tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
...l20 tabletek powlekanych, Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY DOPUSZCZENIE POZWOLENIE NA DO OBROTU Sanovel Holding BTV, Kruisdonk 66 6222 Maastricht Holandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Do uzupe?nienia na szczeblu krajowym 3 4 L' I 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA OBROTU...
tabl. powl.; 500 mg, 10 szt.
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Sanovel Holding B.V. Kruisdonk 66, NL 6222, Maastricht Holandia 18 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 10...