O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...naczyniowo-?ródb?onkowego czynnika wzrostu (VEGFR- TKI, vascular endothelial growth factor receptor tyrosine kinase inhibitor), (sunitynibem, sorafenibem lub zarówno sunitynibem, jak i sorafenibem). Dozwolone by?o równie? wcze?niejsze leczenie bewacyzumabem i interferonem alfa. Pacjentów...690 690 Tel: +46 8 732 32 00 Latvija United Kingdom Novartis Pharma Services Inc. Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Tel: +371 67 887 070 Tel: +44 1276 698370 Lietuva Novartis Pharma Services...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 100 mg/ml, 10 fiol. 5 ml
...Baixos/Olanda/Nizozemska/ Holandsko/Alankomaat/Nederländerna Deutschland Italia Sun Pharmaceuticals Germany GmbH Sun Pharmaceuticals Italia S.R.L. Kandelstrasse 7 Via Luigi Rizzo, 8 79199 Kirchzarten I-20151 ? Milano Deutschland Italia tel. +49 (0) 7661 90 91 58-0 tel. +39 02 33 49 07 93 Espańa United Kingdom Sun Pharmaceuticals Spain S.L. Sun Pharmaceuticals UK Limited C/Bobinadora 1-5 Planta...
kaps. twarde; 100 mg, 20 szt. kaps. twarde; 140 mg, 20 szt. kaps. twarde; 180 mg, 20 szt. kaps. twarde; 20 mg, 20 szt. kaps. twarde; 250 mg, 20 szt. kaps. twarde; 5 mg, 20 szt.
...podmiotu odpowiedzialnego. Belgiė/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Polarisavenue 87 Polarisavenue 87 2132 JH Hoofddorp 2132 JH Hoofddorp Nederland/Pays-Bas/Niederlande Pays-Bas/Niederlande tel. +31 (0)23 568 5501 tel. +31 (0)23 568 5501 ???????? Magyarorszįg Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Polarisavenue 87...
tabl. powl.; 250 mg, 140 szt. (but.) tabl. powl.; 250 mg, 70 szt. (but.)
...nale?y zwróci? si? do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Belgiė/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00...pacjentom unikanie ekspozycji na ?wiat?o 9 s?oneczne oraz stosowanie kosmetyków z filtrem przeciws?onecznym o warto?ci wspó?czynnika Sun Protection Factor (SPF) ? 30. W przypadku wyst?pienia reakcji skórnej nale?y dokonywa? badania ca?ego cia?a...
tabl. powl.; 200 mg, 30 szt. tabl. powl.; 200 mg, 90 szt.
...zwróci? si? do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Belgiė/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00...11,9 miesi?cy. Bezpiecze?stwo stosowania, skuteczno?? leczenia i jako?? ?ycia w trakcie leczenia pazopanibem porównywano do sunitynibu w randomizowanym, otwartym badaniu III fazy typu non-inferiority przeprowadzonym metod? prób równoleg?ych (VEG108844). W...