inj. [roztw.]; 100 mg/ml, 10 amp.-strzyk. 1 ml inj. [roztw.]; 20 mg/0,2 ml, 10 amp.-strzyk. 0,2 ml inj. [roztw.]; 40 mg/0,4 ml, 10 amp.-strzyk. 0,4 ml inj. [roztw.]; 60 mg/0,6 ml, 10 amp.-strzyk. 0,6 ml inj. [roztw.]; 80 mg/0,8 ml, 10 amp.-strzyk. 0,8 ml
...strzykawki nie nale?y wyrzuca? do domowego pojemnika na odpady. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SciencePharma spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? spó?ka komandytowa ul. Che?mska 30/34 00-725 Warszawa, Polska 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 22989 (2000 j.m. (20 mg)/0,2...