tabl.; 2 mg, 30 szt.
...opakowa? musz? znajdowa? si? W obrocie. 6.6. Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowywania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SPA Societa Prodotti Antibiotici S.p.A. - Via Biella 8, 20143 Mediolan, W?ochy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/0207 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE Do OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
Mepartricin | ATC: G 04 CX 03
tabl. powl.; 40 mg (150 000 j.m.), 30 szt.
...szt. 3 blistry po 10 szt. ~ 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowywania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SPA Societa Prodotti Antibiotici S.p.A - Via Biella 8, 20143 Mediolan W?ochy 8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr N7557 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA...