kaps.; 1 µg, 100 szt.
...dawki, bowiem aktywno?? 25-hydroksylazy zlokalizowanej w hepatocytach jest regulowana przez st??enie substratu (alfakalcydol), st??enie specyficznego bia?ka wi???cego witamin? D ? DBP (D ? Binding Protein) oraz st??enie produktu tej przemiany (kalcytriol). Synteza kalcytriolu jest pobudzana przez niskie st??enie wapnia w surowicy krwi i wysokie st??enie hormonu przytarczyc. Uwa?a si?, ?e dzi?ki dzia?aniu powy?szych procesów regulacji, ryzyko przedawkowania u osób otrzymuj?cych alfakalcydol jest mniejsze...
kaps.; 0,25 µg, 100 szt.
...dawki, bowiem aktywno?? 25-hydroksylazy zlokalizowanej w hepatocytach jest regulowana przez st??enie substratu (alfakalcydol), st??enie specyficznego bia?ka wi???cego witamin? D ? DBP (D ? Binding Protein) oraz st??enie produktu tej przemiany (kalcytriol). Synteza kalcytriolu jest pobudzana przez niskie st??enie wapnia w surowicy krwi i wysokie st??enie hormonu przytarczyc. Uwa?a si?, ?e dzi?ki dzia?aniu powy?szych procesów regulacji, ryzyko przedawkowania u osób otrzymuj?cych alfakalcydol jest mniejsze...
tabl. mus.; 324 mg, 10 szt. tabl. mus.; 324 mg, 2 szt.
...produktów przeciwcukrzycowych. Leki moczop?dne stosowanejeditocze?nie kwasem acetylosalicylowym dawkach z w przekraczaj?cych 3 g dob? os?abienie dzia?ania moczop?dnego poprzez zatrzymanie sodu i na ~ wody organizmie skutek zmniejszenia filtracji k??buszkowej, spowodowanej zmniejszon? w na synteza prostaglandyn nerkach. w Kwas acetylosalicylowy mo?e nasila? dzia?anie ototoksyczne furosemidu. Glikokortykosteroidy systemowe, wyj?tkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia z zast?pcza chorobie Addisona, stosowane jednocze?nie z kwasem acetylosalicylowym w - zwi?kszone ryzyko wyst?pienia choroby...
inf. [roztw.]; , 1 but. 500 ml inf. [roztw.]; , 1 but. 500 ml
...na celu utrzymanie lub popraw? stanu od?ywienia organizmu lub ograniczenie strat substancji od?ywczych. 5.2 W?a?ciwo?ci farmakokinetyczne Aminokwasy tworz? z?o?ony system wzajemnie powi?zanych substancji. Pomi?dzy niektórymi aminokwasami wyst?puje bezpo?rednia zale?no?? metaboliczna (np. synteza tyrozyny odbywa si? poprzez hydroksylacj? fenyloalaniny). Ponadto zmiany w profilu aminokwasów mog? mie? wp?yw na inne procesy przemian spowodowane ró?nicami w st??eniach pojedynczych aminokwasów lub grup aminokwasów (np. zmiany stosunku aminokwasów...
inf. [roztw.]; , 4 wor. 1500 ml inf. [roztw.]; , 4 wor. 2000 ml inf. [roztw.]; , 6 wor. 1000 ml
...Novum wynosi 100%. Dystrybucja Aminokwasy s? w??czane do osoczowej puli poszczególnych wolnych aminokwasów i rozprowadzane zgodnie z zapotrzebowaniem do p?ynu ?ródmi??szowego i przestrzeni wewn?trzkomórkowej ró?nych tkanek, gdzie ulegaj? reakcjom metabolicznym, takim jak synteza bia?ek i utlenianie. Azot mo?e by? wykorzystany do syntezy nie niezb?dnych aminokwasów lub wydalony w postaci mocznika. St??enia wolnych aminokwasów w surowicy i w przestrzeni wewn?trzkomórkowej s? endogennie regulowane w w?skim...
Fluoxetine | ATC: N 06 AB 03
kaps. twarde; 20 mg, 30 szt.
tabl.; 20 mg Mg, 50 szt.
