tabl. powl.; 150 mg, 28 szt.
...w?troby (patrz punkt 4.4). Dzieci i m?odzie?: Lek Bicalutamida Tecnimede nie jest wskazany do stosowania u dzieci i m?odzie?y. 4.3 Przeciwwskazania Lek Bicalutamida Tecnimede 150 mg jest przeciwwskazany dla kobiet i dzieci. Nadwra?liwo?? na substancj? czynn? lub na któr?kolwiek substancj? pomocnicz? wymienion? w punkcie 6.1. Przeciwwskazane jest jednoczesne podawanie leku Bicalutamida Tecnimede z terfenadyn?, astemizolem lub cyzaprydem (patrz punkt 4.5...
tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...czynno?ci w?troby (patrz punkt 4.4). Dzieci i m?odzie?: Lek Bicalutamida Tecnimede nie jest wskazany do stosowania u dzieci i m?odzie?y. 4.3 Przeciwwskazania Lek Bicalutamida Tecnimede jest przeciwwskazany dla kobiet i dzieci. Nadwra?liwo?? na substancj? czynn? lub na któr?kolwiek substancje pomocnicz? wymienion? w punkcie 6.1. Przeciwwskazane jest jednoczesne podawanie leku Bicalutamida Tecnimede z terfenadyn?, astemizolem lub cyzaprydem (patrz punkt 4.5). 4...
kaps. twarde; 40/160 mg,
...32.2.411.48.28. Espańa Polska Lacer S.A. Laboratoires SMB S.A. Tel: +34 934 46 53 00 Tel.: + 32.2.411.48.28. France Portugal Laboratoires SMB S.A. Tecnimede Sociedade Tél: + 32.2.411.48.28. Técnico-Medicinal S.A. Tel: +351 21 041 41 00 Hrvatska România Laboratoires SMB S.A. Solartium Group S.r.l. Tel: + 32.2...
Acarbose | ATC: A 10 BF 01
tabl.; 100 mg, 30 szt. tabl.; 50 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Acarbose Tecnimede, 100 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Kada tabletka zawiera 100 mg akarbozy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka. Tabletki bia?e, p?askie, okr?g?e z lini? podzia?u po jednej stronie. Linia podzia?u na tabletce tylko u?atwia rozkruszenie w celu u?atwienia po?kni?cia, a nie podzielenia na równe dawki. 4. SZCZEGÓ?OWE...
tabl. powl.; 100 mg, 10 szt.
...st??e? topiramatu w osoczu w celu optymalizacji leczenia produktem Topiramate Tecnimede. W rzadkich przypadkach dodanie topiramatu do leczenia fenytoin? mo?e wymaga? dostosowania dawki fenytoiny dla uzyskania optymalnego wyniku leczenia. Je?li produkt Topiramate Tecnimede stosowany jest jako lek uzupe?niaj?cy, dodanie lub odstawienie fenytoiny lub karbamazepiny mo?e powodowa? konieczno?? dostosowania dawki produktu Topiramate Tecnimede. Produkt Topiramate Tecnimede mo?e by? podawany niezale?nie od posi?ków. U pacjentów z...
tabl. powl.; 200 mg, 10 szt.
...st??e? topiramatu w osoczu w celu optymalizacji leczenia produktem Topiramate Tecnimede. W rzadkich przypadkach dodanie topiramatu do leczenia fenytoin? mo?e wymaga? dostosowania dawki fenytoiny dla uzyskania optymalnego wyniku leczenia. Je?li produkt Topiramate Tecnimede stosowany jest jako lek uzupe?niaj?cy, dodanie lub odstawienie fenytoiny lub karbamazepiny mo?e powodowa? konieczno?? dostosowania dawki produktu Topiramate Tecnimede. Produkt Topiramate Tecnimede mo?e by? podawany niezale?nie od posi?ków. U pacjentów z...
tabl. powl.; 25 mg, 10 szt.
...st??e? topiramatu w osoczu w celu optymalizacji leczenia produktem Topiramate Tecnimede. W rzadkich przypadkach dodanie topiramatu do leczenia fenytoin? mo?e wymaga? dostosowania dawki fenytoiny dla uzyskania optymalnego wyniku leczenia. Je?li produkt Topiramate Tecnimede stosowany jest jako lek uzupe?niaj?cy, dodanie lub odstawienie fenytoiny lub karbamazepiny mo?e powodowa? konieczno?? dostosowania dawki produktu Topiramate Tecnimede. Produkt Topiramate Tecnimede mo?e by? podawany niezale?nie od posi?ków. U pacjentów z...
tabl. powl.; 50 mg, 10 szt.
...st??e? topiramatu w osoczu w celu optymalizacji leczenia produktem Topiramate Tecnimede. W rzadkich przypadkach dodanie topiramatu do leczenia fenytoin? mo?e wymaga? dostosowania dawki fenytoiny dla uzyskania optymalnego wyniku leczenia. Je?li produkt Topiramate Tecnimede stosowany jest jako lek uzupe?niaj?cy, dodanie lub odstawienie fenytoiny lub karbamazepiny mo?e powodowa? konieczno?? dostosowania dawki produktu Topiramate Tecnimede. Produkt Topiramate Tecnimede mo?e by? podawany niezale?nie od posi?ków. U pacjentów z...