O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl. powl.; 0,03 mg+ 2 mg, 21 szt.
...zawieraj?cych po 21 tabletek) Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SymPhar Sp. z o.o. ul. W?oska 1 00-777 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 20542 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl.; 15 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Aripiprazole Symphar, 5 mg, tabletki Aripiprazole Symphar, 10 mg, tabletki Aripiprazole Symphar, 15 mg, tabletki Aripiprazole Symphar, 30 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Aripiprazole Symphar, 5 mg, tabletki Ka?da tabletka zawiera 5 mg arypiprazolu. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: 116,46 mg laktozy jednowodnej w tabletce. Aripiprazole Symphar, 10 mg, tabletki Ka?da tabletka zawiera 10...
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
...44392 0 Tlf: + 47 21 52 00 30 Eesti (Estonia) Österreich Portfarma ehf. Pharmathen S.A. Tel: +354 534 4030 Tel: +30 210 66 65 067 32 ?????? Polska Pharmathen S.A. SymPhar Sp. z o.o. ???: +30 210 66 65 067 Tel.: +48 22 822 93 06 Espańa Portugal LABORATORIOS NORMON, S.A. Pharmathen S.A. Tel: + 34 918065240 Tel: +30 210...
Chlortalidone | ATC: C 03 BA 04
tabl.; 50 mg, 20 szt. tabl.; 50 mg, 28 szt.
inj. [zaw.]; 1,5 ml, 1 zest. inj. [zaw.]; 1 ml, 3 fiol. (zestaw)
inj. [zaw.]; 1,5 ml, 1 zest. inj. [zaw.]; 1 ml, 3 fiol. (zestaw)
Sildenafil | ATC: G 04 BE 03
tabl. do rozgr. i ?ucia; 100 mg, 4 szt. tabl. do rozgr. i ?ucia; 50 mg, 4 szt. tabl. powl.; 100 mg, 12 szt. tabl. powl.; 100 mg, 4 szt. tabl. powl.; 50 mg, 4 szt.
...LECZNICZEGO Sildenafil SymPhar, 50 mg, tabletki powlekane Sildenafil SymPhar, 100 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 50 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu). Ka?da tabletka zawiera 100 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Sildenafil SymPhar, 50 mg, tabletki powlekane Niebieskie, powlekane tabletki w kszta?cie elipsy. Sildenafil SymPhar, 100...
tabl. dra?.; 0,02 mg+ 0,075 mg, 21 szt. tabl. dra?.; 0,03 mg+ 0,075 mg, 21 szt.
...1 x 2l; 3 x 2l lub 6 Nie x 2l tabletek. wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. DO OBROTU SymPhar Sp. z 0.0. ul. W?oska 1 00-777 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA DATA PRZED?U?ENIA NA DOPUSZCZENIE POZWOLENIA D0 OBROTU/ 10. DATA...
Indapamide | ATC: C 03 BA 11
tabl. o przed?. uwalnianiu; 1,5 mg, 30 szt.
...sztuk. w po Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? majdowa? si? obrocie. w 8 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?, 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SymPhar Sp. z 0.0. uLW?oska 1 00-777 Warszawa Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Finasteride | ATC: G 04 CB 01
tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...patrz punkt 4.6). Tabletki maj? otoczk?, która chroni przed kontaktem z substancj? czynn?, pod warunkiem, ?e tabletki nie zostan? prze?amane ani rozkruszone. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SymPhar Sp. z o.o. ul. W?oska 1 00-777 Warszawa 8 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14117 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
Gliclazide | ATC: A 10 BB 09
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 30 mg, 60 szt.
...wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SymPhar Sp. z o.o., ul. W?oska 1, 00-777 Warszawa, Polska. 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie Nr: 17622 8 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Zoledronic acid | ATC: M 05 BA 08
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 4 mg/5 ml, 1 fiol. 5 ml
...leczniczego Symdronic do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SymPhar Sp. z o.o. ul. W?oska 1 00-777 Warszawa Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZED?U?ENIA...
Rivastigmine | ATC: N 06 DA 03
kaps. twarde; 4,5 mg, 28 szt.
...wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SymPhar Sp. z o.o. ul. W?oska 1 00-777 Warszawa, Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17120 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
Rivastigmine | ATC: N 06 DA 03
kaps. twarde; 1,5 mg, 28 szt.
...wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SymPhar Sp. z o.o. ul. W?oska 1 00-777 Warszawa, Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17118 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
Rivastigmine | ATC: N 06 DA 03
kaps. twarde; 3 mg, 28 szt.
...wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SymPhar Sp. z o.o. ul. W?oska 1 00-777 Warszawa, Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17119 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
Rivastigmine | ATC: N 06 DA 03
kaps. twarde; 6 mg, 28 szt.
...wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SymPhar Sp. z o.o. ul. W?oska 1 00-777 Warszawa, Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17121 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. (2 blistry 14 szt.) tabl. powl.; 5 mg, 28 szt. (2 blistry 14 szt.)