...go w zwi?zkach nierozpuszczalnych i w po??czeniach z bia?kami, podlega sta?ej wymianie z magnezem zjonizowanym w p?ynach ustrojowych. Magnez bierze udzia? w licznych przemianach metabolicznych w ustroju, jak synteza i wyko- rzystanie zwi?zków wysokoenergetycznych oraz synteza wielu enzymów. Magnez wywiera stabilizuj?cy wp?yw na b?ony komórkowe. Utrzymuje stan mitochondriów, w którym fosforylacja przebiega z du?? wydajno?ci?. Magnez chroni lizosomy, potrzebny jest do utrzymania stabilno?ci rybosomów...
tabl. powl.; 34 mg, 50 szt.
...w zwi?zkach nierozpuszczalnych i w po??czeniach z bia?kami, podlega sta?ej wymianie 2 z magnezem zjonizowanym w p?ynach ustrojowych. Magnez bierze udzia? w licznych przemianach metabolicznych w ustroju, jak synteza i wyko- rzystanie zwi?zków wysokoenergetycznych oraz synteza wielu enzymów. Magnez wywiera stabilizuj?cy wp?yw na b?ony komórkowe. Utrzymuje stan mitochondriów, w którym fosforylacja przebiega z du?? wydajno?ci?. Magnez chroni lizosomy, potrzebny jest do utrzymania stabilno?ci rybosomów...
tabl.; , 50 szt.
...niezjonizowanego, zawartego w zwi?zkach nierozpuszczalnych i w po??czeniach z bia?kami, podlega sta?ej wymianie z magnezem zjonizowanym w p?ynach ustrojowych. Magnez bierze udzia? w licznych przemianach metabolicznych w ustroju, jak synteza i wykorzystanie zwi?zków wysokoenergetycznych oraz synteza wielu enzymów. Wywiera stabilizuj?cy wp?yw na b?ony komórkowe. Utrzymuje stan mitochondriów, w których fosforylacja przebiega z du?? wydajno?ci?. Magnez chroni lizosomy, potrzebny jest do utrzymania stabilno?ci rybosomów i...
tabl. powl.; 10/40 mg, 30 szt. tabl. powl.; 10/80 mg, 30 szt.
...st??enie lipidów, który wybiórczo hamuje wch?anianie cholesterolu oraz zwi?zanych steroli ro?linnych w jelitach, a tak?e hamuje endogenn? syntez? cholesterolu. Mechanizm dzia?ania Atozet Za st??enie cholesterolu w osoczu odpowiada wch?anianie w jelitach oraz synteza endogenna. Produkt leczniczy Atozet zawiera ezetymib i atorwastatyn?, dwa zwi?zki zmniejszaj?ce st??enie lipidów o uzupe?niaj?cych si? mechanizmach dzia?ania. Produkt leczniczy Atozet powoduje zmniejszenie zwi?kszonego st??enia cholesterolu ca?kowitego, LDL-C, apolipoproteiny B...
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
...do grupy antybiotyków makrolidowych. Azytromycyna blokuje przemieszczanie si? ?a?cuchów peptydowych z jednej strony rybosomu na drug? przez przy??czenie do podjednostki 50S rybosomu. W rezultacie u wra?liwych organizmów zahamowana zostaje zale?na od RNA synteza bia?ka. Zale?no?ci farmakokinetyczno-farmakodynamiczne (PK/PD) Stosunek AUC do MIC jest g?ównym parametrem farmakokinetyczno-farmakodynamicznym, który najlepiej koreluje ze skuteczno?ci? azytromycyny. Mechanizm oporno?ci Oporno?? na azytromycyn? mo?e by? wrodzona lub nabyta...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
prosz. do przyg. zaw. doust.; 100 mg/5 ml, 1 but. 20 ml prosz. do przyg. zaw. doust.; 200 mg/5 ml, 1 but. 20 ml prosz. do przyg. zaw. doust.; 200 mg/5 ml, 1 but. 30 ml prosz. do przyg. zaw. doust.; 200 mg/5 ml, 1 but. 37,5 ml
...do grupy antybiotyków makrolidowych. Azytromycyna blokuje przemieszczanie si? ?a?cuchów peptydowych z jednej strony rybosomu na drug? przez przy??czenie do podjednostki 50S rybosomu. W rezultacie u wra?liwych organizmów zahamowana zostaje zale?na od RNA synteza bia?ka. Zale?no?ci farmakokinetyczno-farmakodynamiczne (PK/PD) Stosunek AUC do MIC jest g?ównym parametrem farmakokinetyczno-farmakodynamicznym, który najlepiej koreluje ze skuteczno?ci? azytromycyny. Mechanizm oporno?ci Oporno?? na azytromycyn? mo?e by? wrodzona lub nabyta...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt. tabl. powl.; 500 mg, 6 szt.
