krem; , 1 tuba 50 g
...kremu, umieszczony w tekturowym pude?ku. 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO O BROTU Schering-Plough Europe Clos du Lynx 5 B-1200 Bruksela Belgia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 7867 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 28...
ma??; , 1 tuba 50 g
...ma?ci, umieszczony w tekturowym pude?ku. 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO O BROTU Schering-Plough Europe Clos du Lynx 5 B-1200 Bruksela Belgia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 7868 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 28...
ma??; 0,5 mg/g, 1 tuba 15 g
inj. [roztw.]; 15 mln j.m./ml, 1 zest. inj. [roztw.]; 25 mln j.m./ml, 1 zest.
...po uko?czeniu wlewu. Okres pó?trwania w fazie eliminacji wynosi? oko?o 2 godzin. St??enie interferonu w moczu by?o poni?ej poziomu wykrywalno?ci po podaniu któr?kolwiek z trzech dróg. W badaniach klinicznych monitorowanych przez Schering-Plough, u pacjentów otrzymuj?cych IntronA wykonywano testy w celu wykrycia czynników neutralizuj?cych interferon w próbkach krwi. Czynniki neutralizuj?ce interferon s? przeciwcia?ami, które neutralizuj? aktywno?? przeciwwirusow? interferonu. Cz?sto?? wyst?powania czynników neutralizuj?cych u pacjentów...
Mometasone furoate | ATC: R 01 AD 09
aerozol do nosa; 50 µg/dawk?, 140 dawek
...naci?ni?cie pompki). Przed ka?dym u?yciem nale?y wstrz?sn?? pojemnikiem. Po zu?yciu produktu leczniczego lub po dwóch miesi?cach od pierwszego u?ycia, opakowanie nale?y wyrzuci?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Schering-Plough Europe Clos du Lynx 5 B-1200 Bruksela Belgia 7 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 7619 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
NeoAfrinOTC-18
Pseudoephedrine sulphate + Dexbrompheniramine | ATC: R 01 BA 52, R 06 AB 52
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 120 mg+ 6 mg, 6 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 120 mg+ 6 mg, 8 szt.
...tabletek (1 blister po 10 tabletek) 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Schering-Plough Europe Clos du Lynx 5 B-1200 Bruksela Belgia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 1995/Z; Pozwolenie nr R/1217 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Posaconazole | ATC: J 02 AC 04
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 300 mg, 1 fiol.
zaw. doust.; 40 mg/ml, 1 op. 105 ml
...I SKUTECZNEGO STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO 65 A. WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNI ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii Cenexi HSC, 2, rue Louis Pasteur; 14200 Hérouville St Clair, Francja Schering-Plough Labo N.V., Industriepark 30, Zone A, BE-2220 Heist-op-den-Berg, Belgia Wydrukowana ulotka dla pacjenta musi zawiera? nazw? i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie danej serii produktu leczniczego...
Ganirelix | ATC: H 01 CC 01
inj. [roztw.]; 0,25 mg/0,5 ml, 1 amp.-strzyk.
...o.o. ???: + 30 210 98 97 300 Tel.: +48 22 549 51 00 cora.greece.gragcm@merck.com msdpolska@merck.com Espańa Portugal Merck Sharp & Dohme de Espańa, S.A. Schering-Plough Farma, Lda. Tel.: +34 91 321 06 00 Tel: + 351 214 465 808 msd_info@merck.com clic@merck.com France România MSD France Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L...
inj. dom./podsk. [liof. do przyg. roztw.]; 300 j.m./0,36 ml, 1 zest.+ 6 igie?
...51 00 cora.greece.gragcm@merck.com msdpolska@merck.com Espańa Portugal Merck Sharp & Dohme de Espańa, S.A. Schering-Plough Farma, Lda. Tel: +34 91 321 06 00 Tel: + 351 214 465 700 msd_info@merck.com clic@merck.com France România Schering-Plough Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tél: + 33 (0)1 80 46 40 40 Tel: + 40 21 529...
Ribavirin | ATC: J 05 AB 04
kaps. twarde; 200 mg, 140 szt.
...o.o. ???: +30 210 98 97 300 Tel: +48 22 549 51 00 cora.greece.gragcm@merck.com msdpolska@merck.com Espańa Portugal Merck Sharp & Dohme de Espańa, S.A. Schering-Plough Farma Lda Tel: +34 91 321 06 00 Tel: +351 21 4465808 msd_info@merck.com clic@merck.com France România MSD France Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tél...
Infliximab | ATC: L 04 AB 02
inf. [prosz. do przyg. konc.]; 100 mg, 1 fiol. 20 ml
Temozolomide | ATC: L 01 AX 03
kaps. twarde; 100 mg, 5 szt. kaps. twarde; 140 mg, 5 szt. kaps. twarde; 180 mg, 5 szt. kaps. twarde; 20 mg, 5 szt. kaps. twarde; 250 mg, 5 szt. kaps. twarde; 5 mg, 5 szt.
...FARMACEUTYCZNA Kapsu?ki twarde. Kapsu?ki twarde maj? bia?e, nieprzezroczyste denko, zielone, nieprzezroczyste wieczko i oznakowane s? czarnym tuszem. Na wieczku znajduje si? napis ?Temodal?. Na denku znajduje si? napis ?5 mg?, logo Schering-Plough oraz dwa paski. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Temodal jest wskazany w leczeniu: - doros?ych pacjentów z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym w skojarzeniu z radioterapi?, a nast?pnie w...
krem; (0,5 mg+ 10 mg+ 1 mg)/g, 1 tuba 15 g
...leczniczego w tekturowym pude?ku. 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO O BROTU 5 Schering-Plough Europe Clos du Lynx 5 B-1200 Bruksela Belgia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4018 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 22...
ma??; (0,5 mg+ 10 mg+ 1 mg)/g, 1 tuba 15 g
...produktu leczniczego w tekturowym pude?ku. 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO O BROTU Schering-Plough Europe Clos du Lynx 5 B-1200 Bruksela Belgia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4019 5 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
kaps.; 40 mg, 60 szt.
tabl. powl.; 50 mg+ 100 mg, 28 szt.
...WYMAGANIA DOTYCZ?CE DOPUSZCZENIA DO OBROTU D. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO 37 A. WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii Schering-Plough Labo N.V. Industriepark 30 - Zone A 2220 Heist-op-den-Berg BELGIA B. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA Produkt leczniczy wydawany na recept? do zastrze?onego stosowania (patrz aneks...
tabl. powl.; 2,5 mg+ 1,5 mg, 28 szt.
...Sp.z o.o. ???: + 30-210 98 97 300 Tel.: +48 22 549 51 00 cora.greece.gragcm@merck.com msdpolska@merck.com Espańa Portugal Teva Pharma S.L.U Schering-Plough Farma, Lda. Tel: +34 91 387 32 80 Tel: + 351-214 465 700 clic@merck.com France România LABORATOIRE THERAMEX Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tél: + 377 92 05...