O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
syrop; (7,5 mg+ 50 mg)/5 ml, 1 but. 100 ml
syrop; (15 mg+ 50 mg)/5 ml, 1 but. 100 ml
inj. dom./podsk. [prosz.+ rozp.]; 10 µg, 1 fiol. 0,5 ml
...przymocowana do strzykawki poprzez obrócenie jej o ?wier? obrotu. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Sanofi Pasteur S.A. 2, avenue Pont Pasteur 69007 Lyon, Francja 8. NUMERPOZWOLENIANA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/3468 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania...
inj. [zaw.]; 0,5 ml, 1 fiol. 0,5 ml
...b?oniczego. Nie okre?lono korelacji serologicznej z ochron? przeciw krztu?cowi. Porównuj?c z danymi bada? skuteczno?ci szczepionki przeciw krztu?cowi (Sweden I), prowadzonymi w latach 1992?1996, w których szczepienie podstawowe szczepionk? dla niemowl?t (DTaP) firmy Sanofi Pasteur Limited z acelularnym sk?adnikiem krztu?ca potwierdzi?o skuteczno?? ochronn? przeciw krztu?cowi na poziomie 85%, uwa?a si?, ?e szczepionka ADACEL wywo?uje ochronn? odpowied? immunologiczn?. Poziomy przeciwcia? dla krztu?ca przeciw wszystkim antygenom po...
Adenosine | ATC: C 01 EB 10
inj. do?. [roztw.]; 3 mg/ml, 6 fiol. 2 ml inj. do?. [roztw.]; 3 mg/ml, 6 fiol. 2 ml
inj. [roztw.]; 200 mg/10 ml, 10 amp. 10 ml
...potasu wewn?trzkomórkowego i zewn?trzkomórkowego mo?e by? zaburzona. Wymienniki jonu potasowego powoduj? zwi?kszone wydalanie potasu przez przewód pokarmowy. Stosuje si? je trzy lub cztery razy na dob?, np. Resonium A lub Calcium Resonium (Sanofi Winthrop), 15 g w 100 ml 70% roztworu sorbitolu podawanego doustnie lub jako wlewki doodbytnicze. Hiponatremia W hiponatremii nale?y poda? jednomolowy roztwór chlorku sodu lub (w przypadku kwasicy) jednomolowy roztwór wodorow?glanu...
tabl. powl.; 120 mg, 10 szt.
tabl.; 1 mg, 30 szt. tabl.; 2 mg, 30 szt. tabl.; 3 mg, 30 szt. tabl.; 4 mg, 30 szt.
inj. [roztw.]; 100 j.m./ml, 1 fiol. 10 ml inj. [roztw.]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml inj. [roztw.]; 100 j.m./ml, 5 wstrzyk. 3 ml
tabl.; 10 mg, 30 szt.
tabl.; 20 mg, 30 szt.
tabl.; 25 mg, 60 szt. tabl.; 50 mg, 30 szt.
Teriflunomide | ATC: L 04 AA 31
tabl. powl.; 14 mg, 28 szt.
inj. [zaw.]; 160 j.m., 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
...przed u?yciem, a? do uzyskania jednorodnej zawiesiny. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami 5 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Sanofi Pasteur S.A. 2, avenue Pont Pasteur 69007 Lyon, Francja. 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 7568 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
p?yn na skór?; 10 mg/ml, 1 but. 20 ml
lakier do paznokci; 80 mg/g, 1 but. 3 g
krem; 10 mg/g, 1 tuba 20 g
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 150 mg, 20 szt.
tabl.; 40 mg, 60 szt. tabl.; 80 mg, 30 szt.
Fluoxetine | ATC: N 06 AB 03
tabl.; 20 mg, 30 szt.
syrop; 750 mg/5 ml, 1 op. 100 ml
prosz. doust. lub do przyg. zaw. doodbytniczej; 1,2 g Ca2+/15 g, 1 poj. 300 g
...przygotowania produktu leczniczego do stosowania Patrz punkt 4.2. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Sanofi-Synthelabo Limited One Onslow street Guildford, Surrey GU1 4YS Wielka Brytania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/3762 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
inj. [roztw.]; 100 mg/ml, 10 amp.-strzyk. inj. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 3 ml inj. [roztw.]; 20 mg/0,2 ml, 10 amp.-strzyk. 0,2 ml inj. [roztw.]; 40 mg/0,4 ml, 10 amp.-strzyk. 0,4 ml inj. [roztw.]; 60 mg/0,6 ml, 10 amp.-strzyk. 0,6 ml inj. [roztw.]; 80 mg/0,8 ml, 10 amp.-strzyk. 0,8 ml
inj. [roztw.]; 120 mg/0,8 ml, 10 amp.-strzyk. 0,8 ml inj. [roztw.]; 150 mg/ml, 10 amp.-strzyk. 1 ml
Amiodarone | ATC: C 01 BD 01
tabl.; 200 mg, 30 szt.
Amiodarone | ATC: C 01 BD 01
inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 6 amp. 3 ml
Milrinone | ATC: C 01 CE 02
inj. do?. [roztw.]; 10 mg/10 ml, 10 amp. 10 ml inj. do?. [roztw.]; 10 mg/10 ml, 10 amp. 10 ml
tabl. o przed?. uwalnianiu; 10 mg, 30 szt.
tabl. powl. o przed?. uwalnianiu; 5 mg, 20 szt.
tabl. powl.; 2,5/2,5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5/5 mg, 28 szt.