krople do oczu [roztw.]; (20 mg+ 5 mg)/ml, 1 but. 5 ml
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Santen Oy Niittyhaankatu 20 33720 Tampere Finlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4424 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia na...
Levofloxacin | ATC: S 01 AX 19
krople do oczu; 5 mg/ml, 1 but. 5 ml
...0,5 ml. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Santen Oy Niittyhaankatu 20 33720 Tampere Finland 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17128 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 2010-08-04 10...
Tafluprost | ATC: S 01 EE 05
krople do oczu [roztw.]; 15 µg/ml, 3 sasz. 10 poj.
...obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Santen Oy Niittyhaankatu 20 33720 Tampere Finlandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 15023 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia...
Dorzolamide | ATC: S 01 EC 03
krople do oczu [roztw.]; 20 mg/ml, 1 but. 5 ml