kaps. twarde; 400 mg, 60 szt.
...6.5 Rodzaj i zawarto?? opakowania Pakiety blistrów z PCV/Al w pude?ku tekturowym: ka?de opakowanie zawiera 24, 60 lub 180 kapsu?ek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Sequoia Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74N...