inf./inj. [roztw.]; 10 mg/ml, 10 fiol. 5 ml
...gabeksat, ulinastatyna) Zmienne dzia?anie Rocuronium Tamarang: - Podawanie innych niedepolaryzuj?cych leków blokuj?cych przewodnictwo nerwowo-mi??niowe jednocze?nie z Rocuronium Tamarang mo?e spowodowa? os?abienie lub wzmocnienie blokady nerwowo-mi??niowej, w zale?no?ci ich rodzaju i kolejno?ci podawania. - Suksametonium podane po podaniu Rocuronium Tamarang mo?e spowodowa? wzmocnienie lub os?abienie blokady nerwowo-mi??niowej wywo?ywanej produktem Rocuronium Tamarang. Wp?yw Rocuronium Tamarang na inne leki Rocuronium Tamarang podany jednocze?nie z lidokain? mo?e...