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 250 mg, 6 szt.
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 250 mg, 6 szt.
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 250 mg, 6 szt.
...do grupy antybiotyków makrolidowych. Azytromycyna blokuje przemieszczanie si? ?a?cuchów peptydowych z jednej strony rybosomu na drug? przez przy??czenie do podjednostki 50S rybosomu. W rezultacie u wra?liwych organizmów zahamowana zostaje zale?na od RNA synteza bia?ka. Zale?no?ci farmakokinetyczno-farmakodynamiczne (PK/PD) Stosunek AUC do MIC jest g?ównym parametrem farmakokinetyczno-farmakodynamicznym, który najlepiej koreluje ze skuteczno?ci? azytromycyny. Mechanizm oporno?ci Oporno?? na azytromycyn? mo?e by? wrodzona lub nabyta...
roztw. doust.; 0,05 mg/ml, 1 op. 210 ml tabl. powl.; 0,5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 1 mg, 30 szt.
...15 godzin. Przez konkurowanie z naturalnym substratem ? trifosforanem deoksyguanozyny, entekawir-TP hamuje trzy aktywno?ci polimerazy wirusowej: (1) inicjacja polimerazy HBV, (2) odwrotna transkrypcja ujemnej nici DNA z pregenomowego RNA i (3) synteza dodatniej nici DNA HBV. Sta?a K entekawiru-TP w odniesieniu do polimerazy DNA HBV wynosi i 0,0012 ?M. Entekawir-TP jest s?abym inhibitorem komórkowej polimerazy DNA ?, ? i ?...
ma??; 50 mg/g, 1 tuba 30 g
...01 Fenylobutazon ? pochodna pirazolonu nale?y do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych I generacji. Zwi?zki te hamuj? aktywno?? cyklooksygenazy, enzymu aktywuj?cego jeden ze szlaków przemian metabolicznych kwasu arachidonowego. Hamowana jest w ten sposób synteza mediatorów procesu zapalnego ? prostaglandyn, prostacyklin i tromboksanów. Fenylobutazon oprócz w?a?ciwo?ci przeciwzapalnych wykazuje tak?e dzia?anie przeciwbólowe i s?abe przeciwgor?czkowe. 5.2 W?a?ciwo?ci farmakokinetyczne Obserwuje si? cz??ciowe wch?anianie fenylobutazonu przez skór? (na...
czopki doodbytnicze; 250 mg, 5 szt.
...01 Fenylobutazon ? pochodna pirazolonu nale?y do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych I generacji. Zwi?zki te hamuj? aktywno?? cyklooksygenazy, enzymu aktywuj?cego jeden ze szlaków przemian metabolicznych kwasu arachidonowego. Hamowana jest w ten sposób synteza mediatorów procesu zapalnego ? prostaglandyn, prostacyklin i tromboksanów. Fenylobutazon oprócz w?a?ciwo?ci przeciwzapalnych wykazuje tak?e dzia?anie przeciwbólowe i s?abe przeciwgor?czkowe. 5.2 W?a?ciwo?ci farmakokinetyczne Fenylobutazon transportowany jest przez krew w postaci zwi?zanej...
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 1500 mg, 1 fiol.
...W pocz?tkowym etapie dzia?ania produkt leczniczy ??czy si? z receptorami komórki bakteryjnej, nazywanymi bia?kami wi???cymi penicylin? (PBP). Po po??czeniu si? antybiotyku beta-laktamowego z tymi receptorami, zahamowana zostaje reakcja transpeptydacji oraz zablokowana synteza peptydoglikanów. Prowadzi to do lizy komórki bakteryjnej. Zale?no?ci farmakokinetyczno-farmakodynamiczne Skuteczno?? w znacznej mierze zale?y od czasu, w którym st??enie substancji czynnej utrzymuje si? powy?ej warto?ci minimalnego st??enia hamuj?cego wzrost patogenu...
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 750 mg, 1 fiol.
...W pocz?tkowym etapie dzia?ania produkt leczniczy ??czy si? z receptorami komórki bakteryjnej, nazywanymi bia?kami wi???cymi penicylin? (PBP). Po po??czeniu si? antybiotyku beta-laktamowego z tymi receptorami, zahamowana zostaje reakcja transpeptydacji oraz zablokowana synteza peptydoglikanów. Prowadzi to do lizy komórki bakteryjnej. Zale?no?ci farmakokinetyczno-farmakodynamiczne Skuteczno?? w znacznej mierze zale?y od czasu, w którym st??enie substancji czynnej utrzymuje si? powy?ej warto?ci minimalnego st??enia hamuj?cego wzrost patogenu...
