p?yn na skór?; , 1 but. 8 g
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 10 ml
...produkt Caelyx w dawce 50 mg/m 2 pc. na cykl, maj?cych zmierzon? wyj?ciow? warto?? frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF) oraz co najmniej jeden kontrolny pomiar za pomoc? arteriografii metod? wielobramkow? (MUGA scan), 88 pacjentów otrzyma?o skumulowan? dawk? antracykliny >400 mg/m 2 pc.; dawka taka przy konwencjonalnej postaci doksorubicyny by?a zwi?zana z podwy?szonym ryzykiem kardiotoksyczno?ci. Jedynie u 13 spo?ród 88 pacjentów (15%) obserwowano...
Vardenafil | ATC: G 04 BE 09
tabl. powl.; 10 mg, 2 szt. tabl. powl.; 10 mg, 4 szt. tabl. powl.; 20 mg, 2 szt. tabl. powl.; 20 mg, 4 szt. tabl. powl.; 20 mg, 8 szt. tabl. powl.; 5 mg, 2 szt. tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 10 mg, 4 szt.
...PDE11 i ponad 1000-krotnie silniej ni? PDE2, PDE3, PDE4, PDE7, PDE8, PDE9 i PDE10). U niektórych m??czyzn uczestnicz?cych w badaniu pletyzmograficznym pr?cia (Rigi Scan), wardenafil (20 mg) powodowa? erekcj? uznan? za wystarczaj?c? do penetracji (60% sztywno?ci w oznaczeniu Rigi Scan) ju? po 15 minutach od przyj?cia leku. Ca?kowita odpowied? na wardenafil by?a istotna statystycznie, w porównaniu z placebo, po 25 minutach od jego...
Paclitaxel | ATC: L 01 CD 01
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 6 mg/ml, 1 fiol. 16,67 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 6 mg/ml, 1 fiol. 43,33 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 6 mg/ml, 1 fiol. 50 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 6 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...czynno?? serca. Planuj?c chemioterapi? z u?yciem paklitakselu, pacjenta nale?y podda? podstawowym badaniom kardiologicznym - zebra? wywiad, przeprowadzi? badanie fizykalne, EKG, badanie echokardiograficzne serca i (lub) scyntygrafi? serca obrazowaniem MUGA (ang. Multiple Gated Acquisition scan). Nale?y tak?e monitorowa? czynno?? serca podczas leczenia (np. co trzy miesi?ce). Monitorowanie mo?e pomóc w identyfikacji pacjentów, u których rozwija si? zaburzenie czynno?ci serca a lekarz prowadz?cy powinien dok?adnie oceni? dawk?...