O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Acetylsalicylic acid | ATC: B 01 AC 06
tabl.; 30 mg, 63 szt. tabl.; 50 mg, 63 szt. tabl.; 75 mg, 63 szt.
...?ca 200 tabletek Nie Wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SUN-FARM Sp. z 0.0. Cz?ekówka 75 05-340 Ko?biel 8. IWJMERGY) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENTE DO OBROTU ACESAN w dawce 30 mg R/0325 ACESAN w dawce 50 mg R/0326 ACESAN...
Acitretin | ATC: D 05 BB 02
kaps. twarde; 10 mg, 100 szt. kaps. twarde; 10 mg, 30 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SUN-FARM Sp. z o.o. ul. Dolna 21 05-092 ?omianki 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 18728 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
Acitretin | ATC: D 05 BB 02
kaps. twarde; 25 mg, 100 szt. kaps. twarde; 25 mg, 30 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SUN-FARM Sp. z o.o. ul. Dolna 21 05-092 ?omianki 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 18729 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
?el; (10 mg+ 0,25 mg)/g, 1 tuba 30 g
...Acnatac ?el i u kobiet w wieku rozrodczym wykona? testy ci??owe. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwtr?dzikowe do stosowania zewn?trznego; klindamycyna w po??czeniach Kod ATC D10AF51 Produkt...nara?enie na ?wiat?o s?oneczne i stosowa? odpowiednie produkty zawieraj?ce filtr przeciws?oneczny, których wspó?czynnik ochrony przeciws?onecznej (ang. Sun Protection Factor, SPF) wynosi co najmniej 30, wraz z w?a?ciw? odzie?? ochronn? (np. kapeluszem). Podczas...
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...akceptowaln? tolerancj?. W ka?dym przypadku przedawkowania nale?y stosowa? ogólne ?rodki wspomagaj?ce. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwnowotworowe, inne leki przeciwnowotworowe, inhibitory kinaz bia?kowych, kod ATC: L01XE10 Mechanizm...naczyniowo-?ródb?onkowego czynnika wzrostu (VEGFR- TKI, vascular endothelial growth factor receptor tyrosine kinase inhibitor), (sunitynibem, sorafenibem lub zarówno sunitynibem, jak i sorafenibem). Dozwolone by?o równie? wcze?niejsze leczenie bewacyzumabem i interferonem alfa. Pacjentów...
lakier do paznokci leczniczy; 50 mg/ml, 1 but. 3 ml
...paznokci leczniczego. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 6 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SUN-FARM Sp. z o.o. ul. Dolna 21 05-092 ?omianki 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 21149 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
Bevacizumab | ATC: L 01 XC 07
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 400 mg/16 ml, 1 fiol.
...na farmakokinetyk? interferonu alfa-2a. Potencjalny wp?yw bewacyzumabu na w?a?ciwo?ci farmakokinetyczne cisplatyny i gemcytabiny badano u pacjentów z niep?askonab?onkowym NSCLC. Wyniki bada? wykaza?y brak znacz?cego wp?ywu bewacyzumabu na w?a?ciwo?ci farmakokinetyczne cisplatyny. Z powodu du?ych ró?nic mi?dzy pacjentami i ograniczonej wielko?ci próby, wyniki z badania nie pozwalaj? na wyci?gni?cie jednoznacznych wniosków na temat wp?ywu bewacyzumabu na w?a?ciwo?ci farmakokinetyczne gemcytabiny. Skojarzenie bewacyzumabu z jab?czanem sunitynibu W...
tabl. do rozgr. i ?ucia; 500 mg+ 400 j.m., 50 szt.
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SUN-FARM Sp. z o.o. Cz?ekówka 75 05-340 Ko?biel 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 18234 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
Ciclopirox | ATC: D 01 AE 14
lakier do paznokci; 80 mg/g, 1 but. 3 g
...usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania 4 Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SUN-FARM Sp. z o.o. ul. Dolna 21 05-092 ?omianki 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 20444 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
tabl. powl.; 2 mg+ 0,035 mg, 21 szt. tabl. powl.; 2 mg+ 0,035 mg, 63 szt.
...21 tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SUN-FARM Sp. z o.o. ul. Dolna 21 05-092 ?omianki 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 20903 17 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
inj. [roztw.]; 8 mg/ml, 1 amp. 5 ml
...infuzji: - izotoniczny roztwór chorku sodu, - 5% roztwór glukozy. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SUN-FARM Sp. z o.o. ul. Dolna 21 05-092 ?omianki 11 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 21999 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
inj. [roztw.]; 4 mg/ml, 10 amp. 1 ml inj. [roztw.]; 4 mg/ml, 10 amp. 2 ml
...infuzji: - izotoniczny roztwór chorku sodu, - 5% roztwór glukozy. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SUN-FARM Sp. z o.o. ul. Dolna 21 05-092 ?omianki 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 21998 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
tabl. powl.; 0,02 mg+ 0,15 mg, 21 szt.
...Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. Wszystkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi wymaganiami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SUN-FARM Sp. z o.o. ul. Dolna 21 05-092 ?omianki 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 20919 17 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
tabl. powl.; 0,03 mg+ 0,15 mg, 21 szt.
...Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. Wszystkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi wymaganiami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SUN-FARM Sp. z o.o. ul. Dolna 21 05-092 ?omianki 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 20920 17 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
Desogestrel | ATC: G 03 AC 09
tabl. powl.; 75 µg, 28 szt.
...obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SUN-FARM Sp. z o.o. ul. Dolna 21 05-092 ?omianki 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 20918 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
inj. [roztw.]; 4 mg/ml, 5 amp. 1 ml
...infuzji: - izotoniczny roztwór chlorku sodu, - 5% roztwór glukozy. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SUN-FARM Sp. z o.o. ul. Dolna 21 05-092 ?omianki 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 22931 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
Ethinylestradiol + Dienogest | ATC: G 03 HB, G 03 AA 17
tabl. powl.; 0,03 mg+ 2 mg, 21 szt. tabl. powl.; 0,03 mg+ 2 mg, 63 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga? dotycz?cych usuwania. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SUN-FARM Sp. z o.o. ul. Dolna 21 05-092 ?omianki 20 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 20602 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
tabl. powl.; 0,02 mg+ 3 mg, 28 szt.
...Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SUN-FARM Sp. z o.o. ul. Dolna 21 05-092 ?omianki 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 22088 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
tabl. powl.; 0,03 mg+ 3 mg, 21 szt.
...Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SUN-FARM Sp. z o.o. ul. Dolna 21 05-092 ?omianki 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 22087 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
tabl. powl.; 0,02 mg+ 3 mg, 21 szt.
...Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SUN-FARM Sp. z o.o. ul. Dolna 21 05-092 ?omianki 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 22085 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
tabl.; 100 µg, 100 szt. tabl.; 50 µg, 100 szt.
...lub zgodne z lokalnymi wytycznymi leczenia zatru?, je?li takie wytyczne istniej?. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1. W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: hormony tarczycy. Kod ATC: H03AA01 Tyroksyna (T ) jest naturalnym hormonem wytwarzanym przez...dzia?anie terapeutyczne. ? U pacjentów z niedoczynno?ci? tarczycy podczas leczenia niektórymi inhibitorami kinazy tyrozynowej (imatynibem lub sunitynibem) konieczne by?o zwi?kszenie dawek lewotyroksyny. ? Jednoczesne stosowanie sertraliny mo?e zmniejszy? st??enie lewotyroksyny w surowicy...
tabl.; 25 µg, 100 szt. tabl.; 25 µg, 50 szt.
...przypadków nag?ej ?mierci sercowej u osób z wieloletnim wywiadem nadu?ywania lewotyroksyny. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1. W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: hormony tarczycy Kod ATC: H 03 AA 01 Syntetyczna lewotyroksyna zawarta w...lekiem i w razie potrzeby dostosowanie dawki lewotyroksyny. Inhibitory kinazy tyrozynowej Inhibitory kinazy tyrozynowej (np. imatynib, sunitynib) mog? zmniejsza? skuteczno?? lewotyroksyny. Z tego wzgl?du zaleca si? monitorowanie pacjentów czy nie wyst?puj? u...
tabl.; 50 µg, 100 szt. tabl.; 50 µg, 50 szt.
...przypadków nag?ej ?mierci sercowej u osób z wieloletnim wywiadem nadu?ywania lewotyroksyny. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1. W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: hormony tarczycy Kod ATC: H 03 AA 01 Syntetyczna lewotyroksyna zawarta w...lekiem i w razie potrzeby dostosowanie dawki lewotyroksyny. Inhibitory kinazy tyrozynowej Inhibitory kinazy tyrozynowej (np. imatynib, sunitynib) mog? zmniejsza? skuteczno?? lewotyroksyny. Z tego wzgl?du zaleca si? monitorowanie pacjentów czy nie wyst?puj? u...
tabl.; 75 µg, 100 szt. tabl.; 75 µg, 50 szt.