Ciprofloxacin | ATC: S 01 AX 13
krople do oczu [roztw.]; 3 mg/ml, 1 but. 5 ml ma?? do oczu; 3 mg/ml, 1 tuba 3,5 g
...leki oftalmologiczne; leki stosowane w zaka?eniach oczu, inne leki stosowane w zaka?eniach Kod ATC: S01A X13 Mechanizm dzia?ania Cyprofloksacyna Ciloxan zawiera antybiotyk chinolonów, chlorowodorek cyprofloksacyny. z grupy Podstawowym miejscem oddzia?ywania chinolonów jest synteza bakteryjnego DNA. Zwi?zki te wywieraj? swoje bakteriobójcze dzia?anie przez hamowanie gyrazy DNA. Cyprofloksacyna jest aktywna in vitro przeciwko wi?kszo?ci tlenowych bakterii Gram-ujemnych w??cznie Pseudomonas aeruginosa. Jest tak?e skuteczna przeciwko tlenowym...
Fluorouracil | ATC: L 01 BC 02
krem; 50 mg/g, 1 tuba 20 g
...dzia?a jako antymetabolit uracylu. Wewn?trz komórki dochodzi do przekszta?cenia go do aktywnego deoksynukleotydu; w postaci tej blokuje przemian? kwasu deoksyurydylowego do kwasu tymidylowego katalizowan? przez syntetaz? tymidylanu. Zaburzona zostaje replikacja DNA i synteza RNA. Efudix jest lekiem cystostatycznym przeznaczonym do stosowania miejscowego, który wywiera korzystne dzia?anie lecznicze na nowotworowe i przednowotworowe zmiany skórne, podczas gdy jego wp?yw na prawid?owe komórki jest mniejszy. Wywo?uje rumie?...
gaz medyczny, spr??ony; 50%+ 50%, 1 but. 2 l z regulatorem
...by? nasilane przez wdychanie tlenu w du?ym st??eniu. Inne interakcje: Podtlenek azotu, sk?adnik produktu ENTONOX powoduje inaktywacj? witaminy B (kofaktora 12 syntetazy metioniny), co interferuje z metabolizmem kwasu foliowego. Z tego powodu synteza DNA jest upo?ledzona po d?ugotrwa?ym podawaniu podtlenku azotu. Zaburzenia te mog? powodowa? zmiany megaloblastyczne w szpiku kostnym i by? mo?e polineuropati? i(lub) podostre z?o?one zwyrodnienie rdzenia kr?gowego (patrz 4.8...
Pirfenidone | ATC: L 04 AX 05
kaps. twarde; 267 mg, 63 szt.
...i przeciwzapalne w ró?nych uk?adach in vitro i zwierz?cych modelach w?óknienia p?uc (w?óknienie wywo?ane bleomycyn? i przeszczepem). Idiopatyczne w?óknienie p?uc to przewlek?a przebiegaj?ca z w?óknieniem zapalna choroba p?uc, na któr? ma wp?yw synteza i uwalnianie cytokin prozapalnych, takich jak czynnik martwicy nowotworów alfa (TNF-?) i interleukina 1-beta (IL-1?); wykazano, ?e pirfenidon zmniejsza pobudzane przez ró?ne czynniki gromadzenie komórek zapalnych. Pirfenidon zmniejsza...
Folic acid | ATC: B 03 BB
tabl.; 5 mg, 30 szt.
...OBROTU Przedsi?biorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne ?SYNTEZA? Sp. z o.o. ul. ?w. Micha?a 67/71, 61-005 Pozna? tel. +48 61 879 20 81 faks +48 61 876 51 79 e-mail biuro@synteza.com.pl 5 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9608 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie...
Folic acid | ATC: B 03 BB
tabl.; 15 mg, 30 szt.
...OBROTU Przedsi?biorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne ?SYNTEZA? Sp. z o.o. ul. ?w. Micha?a 67/71, 61-005 Pozna? tel. +48 61 879 20 81 faks +48 61 876 51 79 e-mail biuro@synteza.com.pl 5 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9609 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie...