ma??; 20 mg/g, 1 tuba 30 g
...w tekturowym pude?ku. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Spirig Pharma Europe GmbH, Teich Starsse 66, D-79539 Lorrach, Niemcy. 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 17792 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
krem; 20 mg/g, 1 tuba 30 g
...w tekturowym pude?ku. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Spirig Pharma Europe GmbH, Teich Starsse 66, D-79539 Lorrach, Niemcy. 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr:17709 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
pasta na skór?; 10 mg, 1 tuba 30 g
...opakowa? musz? znajdowa? si?_ w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania leku i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Spirig Pharma Europe GmbH Tcichstrasse 66 79539 Lörrach Niemcy 8. NUMER (NUMERY) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?UZENIA POZWOLENIA 10. DATA ZMIANY TEKSTU