...Tabletki w opakowaniach blistrowych (PVC-PE-PVDC/Aluminium blistry). Wielko?? opakowania: 28 tabletek. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SymPhar Sp. z o.o. 9 ul. W?oska 1, 00-777 Warszawa Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14838, 14839 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Levetiracetam | ATC: N 03 AX 14
tabl. powl.; 1 g, 50 szt. tabl. powl.; 250 mg, 50 szt. tabl. powl.; 500 mg, 50 szt. tabl. powl.; 750 mg, 50 szt.
...dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SymPhar Sp. z o.o. ul. W?oska 1 00-777 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Symetra 250 mg: 20114 Symetra500 mg: 20115 Symetra 750 mg: 20116 Symetra...
Exemestane | ATC: L 02 BG 06
tabl. powl.; 25 mg, 30 szt.
...6. Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Niewykorzystane odpady nale?y zniszczy? w odpowiedni sposób, zgodnie z lokalnymi wymaganiami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SymPhar Sp. z o.o. ul.W?oska 1 00-777 Warszawa, Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Glimepiride | ATC: A 10 BB 12
tabl.; 1 mg, 30 szt.
...10 tabletek) Nie wszystkie rodzaje i wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? na rynku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SymPhar Sp. z 0.0. ul. W?oska 1 00-777 Warszawa Polska POZWOLE? 8. NUMERY NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12/13 12071 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA...
Glimepiride | ATC: A 10 BB 12
tabl.; 2 mg, 30 szt.
...tabletek) Nie wszystkie rodzaje i wielko?ci opakowa? musz? znaj dowa? si? rynku. na 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SymPhar Sp. z 0.0. ul. W?oska 1 00-777 Warszawa Polska 12/13 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12069 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
Glimepiride | ATC: A 10 BB 12
tabl.; 3 mg, 30 szt.
...tabletek) Nie wszystkie rodzaje i wielko?ci opakowa? musz? znaj dowa? si? na rynku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SymPhar Sp. z 0,0. ul. W?oska 1 00-777 Warszawa Polska 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12/13 12070 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA...
Glimepiride | ATC: A 10 BB 12
tabl.; 4 mg, 30 szt.
...10 tabletek) Nie wszystkie rodzaje i wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? sie rynku. na 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SymPhar Sp. z o.o. ul. W?oska l 00-777 Warszawa Polska 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12/13 12149 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
Glimepiride | ATC: A 10 BB 12
tabl.; 6 mg, 30 szt.
...10 tabletek) Nie wszystkie rodzaje i wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? na rynku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SymPhar Sp. z 0.0. ul. W?oska l 00-777 Warszawa Polska 12/13 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12068 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA...
Cilazapril | ATC: C 09 AA 08
tabl. powl.; 2,5 mg, 28 szt.
...5 Rodzaj i zawarto?? opakowania Blister Aluminum/Aluminium w tekturowym pude?ku. 28 tabletek 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania. Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SymPhar Sp. z o.o. ul. W?oska 1 00-777 Warszawa Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16003 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
Cilazapril | ATC: C 09 AA 08
tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
...5 Rodzaj i zawarto?? opakowania Blister Aluminum/Aluminium w tekturowym pude?ku. 28 tabletek 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania. Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SymPhar Sp. z o.o. ul. W?oska 1 00-777 Warszawa Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16004 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
Lamotrigine | ATC: N 03 AX 09
tabl.; 25 mg, 30 szt.
...mm Aluminium/PVC w lekturowym pudc?ku. Nie wazyslkic opakowaniu mmm Lnajduwa? m* w ubrane. 6.6 Slcugólnc ?mdlu' oslmlnn?ci dnrycqcc usuwania Brak szrzcgólnych wymagan. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CE( Pozwol. NA DOPUSZCZENI OBROTU SymPhar Sp, 7 o a. ul. Wlnska I 00777 xvmuwl Polska s. NUMER POZWCIL IA NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU IZ79X 9. mn wvnAvj?lA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE no OBROTU / DATA PRzEnLuzENLA POZWOL...
Lamotrigine | ATC: N 03 AX 09
tabl.; 50 mg, 30 szt.
Lamotrigine | ATC: N 03 AX 09
tabl.; 100 mg, 30 szt.
...hllsrrach z w xckuuunwym Nic wįnslkir opakownia mma] Iuüjdawi? si? chwie ? 5.5 Sangmu kradli mlmhu?ci dnlyuqce ::niunia nm ?zcngóhlych mmnuafn 7. romvum ODPOWIEDZIALNY posuwu/wv POZWOLENIE NA mvlrsztzrnu: no OBROTU SymPhar sp z n n. ..l Wloska I 00.777 u nrsulwn. PukLa l. NUMER POZWOLENIA NA DUPUSZCZENIE no OIIROTL? m00 l v. mrm wvmrgu PIERWSZEGO mlwouiwu NA DOPUSZCZENIE un OBROTU mn...
Gabapentin | ATC: N 03 AX 12
kaps. twarde; 100 mg, 100 szt. kaps. twarde; 300 mg, 100 szt.
...6.5 Rodzaj i zawarto?? opakowania Blister PVC/Al. Wielko?? opakowania: 100 kapsu?ek 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SymPhar Sp. z o.o. ul. W?oska 1 00-777 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14 100 mg: 15188 300 mg: 15189 400 mg: 15190 9. DATA WYDANIA...