inj. [roztw.]; 30 mg/ml, 5 amp. 2 ml
...leku do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STD Pharmaceutical Products Ltd Plough Lane Hereford HR4 0EL Wielka Brytania 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 8393 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 10 fiol. 5 ml
...leku do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STD Pharmaceutical Products Ltd Plough Lane Hereford HR4 0EL Wielka Brytania 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 8391 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
inj. [roztw.]; 10 mg/ml, 5 amp. 2 ml
...leku do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STD Pharmaceutical Products Ltd Plough Lane Hereford HR4 0EL Wielka Brytania 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 8392 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...