...przypadków nag?ej ?mierci sercowej u osób z wieloletnim wywiadem nadu?ywania lewotyroksyny. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1. W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: hormony tarczycy Kod ATC: H 03 AA 01 Syntetyczna lewotyroksyna zawarta w...lekiem i w razie potrzeby dostosowanie dawki lewotyroksyny. Inhibitory kinazy tyrozynowej Inhibitory kinazy tyrozynowej (np. imatynib, sunitynib) mog? zmniejsza? skuteczno?? lewotyroksyny. Z tego wzgl?du zaleca si? monitorowanie pacjentów czy nie wyst?puj? u...
tabl.; 88 µg, 50 szt.
...przypadków nag?ej ?mierci sercowej u osób z wieloletnim wywiadem nadu?ywania lewotyroksyny. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1. W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: hormony tarczycy Kod ATC: H 03 AA 01 Syntetyczna lewotyroksyna zawarta w...lekiem i w razie potrzeby dostosowanie dawki lewotyroksyny. Inhibitory kinazy tyrozynowej Inhibitory kinazy tyrozynowej (np. imatynib, sunitynib) mog? zmniejsza? skuteczno?? lewotyroksyny. Z tego wzgl?du zaleca si? monitorowanie pacjentów czy nie wyst?puj? u...
tabl.; 100 µg, 100 szt. tabl.; 100 µg, 50 szt.
...przypadków nag?ej ?mierci sercowej u osób z wieloletnim wywiadem nadu?ywania lewotyroksyny. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1. W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: hormony tarczycy Kod ATC: H 03 AA 01 Syntetyczna lewotyroksyna zawarta w...lekiem i w razie potrzeby dostosowanie dawki lewotyroksyny. Inhibitory kinazy tyrozynowej Inhibitory kinazy tyrozynowej (np. imatynib, sunitynib) mog? zmniejsza? skuteczno?? lewotyroksyny. Z tego wzgl?du zaleca si? monitorowanie pacjentów czy nie wyst?puj? u...
tabl.; 112 µg, 50 szt.
...przypadków nag?ej ?mierci sercowej u osób z wieloletnim wywiadem nadu?ywania lewotyroksyny. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1. W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: hormony tarczycy Kod ATC: H 03 AA 01 Syntetyczna lewotyroksyna zawarta w...lekiem i w razie potrzeby dostosowanie dawki lewotyroksyny. Inhibitory kinazy tyrozynowej Inhibitory kinazy tyrozynowej (np. imatynib, sunitynib) mog? zmniejsza? skuteczno?? lewotyroksyny. Z tego wzgl?du zaleca si? monitorowanie pacjentów czy nie wyst?puj? u...
tabl.; 125 µg, 100 szt. tabl.; 125 µg, 50 szt.
...przypadków nag?ej ?mierci sercowej u osób z wieloletnim wywiadem nadu?ywania lewotyroksyny. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1. W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: hormony tarczycy Kod ATC: H 03 AA 01 Syntetyczna lewotyroksyna zawarta w...lekiem i w razie potrzeby dostosowanie dawki lewotyroksyny. Inhibitory kinazy tyrozynowej Inhibitory kinazy tyrozynowej (np. imatynib, sunitynib) mog? zmniejsza? skuteczno?? lewotyroksyny. Z tego wzgl?du zaleca si? monitorowanie pacjentów czy nie wyst?puj? u...
tabl.; 137 µg, 50 szt.
...przypadków nag?ej ?mierci sercowej u osób z wieloletnim wywiadem nadu?ywania lewotyroksyny. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1. W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: hormony tarczycy Kod ATC: H 03 AA 01 Syntetyczna lewotyroksyna zawarta w...lekiem i w razie potrzeby dostosowanie dawki lewotyroksyny. Inhibitory kinazy tyrozynowej Inhibitory kinazy tyrozynowej (np. imatynib, sunitynib) mog? zmniejsza? skuteczno?? lewotyroksyny. Z tego wzgl?du zaleca si? monitorowanie pacjentów czy nie wyst?puj? u...
tabl.; 150 µg, 100 szt. tabl.; 150 µg, 50 szt.
...przypadków nag?ej ?mierci sercowej u osób z wieloletnim wywiadem nadu?ywania lewotyroksyny. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1. W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: hormony tarczycy Kod ATC: H 03 AA 01 Syntetyczna lewotyroksyna zawarta w...lekiem i w razie potrzeby dostosowanie dawki lewotyroksyny. Inhibitory kinazy tyrozynowej Inhibitory kinazy tyrozynowej (np. imatynib, sunitynib) mog? zmniejsza? skuteczno?? lewotyroksyny. Z tego wzgl?du zaleca si? monitorowanie pacjentów czy nie wyst?puj? u...