tabl. powl.; 0,03 mg+ 2 mg, 21 szt.
...zawieraj?cych po 21 tabletek) Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SymPhar Sp. z o.o. ul. W?oska 1 00-777 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 20542 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl.; 15 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Aripiprazole Symphar, 5 mg, tabletki Aripiprazole Symphar, 10 mg, tabletki Aripiprazole Symphar, 15 mg, tabletki Aripiprazole Symphar, 30 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Aripiprazole Symphar, 5 mg, tabletki Ka?da tabletka zawiera 5 mg arypiprazolu. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: 116,46 mg laktozy jednowodnej w tabletce. Aripiprazole Symphar, 10 mg, tabletki Ka?da tabletka zawiera 10...
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
...44392 0 Tlf: + 47 21 52 00 30 Eesti (Estonia) Österreich Portfarma ehf. Pharmathen S.A. Tel: +354 534 4030 Tel: +30 210 66 65 067 32 ?????? Polska Pharmathen S.A. SymPhar Sp. z o.o. ???: +30 210 66 65 067 Tel.: +48 22 822 93 06 Espańa Portugal LABORATORIOS NORMON, S.A. Pharmathen S.A. Tel: + 34 918065240 Tel: +30 210...
Chlortalidone | ATC: C 03 BA 04
tabl.; 50 mg, 20 szt. tabl.; 50 mg, 28 szt.
inj. [zaw.]; 1,5 ml, 1 zest. inj. [zaw.]; 1 ml, 3 fiol. (zestaw)
inj. [zaw.]; 1,5 ml, 1 zest. inj. [zaw.]; 1 ml, 3 fiol. (zestaw)
Sildenafil | ATC: G 04 BE 03
tabl. powl.; 100 mg, 4 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Sildenafil SymPhar, 100 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 100 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Niebieskie tabletki w kszta?cie elipsy, powlekane z wyt?oczonym znakiem "+" po jednej stronie. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Leczenie m??czyzn z...
Sildenafil | ATC: G 04 BE 03
tabl. powl.; 50 mg, 4 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Sildenafil SymPhar, 50 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 50 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Niebieskie, powlekane tabletki w kszta?cie elipsy. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Leczenie m??czyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolno?ci? uzyskania lub...
Sildenafil | ATC: G 04 BE 03
tabl. do rozgr. i ?ucia; 100 mg, 4 szt. tabl. do rozgr. i ?ucia; 50 mg, 4 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Sildenafil SymPhar, 25 mg, tabletki do rozgryzania i ?ucia Sildenafil SymPhar, 50 mg, tabletki do rozgryzania i ?ucia Sildenafil SymPhar, 100 mg, tabletki do rozgryzania i ?ucia 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka do rozgryzania i ?ucia zawiera 25 mg syldenafilu tworz?cego si? in situ z 35,12 mg syldenafilu cytrynianu. Substancje pomocnicze o znanym...
tabl. dra?.; 0,02 mg+ 0,075 mg, 21 szt. tabl. dra?.; 0,03 mg+ 0,075 mg, 21 szt.
...1 x 2l; 3 x 2l lub 6 Nie x 2l tabletek. wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. DO OBROTU SymPhar Sp. z 0.0. ul. W?oska 1 00-777 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA DATA PRZED?U?ENIA NA DOPUSZCZENIE POZWOLENIA D0 OBROTU/ 10. DATA...
Indapamide | ATC: C 03 BA 11
tabl. o przed?. uwalnianiu; 1,5 mg, 30 szt.
...sztuk. w po Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? majdowa? si? obrocie. w 8 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?, 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SymPhar Sp. z 0.0. uLW?oska 1 00-777 Warszawa Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Finasteride | ATC: G 04 CB 01
tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...patrz punkt 4.6). Tabletki maj? otoczk?, która chroni przed kontaktem z substancj? czynn?, pod warunkiem, ?e tabletki nie zostan? prze?amane ani rozkruszone. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SymPhar Sp. z o.o. ul. W?oska 1 00-777 Warszawa 8 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14117 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
Gliclazide | ATC: A 10 BB 09
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 30 mg, 60 szt.
...wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SymPhar Sp. z o.o., ul. W?oska 1, 00-777 Warszawa, Polska. 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie Nr: 17622 8 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Zoledronic acid | ATC: M 05 BA 08
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 4 mg/5 ml, 1 fiol. 5 ml
...leczniczego Symdronic do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SymPhar Sp. z o.o. ul. W?oska 1 00-777 Warszawa Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZED?U?ENIA...
Rivastigmine | ATC: N 06 DA 03
kaps. twarde; 4,5 mg, 28 szt.
...wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SymPhar Sp. z o.o. ul. W?oska 1 00-777 Warszawa, Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17120 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
Rivastigmine | ATC: N 06 DA 03
kaps. twarde; 1,5 mg, 28 szt.
...wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SymPhar Sp. z o.o. ul. W?oska 1 00-777 Warszawa, Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17118 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
Rivastigmine | ATC: N 06 DA 03
kaps. twarde; 3 mg, 28 szt.
...wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SymPhar Sp. z o.o. ul. W?oska 1 00-777 Warszawa, Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17119 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
Rivastigmine | ATC: N 06 DA 03
kaps. twarde; 6 mg, 28 szt.
...wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SymPhar Sp. z o.o. ul. W?oska 1 00-777 Warszawa, Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17121 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. (2 blistry 14 szt.) tabl. powl.; 5 mg, 28 szt. (2 blistry 14 szt.)
...Tabletki w opakowaniach blistrowych (PVC-PE-PVDC/Aluminium blistry). Wielko?? opakowania: 28 tabletek. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SymPhar Sp. z o.o. 9 ul. W?oska 1, 00-777 Warszawa Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14838, 14839 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Levetiracetam | ATC: N 03 AX 14
tabl. powl.; 1 g, 50 szt. tabl. powl.; 250 mg, 50 szt. tabl. powl.; 500 mg, 50 szt. tabl. powl.; 750 mg, 50 szt.
...dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SymPhar Sp. z o.o. ul. W?oska 1 00-777 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Symetra 250 mg: 20114 Symetra500 mg: 20115 Symetra 750 mg: 20116 Symetra...
Exemestane | ATC: L 02 BG 06
tabl. powl.; 25 mg, 30 szt.
...6. Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Niewykorzystane odpady nale?y zniszczy? w odpowiedni sposób, zgodnie z lokalnymi wymaganiami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SymPhar Sp. z o.o. ul.W?oska 1 00-777 Warszawa, Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Glimepiride | ATC: A 10 BB 12
tabl.; 1 mg, 30 szt.
...10 tabletek) Nie wszystkie rodzaje i wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? na rynku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SymPhar Sp. z 0.0. ul. W?oska 1 00-777 Warszawa Polska POZWOLE? 8. NUMERY NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12/13 12071 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA...
Glimepiride | ATC: A 10 BB 12
tabl.; 2 mg, 30 szt.
...tabletek) Nie wszystkie rodzaje i wielko?ci opakowa? musz? znaj dowa? si? rynku. na 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SymPhar Sp. z 0.0. ul. W?oska 1 00-777 Warszawa Polska 12/13 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12069 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
Glimepiride | ATC: A 10 BB 12
tabl.; 3 mg, 30 szt.
...tabletek) Nie wszystkie rodzaje i wielko?ci opakowa? musz? znaj dowa? si? na rynku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SymPhar Sp. z 0,0. ul. W?oska 1 00-777 Warszawa Polska 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12/13 12070 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA...
Glimepiride | ATC: A 10 BB 12
tabl.; 4 mg, 30 szt.
...10 tabletek) Nie wszystkie rodzaje i wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? sie rynku. na 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SymPhar Sp. z o.o. ul. W?oska l 00-777 Warszawa Polska 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12/13 12149 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
Glimepiride | ATC: A 10 BB 12
tabl.; 6 mg, 30 szt.
...10 tabletek) Nie wszystkie rodzaje i wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? na rynku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SymPhar Sp. z 0.0. ul. W?oska l 00-777 Warszawa Polska 12/13 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12068 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA...
Cilazapril | ATC: C 09 AA 08
tabl. powl.; 2,5 mg, 28 szt.
...5 Rodzaj i zawarto?? opakowania Blister Aluminum/Aluminium w tekturowym pude?ku. 28 tabletek 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania. Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SymPhar Sp. z o.o. ul. W?oska 1 00-777 Warszawa Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16003 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
Cilazapril | ATC: C 09 AA 08
tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
...5 Rodzaj i zawarto?? opakowania Blister Aluminum/Aluminium w tekturowym pude?ku. 28 tabletek 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania. Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SymPhar Sp. z o.o. ul. W?oska 1 00-777 Warszawa Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16004 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
Lamotrigine | ATC: N 03 AX 09
tabl.; 25 mg, 30 szt.
...mm Aluminium/PVC w lekturowym pudc?ku. Nie wazyslkic opakowaniu mmm Lnajduwa? m* w ubrane. 6.6 Slcugólnc ?mdlu' oslmlnn?ci dnrycqcc usuwania Brak szrzcgólnych wymagan. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CE( Pozwol. NA DOPUSZCZENI OBROTU SymPhar Sp, 7 o a. ul. Wlnska I 00777 xvmuwl Polska s. NUMER POZWCIL IA NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU IZ79X 9. mn wvnAvj?lA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE no OBROTU / DATA PRzEnLuzENLA POZWOL...
Lamotrigine | ATC: N 03 AX 09
tabl.; 50 mg, 30 szt.