tabl.; 2 mg, 30 szt.
...do stosowania Bez specjalnych wymaga? dotycz?cych usuwania. Wszystkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SPA - Societa Prodotti Antibiotici S.p.A. Via Biella 8, 20143 Mediolan, W?ochy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/0207 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTUI DATA...