tabl. o przed?. uwalnianiu; 10 mg, 30 szt.
tabl. o przed?. uwalnianiu; 10 mg, 30 szt.
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy. 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12386 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
tabl.; 15 mg, 28 szt.
...6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 61118 Bad Vilbel Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 22857 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 2,5 mg/ml, 5 fiol. 100 mg inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 2,5 mg/ml, 5 fiol. 25 mg
...Produkt leczniczy Bendamustine STADA nale?y rozcie?cza? wy??cznie 0,9% roztworem NaCl i ?adnym innym roztworem do wstrzykiwa?. 3. Podawanie Roztwór jest podawany we wlewie do?ylnym w czasie 30?60 minut. Fiolki s? przeznaczone tylko do jednorazowego u?ytku. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18...
tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...PVC/aluminium lub PVC/PVDC/aluminium). w 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania do stosowania i post?powania z lekiem Brak specjalnych zalece?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG StadastraBe 2 18 - D-61 l 18 Bad Vilbe] Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?UZENIA POZWOLENIA...
tabl. powl.; 7,5 mg, 20 szt.
...tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy. 8 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie Nr: 11737 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
...6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastr. 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 17318 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
...6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastr. 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 17317 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
krople do oczu [roztw.]; 20 mg/ml, 1 but. 5 ml
...ml roztworu. Dost?pne s? nast?puj?ce wielko?ci opakowa? produktu Dorzolamid STADA: 1 butelka, 3 butelki i 6 butelek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastr. 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy 8. NUMER(-Y...
aerozol; 8 mg/ml, 1 but. 50 ml
...Opakowania: 50, 100 ml. 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania leku do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Roztwór zawiera alkohol: substancj? ?atwopaln?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie Nr: 7492 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 21...
tabl. powl.; 5 mg, 120 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 90 szt.
...ze wzgl?du na mo?liwo?? wch?aniania si? finasterydu i zwi?zane z tym potencjalne zagro?enie dla p?odów p?ci m?skiej (patrz punkt 4.6). 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, D-61118 Bad Vilbel, Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12987 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA. Data wydania...
tabl. dojelitowe; 20 mg, 28 szt.
...musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG; Stadastrasse 2-18; 61118 Bad Vilbel, Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14743 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
tabl. dojelitowe; 40 mg, 28 szt.
...musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG; Stadastrasse 2-18; 61118 Bad Vilbel, Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14739 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
Gemcitabine | ATC: L 01 BC 05
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 38 mg, 1 fiol. 1500 mg inf. [konc. do przyg. roztw.]; 38 mg, 1 fiol. 200 mg
...sta?e, leku nie nale?y podawa?. 16 Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z obowi?zuj?cymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 16325 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 18.01...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 30 mg, 60 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 30 mg, 90 szt.
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 61118 Bad Vilbel Niemcy 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 20493 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 2012-08...
?el; 300 mg/100 g, 1 op. 40 g
...Wielko?? opakowania 40 g, l00 g. 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania leku do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel , Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie Nr: R/0978 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
ma??; 300 mg/100 g, 1 op. 40 g
...100 g ma?ci w tekturowym pude?ku. 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania leku do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel , Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie Nr: R/0977 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
tabl. powl.; 150 mg, 1 szt.
...Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. Nale?y zminimalizowa? uwalnianie ?rodków farmaceutycznych do ?rodowiska. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 ? 18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 20512 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 23.08...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 2 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...do przygotowania lub w inny sposób stykaj?ce si? z irynotekanem nale?y zniszczy? zgodnie z lokalnymi przepisami dotycz?cymi usuwania odpadów produktów cytotoksycznych. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 16341 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 18.01...
tabl. powl.; 150 mg, 50 szt. tabl. powl.; 300 mg, 50 szt. tabl. powl.; 600 mg, 50 szt.
...znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 15 STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 61118 Bad Vilbel Niemcy 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 21792, 21793, 21794 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
krople do oczu [roztw.]; (50 µg+ 5 mg)/ml, 1 but. 2,5 ml
...musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 ? 18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 18341 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 10.06.2011...
krople do oczu [roztw.]; 50 µg/ml, 1 but. 2,5 ml
...usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystanego resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 61118 Bad Vilbel Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 18283 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 10 mg, 56 szt.
...tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy. 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie Nr: 21688 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
tabl. powl.; 20 mg, 28 szt.
...tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy. 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie Nr: 21689 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
tabl.; 15 mg, 10 szt. tabl.; 15 mg, 20 szt.
...Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w sprzeda?y. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania produktu leczniczego Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 ? 18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Meloxistad 15 mg - Pozwolenie Nr: 11985 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
tabl.; 7,5 mg, 20 szt.
...Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w sprzeda?y. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania produktu leczniczego Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 ? 18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Meloxistad 7,5 mg - Pozwolenie Nr: 11994 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
?el; (0,2 g+ 1 g+ 2 g)/100 g, 1 tuba 50 g
...opakowania W tekturowym pude?ku tuba aluminiowa wewn?trz lakierowana ?ywic? epoksyfenolow? z zakr?tk? PP. Zawarto?? ma?ci: 25 g, 50 g, 100 g. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel , Niemcy 8. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU strona 3 z 4 Pozwolenie nr: R/0223 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
ma??; , 1 tuba 50 g
...opakowania W tekturowym pude?ku tuba aluminiowa wewn?trz lakierowana ?ywic? epoksyfenolowa z zakr?tk? PP. Zawarto?? ma?ci: 25 g, 50 g, 100 g. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel , Niemcy 8. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: R/0224 strona 3 z 4 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
tabl. powl.; 250 mg, 100 szt.
...Stada nie powinny by? otwierane ani rozgniatane. Nale?y unika? inhalacji lub bezpo?redniego kontaktu zawarto?ci kapsu?ek ze skór? lub b?onami ?luzowymi. Je?eli dojdzie do takiego kontaktu, nale?y dok?adnie umy? skór? wod? z myd?em, oczy nale?y przemy? zwyk?? wod?. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 13 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Stada Arzneimittel...
tabl. powl.; 500 mg, 50 szt.
...Ze wzgl?du na wykazane teratogenne dzia?anie mykofenolanu mofetylu u szczurów i królików, tabletek produktu Mycophenolate mofetil Stada nie nale?y rozgniata?. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Stada Arzneimittel AG Stadastr. 2-18 61118 Bad Vilbel 13 Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...