roztw. alergenowy do testów skórnych punktowych; , 1 fiol. 3 ml
tabl. podj?zykowe [alergeny py?ków traw]; , 3+ 28 szt.
...lakierem (winyl). Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga? dotycz?cych usuwania. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STALLERGENES S.A. 6 rue Alexis de Tocqueville 92160 ANTONY, Francja Tel. 0033 (0) 1 55 59 20 00 Faks 0033 (0) 155 59 21 68 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA...
inj. podsk. zaw. [alergeny kurzu domowego]; , 1 fiol. 5 ml leczenie podtrzymuj?ce inj. podsk. zaw. [alergeny kurzu domowego]; , 4 fiol. 5 ml leczenie podstawowe
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lubjego odpady nale?y usun?? sposób zgodny w z lokalnymi z lokalnymi przepisami 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STALLERGENES S.A. 6 Alexis de Tocqueville rue 92183 Antony Cedex, Francja 8 NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU PHOSTAL Wyci?gi alergenowe pochodzenia ro?linnego (py?ki ro?lin) 820l - PHOSTAL Wyciagi alergenowe...
inj. podsk. zaw. [alergeny py?ków ro?lin]; , 1 fiol. 5 ml leczenie podtrzymuj?ce inj. podsk. zaw. [alergeny py?ków ro?lin]; , 4 fiol. 5 ml leczenie podstawowe inj. podsk. zaw. [mieszanki wyci?gów alergenowych pochodzenia ro?linnego, zwierz?cego, roztoczy, grzybów]; , 1 fiol. 5 ml leczenie podtrzymuj?ce inj. podsk. zaw. [mieszanki wyci?gów alergenowych pochodzenia ro?linnego, zwierz?cego, roztoczy, grzybów]; , 4 fiol. 5 ml leczenie podstawowe
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?, Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? sposób zgodny w z lokalnymi lokalnymi przepisami z 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU STALLERGENES S.A. 6 rue Alexis de Tocqueville 92l 83 Antony Cedex, Francja 8 NUMEm-y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU PHOSTAL Wyci?gi alergenowe pochodzenia ro?linnego (py?ki ro?lin) 820l - PHOSTAL Wyci?gi...