tabl. o przed?. uwalnianiu; 10 mg, 30 szt.
tabl. o przed?. uwalnianiu; 10 mg, 30 szt.
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy. 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12386 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 2,5 mg/ml, 5 fiol. 100 mg inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 2,5 mg/ml, 5 fiol. 25 mg
...Produkt leczniczy Bendamustine STADA nale?y rozcie?cza? wy??cznie 0,9% roztworem NaCl i ?adnym innym roztworem do wstrzykiwa?. 3. Podawanie Roztwór jest podawany we wlewie do?ylnym w czasie 30?60 minut. Fiolki s? przeznaczone tylko do jednorazowego u?ytku. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18...
tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...PVC/aluminium lub PVC/PVDC/aluminium). w 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania do stosowania i post?powania z lekiem Brak specjalnych zalece?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG StadastraBe 2 18 - D-61 l 18 Bad Vilbe] Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?UZENIA POZWOLENIA...
tabl. powl.; 7,5 mg, 20 szt.
...tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy. 8 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie Nr: 11737 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
...6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastr. 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 17317 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
...6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastr. 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 17318 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
krople do oczu [roztw.]; 20 mg/ml, 1 but. 5 ml
...ml roztworu. Dost?pne s? nast?puj?ce wielko?ci opakowa? produktu Dorzolamid STADA: 1 butelka, 3 butelki i 6 butelek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastr. 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy 8. NUMER(-Y...
aerozol; 8 mg/ml, 1 but. 50 ml
...Opakowania: 50, 100 ml. 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania leku do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Roztwór zawiera alkohol: substancj? ?atwopaln?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie Nr: 7492 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 21...
tabl. powl.; 5 mg, 120 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 90 szt.
...ze wzgl?du na mo?liwo?? wch?aniania si? finasterydu i zwi?zane z tym potencjalne zagro?enie dla p?odów p?ci m?skiej (patrz punkt 4.6). 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, D-61118 Bad Vilbel, Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12987 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA. Data wydania...
tabl. dojelitowe; 20 mg, 28 szt.
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG; Stadastra_e 2-18; 61118 Bad Vilbel, Niemcy 9 8. NUMER(-Y) POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 14743 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
tabl. dojelitowe; 40 mg, 28 szt.
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG; Stadastra_e 2-18; 61118 Bad Vilbel, Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 14739 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Gemcitabine | ATC: L 01 BC 05
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 38 mg, 1 fiol. 1500 mg inf. [konc. do przyg. roztw.]; 38 mg, 1 fiol. 200 mg
...sta?e, leku nie nale?y podawa?. 16 Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z obowi?zuj?cymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 16325 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 18.01...
?el; 300 mg/100 g, 1 op. 40 g
...Wielko?? opakowania 40 g, l00 g. 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania leku do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel , Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie Nr: R/0978 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
ma??; 300 mg/100 g, 1 op. 40 g
...100 g ma?ci w tekturowym pude?ku. 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania leku do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel , Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie Nr: R/0977 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
tabl. powl.; 150 mg, 1 szt.
...Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. Nale?y zminimalizowa? uwalnianie ?rodków farmaceutycznych do ?rodowiska. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 ? 18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 20512 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 23.08...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 2 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...do przygotowania lub w inny sposób stykaj?ce si? z irynotekanem nale?y zniszczy? zgodnie z lokalnymi przepisami dotycz?cymi usuwania odpadów produktów cytotoksycznych. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 16341 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 18.01...
krople do oczu; (50 µg+ 5 mg)/ml, 1 but. 2,5 ml
...musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 ? 18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 18341 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 10.06.2011...
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 10 mg, 56 szt.
...tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy. 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie Nr: 21688 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
tabl. powl.; 20 mg, 28 szt.
...tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy. 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie Nr: 21689 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
tabl.; 15 mg, 10 szt. tabl.; 15 mg, 20 szt.
...wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w sprzeda?y. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania produktu leczniczego Brak szczególnych wymaga?. 12 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 ? 18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Meloxistad 15 mg - Pozwolenie Nr: 11985 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
tabl.; 7,5 mg, 20 szt.
...wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w sprzeda?y. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania produktu leczniczego Brak szczególnych wymaga?. 12 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 ? 18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Meloxistad 7,5 mg - Pozwolenie Nr: 11994 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
?el; (0,2 g+ 1 g+ 2 g)/100 g, 1 tuba 50 g
...opakowania W tekturowym pude?ku tuba aluminiowa wewn?trz lakierowana ?ywic? epoksyfenolow? z zakr?tk? PP. Zawarto?? ma?ci: 25 g, 50 g, 100 g. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel , Niemcy 8. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU strona 3 z 4 Pozwolenie nr: R/0223 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
ma??; , 1 tuba 50 g
...opakowania W tekturowym pude?ku tuba aluminiowa wewn?trz lakierowana ?ywic? epoksyfenolowa z zakr?tk? PP. Zawarto?? ma?ci: 25 g, 50 g, 100 g. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel , Niemcy 8. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: R/0224 strona 3 z 4 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
tabl. powl.; 250 mg, 100 szt.
...Stada nie powinny by? otwierane ani rozgniatane. Nale?y unika? inhalacji lub bezpo?redniego kontaktu zawarto?ci kapsu?ek ze skór? lub b?onami ?luzowymi. Je?eli dojdzie do takiego kontaktu, nale?y dok?adnie umy? skór? wod? z myd?em, oczy nale?y przemy? zwyk?? wod?. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 13 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Stada Arzneimittel...
tabl. powl.; 500 mg, 50 szt.
...Ze wzgl?du na wykazane teratogenne dzia?anie mykofenolanu mofetylu u szczurów i królików, tabletek produktu Mycophenolate mofetil Stada nie nale?y rozgniata?. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Stada Arzneimittel AG Stadastr. 2-18 61118 Bad Vilbel 13 Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
...musz? znajdowa? si? w obrocie. ?rodki 6.6 Szczególne ostrono?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 16708 15 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?UENIA...
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
...musz? znajdowa? si? w obrocie. ?rodki 6.6 Szczególne ostrono?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 16709 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?UENIA POZWOLENIA...
tabl. powl.; 20 mg, 30 szt.
...200 tabletek. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy. 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16166 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 01.12.2009/16...
tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
...200 tabletek. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy. 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16167 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 01.12.2009/16...