenta i wyników bada? laboratoryjnych. Zazwyczaj stosowana...
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 300 mg, 100 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 500 mg, 100 szt.
...w st??eniu fibrynogenu, innych czynników krzepni?cia, bilirubiny i zmiany aktywno?ci enzymów w?trobowych. Je?li u pacjenta nie stwierdza si? ?adnych nieprawid?owo?ci w wynikach bada? laboratoryjnych lub je?li nieprawid?owo?ci te s? jedynie minimalne, a pacjent jest poza tym klinicznie zdrowy, nie jest konieczne wykonywanie jakichkolwiek innych specjalistycznych bada?. Przez pierwsze 6 miesi?cy leczenia zaleca si? kontrolowanie stanu klinicznego i parametrów laboratoryjnych co miesi?c. W razie stwierdzenia...
tabl. dojelitowe; 75 mg, 120 szt. tabl. dojelitowe; 75 mg, 30 szt. tabl. dojelitowe; 75 mg, 60 szt.
...niestrawno?ci (zgaga, nudno?ci, wymioty) i bóle brzucha. Rzadko: stany zapalne ?o??dka i jelit, choroba wrzodowa ?o??dka i (lub) dwunastnicy bardzo rzadko prowadz?ce do krwotoków i perforacji charakteryzuj?ce si? odpowiednimi objawami klinicznymi i wynikami bada? laboratoryjnych. Zaburzenia w?troby i dróg ?ó?ciowych Rzadko: przemijaj?ce zaburzenia czynno?ci w?troby ze zwi?kszeniem aktywno?ci aminotransferaz. Zaburzenia uk?adu nerwowego Zawroty g?owy i szumy uszne, b?d?ce zazwyczaj objawami przedawkowania. Zaburzenia krwi i...
tabl. dojelitowe; 150 mg, 30 szt. tabl. dojelitowe; 150 mg, 60 szt.
...utajonych mikrokrwawie?) z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi, takimi jak os?abienie, blado??, hypoperfuzja. Zaburzenia uk?adu Reakcje nadwra?liwo?ci z odpowiednimi objawami immunologicznego laboratoryjnymi i klinicznymi, w tym: astma, odczyny skórne, wysypka, pokrzywka, obrz?k, ?wi?d, zaburzenia serca i uk?adu oddechowego. Bardzo rzadko: ci??kie reakcje alergiczne w??czaj?c wstrz?s anafilaktyczny. Zaburzenia metabolizmu Bardzo rzadko: i od?ywiania hipoglikemia. Zaburzenia uk?adu nerwowego Zawroty g?owy i szumy uszne, b?d?ce zazwyczaj objawami...
tabl.; 300 mg, 10 szt. tabl.; 300 mg, 1 szt.
...niedokrwisto?? z niedoboru ?elaza z objawami laboratoryjnymi i klinicznymi, hemoliza. Zaburzenia uk?adu immunologicznego Reakcje nadwra?liwo?ci (wysypka, pokrzywka, ?wi?d), skurcz oskrzeli, obrz?k alergiczny i obrz?k naczynioruchowy, reakcje anafilaktyczne, wstrz?s anafilaktyczny z wykazanymi odpowiednimi badaniami laboratoryjnymi i objawami klinicznymi. Zaburzenia uk?adu nerwowego Szumy uszne (zazwyczaj jako objaw przedawkowania), zaburzenia s?uchu, zawroty g?owy, krwotok mózgowy i wewn?trzczaszkowy. Zaburzenia serca Niewydolno?? serca. Zaburzenia naczyniowe Nadci?nienie, krwotoki, oko?ooperacyjne krwotoki...
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...zapalenie w?troby Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt cz?sto ?wi?d, wysypka, zwi?kszona potliwo??, obrz?k naczynioruchowy Rzadko Pokrzywka, rumie? wielopostaciowy, p?cherzyca Bardzo rzadko Wykwit ?uszczycopodobny Nieznana Zespó? Stevensa- Johnsona, z?uszczaj?ce zapalenie skóry, ?ysienie, martwica naskórka, nadwra?liwo?? na ?wiat?o Zmianom skórnym mo?e towarzyszy? gor?czka, 10 ból mi??ni oraz stawów (zapalenie stawów), zapalenie naczy? krwiono?nych, zapalenie b?on surowiczych i niektóre zmiany w wynikach bada? laboratoryjnych (eozynofilia, leukocytoza...
tabl.; 1 mg, 60 szt.
...wszystkie interakcje b?d? istotne. W razie wprowadzania pacjentowi nowego produktu podczas stosowania acenokumarolu lub odstawiania produktu stosowanego jednocze?nie z acenokumarolem, zaleca si? zachowanie ostro?no?ci oraz cz?ste przeprowadzanie bada? laboratoryjnych krzepni?cia krwi (np. dwa razy w tygodniu). Dzia?anie przeciwzakrzepowe acenokumarolu nasilaj?: - allopurynol, - steroidy anaboliczne, - androgeny, - leki przeciwarytmiczne (np. amiodaron, chinidyna), - antybiotyki o szerokim spektrum dzia?ania (np. amoksycylina), antybiotyki makrolidowe, jak erytromycyna, klarytromycyna, - chinolony (np. cyprofloksacyna...
tabl.; 4 mg, 60 szt.
