tabl.; 15 mg, 14 szt. tabl.; 30 mg, 14 szt. tabl.; 45 mg, 84 szt.
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 50 mg, 1 fiol.
...ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd. 61 Aldwych London WC2B 4AE Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/12/794/001 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:: 25 pa?dziernika 2012 r. 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ??CIOWEJ...
tabl.; 20 mg, 14 szt. tabl.; 40 mg, 14 szt. tabl.; 80 mg, 28 szt.
...si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd 61 Aldwych Londyn WC2B 4AE Wielka Brytania 8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/11/734/001 14...
tabl. powl.; 12,5 mg/850 mg, 10 szt.