O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
p?yn na skór?; , 1 but. 8 g
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 10 ml
...produkt Caelyx w dawce 50 mg/m 2 pc. na cykl, maj?cych zmierzon? wyj?ciow? warto?? frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF) oraz co najmniej jeden kontrolny pomiar za pomoc? arteriografii metod? wielobramkow? (MUGA scan), 88 pacjentów otrzyma?o skumulowan? dawk? antracykliny >400 mg/m 2 pc.; dawka taka przy konwencjonalnej postaci doksorubicyny by?a zwi?zana z podwy?szonym ryzykiem kardiotoksyczno?ci. Jedynie u 13 spo?ród 88 pacjentów (15%) obserwowano...
Etonogestrel | ATC: G 03 AC 08
implant; 68 mg, 1 implant
...by? widoczne. ? Nale?y zastosowa? inne metody w celu potwierdzenia obecno?ci implantu podskórnego. Poniewa? implant podskórny nie przepuszcza promieni rentgenowskich odpowiednie metody lokalizowania to dwuwymiarowe prze?wietlenie rentgenowskie oraz tomografia komputerowa (ang. CT scan, Computerized Tomography). Mo?na wykorzysta? ultrasonografi? (ang. USS, Ultrasound Scanning) z zastosowaniem g?owicy liniowej o du?ej cz?stotliwo?ci (10 MHz lub wi?kszej) lub rezonans magnetyczny (ang. MRI, Magnetic Resonance Imaging). Przed wcze?niejszym zastosowaniem...
Vardenafil | ATC: G 04 BE 09
tabl. powl.; 10 mg, 2 szt. tabl. powl.; 10 mg, 4 szt. tabl. powl.; 20 mg, 2 szt. tabl. powl.; 20 mg, 4 szt. tabl. powl.; 20 mg, 8 szt. tabl. powl.; 5 mg, 2 szt. tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 10 mg, 4 szt.
...PDE11 i ponad 1000-krotnie silniej ni? PDE2, PDE3, PDE4, PDE7, PDE8, PDE9 i PDE10). U niektórych m??czyzn uczestnicz?cych w badaniu pletyzmograficznym pr?cia (Rigi Scan), wardenafil (20 mg) powodowa? erekcj? uznan? za wystarczaj?c? do penetracji (60% sztywno?ci w oznaczeniu Rigi Scan) ju? po 15 minutach od przyj?cia leku. Ca?kowita odpowied? na wardenafil by?a istotna statystycznie, w porównaniu z placebo, po 25 minutach od jego...
Paclitaxel | ATC: L 01 CD 01
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 6 mg/ml, 1 fiol. 16,67 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 6 mg/ml, 1 fiol. 43,33 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 6 mg/ml, 1 fiol. 50 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 6 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...czynno?? serca. Planuj?c chemioterapi? z u?yciem paklitakselu, pacjenta nale?y podda? podstawowym badaniom kardiologicznym - zebra? wywiad, przeprowadzi? badanie fizykalne, EKG, badanie echokardiograficzne serca i (lub) scyntygrafi? serca obrazowaniem MUGA (ang. Multiple Gated Acquisition scan). Nale?y tak?e monitorowa? czynno?? serca podczas leczenia (np. co trzy miesi?ce). Monitorowanie mo?e pomóc w identyfikacji pacjentów, u których rozwija si? zaburzenie czynno?ci serca a lekarz prowadz?cy powinien dok?adnie oceni? dawk?...