...wszystkie interakcje b?d? istotne. W razie wprowadzania pacjentowi nowego produktu podczas stosowania acenokumarolu lub odstawiania produktu stosowanego jednocze?nie z acenokumarolem, zaleca si? zachowanie ostro?no?ci oraz cz?ste przeprowadzanie bada? laboratoryjnych krzepni?cia krwi (np. dwa razy w tygodniu). Dzia?anie przeciwzakrzepowe acenokumarolu nasilaj?: - allopurynol, - steroidy anaboliczne, - androgeny, - leki przeciwarytmiczne (np. amiodaron, chinidyna), - antybiotyki o szerokim spektrum dzia?ania (np. amoksycylina), antybiotyki makrolidowe, jak erytromycyna, klarytromycyna, - chinolony (np. cyprofloksacyna...
Acetylsalicylic acid | ATC: B 01 AC 06
tabl.; 30 mg, 63 szt. tabl.; 50 mg, 63 szt. tabl.; 75 mg, 63 szt.
...odpowiednimi z objawami laboratoryjnymi i klinicznymi W tym: astma, odczyny skórne, Wysypka, pokrzywka, obrz?k, ?wi?d, zaburzenia serca i uk?adu oddechowego. Bardzo rzadko: ci??kie reakcje alergiczne w??czaj ac wstrzas anafilaktyczny. Zaburzenia nerek Bardzo rzadko: zaburzenia czynno?ci nerek. Zaburzenia metabolizmu i odzyw' iania Bardzo rzadko: hipoglikemia. W zwi?zku leczeniem z NLPZ zg?aszano wyst?powanie obrz?ków, nadci?nienia i niewydolno?ci serca. 4.9 Przedawkowanie Zatrucie salicylanami (mo?e wyst?pi? przypadku...
tabl.; 15 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg , 30 szt.
...leczenia ustala si? na podstawie reakcji chorego i wyników bada? laboratoryjnych. Sposób podawania Produkt leczniczy przeznaczony do stosowania doustnego. Dawki dobowe wi?ksze ni? 15 mg nale?y przyjmowa? w 2 ? 3 dawkach podzielonych. 4.3 Przeciwwskazania - Nadwra?liwo?? na substancj? czynn? lub na któr?kolwiek substancj? pomocnicz? wymienion? w punkcie 6.1. - Niektóre choroby nowotworowe. 4.4 Specjalne ostrze?enia i ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce stosowania Nale?y okresowo...
inf. [roztw.]; 5 mg/100 ml, 1 but. 100 ml
...klinicznych po?wi?conych osteoporozie u oko?o 0,2% pacjentów wyst?pi?o zauwa?alne zmniejszenie st??enia wapnia w surowicy (poni?ej 1,87 mmol/l) po podaniu produktu Aclasta. Nie obserwowano ?adnych przypadków objawowej hipokalcemii. W badaniach w chorobie Pageta, u oko?o 1% pacjentów obserwowano objawow? hipokalcemi? i we wszystkich przypadkach objaw ten ust?pi?. Na podstawie oceny parametrów laboratoryjnych, u 2,3% pacjentów leczonych produktem Aclasta, którzy uczestniczyli w...
Azelaic acid | ATC: D 10 AX 03
krem; 200 mg/g, 1 tuba 20 g
...si? z bia?kami osocza. Metabolizm Kwas azelainowy w niewielkim stopniu ulega procesowi _?oksydacji do krótszego ?a?cucha kwasu dikarboksylowego. Biologiczny okres pó?trwania kwasu azelainowego wynosi 45 minut po podaniu doustnym i 12 godzin po zastosowaniu na skór?. Wydalanie Kwas azelainowy wydalany jest g?ównie z moczem w postaci niezmienionej. 5.3. Przedkliniczne dane o bezpiecze?stwie Wed?ug danych literaturowych badania toksyczno?ci kwasu azelainowego przeprowadzono na zwierz?tach laboratoryjnych...
inf. [prosz.+ rozp.]; 10 mg, 1 fiol.+ rozp.
...parametrów klinicznych i laboratoryjnych po ka?dym przetoczeniu. Przetaczaj?c krioprecypitat nale?y d??y? do osi?gni?cia st??enia fibrynogenu równego 1 g/l. Ostatni? alternatyw? s? leki przeciwfibrynoliczne. Zaburzenia uk?adu immunologicznego niezbyt cz?sto reakcje nadwra?liwo?ci/relacje rzekomoanafilaktyczne (np. wysypka, pokrzywka, skurcz oskrzeli, obrz?k naczynioruchowy, spadek ci?nienia krwi, wstrz?s lub ka?dy inny objaw zwi?zany z reakcjami alergicznymi) bardzo rzadko ci??kie reakcje anafilaktyczne W rzadkich przypadkach stwierdzono przej?ciowo przeciwcia?a przeciwko...
inf. [prosz.+ rozp.]; 20 mg, 1 fiol.+ rozp.
...parametrów klinicznych i laboratoryjnych po ka?dym przetoczeniu. Przetaczaj?c krioprecypitat nale?y d??y? do osi?gni?cia st??enia fibrynogenu równego 1 g/l. Ostatni? alternatyw? s? leki przeciwfibrynoliczne. Zaburzenia uk?adu immunologicznego niezbyt cz?sto reakcje nadwra?liwo?ci/relacje rzekomoanafilaktyczne (np. wysypka, pokrzywka, skurcz oskrzeli, obrz?k naczynioruchowy, spadek ci?nienia krwi, wstrz?s lub ka?dy inny objaw zwi?zany z reakcjami alergicznymi) bardzo rzadko ci??kie reakcje anafilaktyczne W rzadkich przypadkach stwierdzono przej?ciowo przeciwcia?a przeciwko...
inf. [prosz.+ rozp.]; 50 mg, 1 fiol.+ rozp.
...parametrów klinicznych i laboratoryjnych po ka?dym przetoczeniu. Przetaczaj?c krioprecypitat nale?y d??y? do osi?gni?cia st??enia fibrynogenu równego 1 g/l. Ostatni? alternatyw? s? leki przeciwfibrynoliczne. Zaburzenia uk?adu immunologicznego niezbyt cz?sto reakcje nadwra?liwo?ci/relacje rzekomoanafilaktyczne (np. wysypka, pokrzywka, skurcz oskrzeli, obrz?k naczynioruchowy, spadek ci?nienia krwi, wstrz?s lub ka?dy inny objaw zwi?zany z reakcjami alergicznymi) bardzo rzadko ci??kie reakcje anafilaktyczne W rzadkich przypadkach stwierdzono przej?ciowo przeciwcia?a przeciwko...
Povidone - Iodine | ATC: D 08 AG 02
krem; 100 mg/g, 1 op. 1 g
...wyników bada? laboratoryjnych, np. na wykrywanie krwi utajonej w kale. 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Produkt leczniczy mo?e wchodzi? w reakcje z innymi produktami, zw?aszcza zawieraj?cymi rt??, produktami o odczynie zasadowym, czy z tiosiarczanem sodu. Nie stosowa? u pacjentów leczonych równocze?nie produktami litu. Nie nale?y stosowa? produktu leczniczego z innymi produktami przeznaczonymi do stosowania na skór?. 4.6...
tabl.; 15 mg, 14 szt. tabl.; 30 mg, 14 szt. tabl.; 45 mg, 84 szt.
...uzyskaniem wyników bada? laboratoryjnych, nale?y podj?? na podstawie oceny klinicznej. W przypadku wyst?pienia ?ó?taczki, nale?y przerwa? stosowanie produktu leczniczego. 5 Zwi?kszenie masy cia?a W badaniach klinicznych z zastosowaniem pioglitazonu stwierdzono zale?ne od dawki zwi?kszenie masy cia?a pacjentów, co mo?e wynika? z kumulacji t?uszczu, a w niektórych przypadkach towarzyszy zatrzymaniu p?ynów. W niektórych przypadkach zwi?kszenie masy cia?a mo?e by? objawem niewydolno?ci serca, dlatego podczas leczenia...
Quinapril | ATC: C 09 AA 06
tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
...Zaburzenia skóry i tkanki Niezbyt cz?sto Obrz?k naczynioruchowy, wysypka, ?wi?d, podskórnej nadmierna potliwo?? Rzadko Rumie? wielopostaciowy, p?cherzyca, pokrzywka Bardzo rzadko ?uszczycopodobne zapalenie skóry Nieznana Zespó? Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie si? naskórka, z?uszczaj?ce zapalenie skóry, ?ysienie, nadwra?liwo?? na ?wiat?o. Zaburzenia skóry mog? by? zwi?zane z gor?czk?, bólem mi??ni i stawów (zapalenie stawów), zapaleniem naczy?, zapaleniem b?on surowiczych i zmianami warto?ci niektórych parametrów laboratoryjnych (eozynofilia...
Quinapril | ATC: C 09 AA 06
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...Zaburzenia skóry i tkanki Niezbyt cz?sto Obrz?k naczynioruchowy, wysypka, ?wi?d, podskórnej nadmierna potliwo?? Rzadko Rumie? wielopostaciowy, p?cherzyca, pokrzywka Bardzo rzadko ?uszczycopodobne zapalenie skóry Nieznana Zespó? Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie si? naskórka, z?uszczaj?ce zapalenie skóry, ?ysienie, nadwra?liwo?? na ?wiat?o. Zaburzenia skóry mog? by? zwi?zane z gor?czk?, bólem mi??ni i stawów (zapalenie stawów), zapaleniem naczy?, zapaleniem b?on surowiczych i zmianami warto?ci niektórych parametrów laboratoryjnych (eozynofilia...