tabl. powl.; 80 mg, 14 szt. tabl. powl.; 80 mg, 30 szt.
...przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00...podwy?szonego st??enia ca?kowitego cholesterolu (total-C), cholesterolu LDL (LDL-C), apolipoproteiny B i triglicerydów u doros?ych, m?odzie?y oraz dzieci w wieku 10...ryzyka (%) vs placebo) ryzyka 1 (%) Du?e zdarzenia sercowo- naczyniowe 37% 83 v. 127 3,2% 0,0010 (zako?czony lub niezako?czony zgonem ostry...
tabl.; 1 mg, 28 szt.
...Teva Pharma GmbH Teva Pharmaceuticals Europe B.V. Graf-Arco-Str. 3 Computerweg 10 89079 Ulm 3542 DR Utrecht Niemcy Holandia W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Belgiė/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg Lundbeck S.A./N.V. Lundbeck S.A. Tél/Tel: +32 2 340 2828 Tél/Tel: +32 2 340 2828 ???????? Magyarorszįg ??????? ??????? Teva...
Epoetin beta | ATC: B 03 XA 01
inj. [roztw.]; 1000 j.m./0,5 ml, 6 amp.-strzyk. 0,5 ml inj. [roztw.]; 1000 j.m./0,5 ml, 6 amp.-strzyk. 0,5 ml (z os?onk?)
...???? Teva Magyarorszįg Zrt. Te?: +359 2 489 95 82 Tel.: +36 1 288 64 00 ?eskį republika Malta Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Drugsales Ltd. Tel: +420 251 007 111 Tel: +356 21 419 070 Danmark Nederland Teva Denmark A/S Teva Nederland B.V. Tlf: +45 44 98 55 11 Tel: +31 800 0228 400 Deutschland Norge TEVA GmbH Teva Norway...
Cefaclor | ATC: J 01 DC 04
granulat do przyg. zaw.; 250 mg/5 ml, 1 but. 100 ml
...butelk?. 7. PODIVIIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z 0.0. ul. Emilii Plater 53 00...tym zapalenie gard?a i migda?ków wywo?ane przez Streptococcus pyogenes (paciorkowce w B-hemolizuj ?ce grupy A) i Moraxella catarrhalis. Zapalenie ucha ?rodkowego...chorobie reumatycznej i zapaleniu wsierdzia. MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Lekowa Farmacji v 03-951 Wan 'szawa ul. Nnodow: 15 Zaka?enia dróg moczowych...
granulat do przyg. zaw.; 250 mg/5 ml, 1 but. 100 ml granulat do przyg. zaw.; 250 mg/5 ml, 1 but. 75 ml granulat do przyg. zaw.; 375 mg/5 ml, 1 but. 100 ml granulat do przyg. zaw.; 375 mg/5 ml, 1 but. 75 ml
...butelk?. 7. PODIVIIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z 0.0. ul. Emilii Plater 53 00...tym zapalenie gard?a i migda?ków wywo?ane przez Streptococcus pyogenes (paciorkowce w B-hemolizuj ?ce grupy A) i Moraxella catarrhalis. Zapalenie ucha ?rodkowego...chorobie reumatycznej i zapaleniu wsierdzia. MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Lekowa Farmacji v 03-951 Wan 'szawa ul. Nnodow: 15 Zaka?enia dróg moczowych...
granulat do przyg. zaw.; 125 mg/5 ml, 1 but. 100 ml granulat do przyg. zaw.; 125 mg/5 ml, 1 but. 75 ml
tabl. powl. o przed?. uwalnianiu; 375 mg, 10 szt. tabl. powl. o przed?. uwalnianiu; 500 mg, 10 szt. tabl. powl. o przed?. uwalnianiu; 500 mg, 14 szt. tabl. powl. o przed?. uwalnianiu; 750 mg, 10 szt.
...wa?ne Z3R<??`PVlI` mw zsrr !W0 Depangm i Farmacji .v lekowe; 2 (j. 'q\\/ai'?.za\\^"? uj Nhcrinw:: 'l b jest, aby rozpoznanie to bra? pod uwag?, je?li podczas...leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z 0.0. ul. Emilii Plater 53 00-1 13 Warszawa Polska 8...
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowywania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharma B.V. Computerweg 10 3542 DR Utrecht Holandia 8. NUMER(
tabl.; 0,1 mg, 30 szt. tabl.; 0,25 mg, 30 szt.
V CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO B5 LIS, 200B 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DIGOXIN TEVA, 100 ug, tabletki DIGOXIN TEVA, 250 ug, tabletki 2...wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZEN?E DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z 0.0. ul. Emilii Plater 53 00...cholestyramin?, atropin? lub bromek ipratropium, lidokain? lub fenytoin?, leki blokuj?ce receptory B-adrenergicme, preparaty potasu, a niekiedy stosuje czasow? kardiostymulacj ? elektryczn?...
tabl. podpoliczkowe; 100 µg, 4 szt. tabl. podpoliczkowe; 200 µg, 4 szt. tabl. podpoliczkowe; 400 µg, 4 szt. tabl. podpoliczkowe; 600 µg, 4 szt. tabl. podpoliczkowe; 800 µg, 4 szt.
...108 Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny TEVA Pharma B.V. Computerweg 10 3542DR Utrecht Holandia Wytwórca: Cephalon France 20, rue Charles Martigny 94700 Maisons-Alfort Francja W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Belgiė/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg Teva Pharma Belgium N.V./S.A. Teva Pharma Belgium N.V./S.A.. Tél/Tel: +32 3 820...
kaps.; 100 mg, 28 szt. kaps.; 100 mg, 7 szt. kaps.; 150 mg, 1 szt. kaps.; 150 mg, 7 szt.
...20 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00...konieczno?ci nale?y zmodyfikowa? dawkowanie amitryptyliny i nortryptyliny. Amfoterycyna B: Jednoczesne podawanie flukonazolu i amfoterycyny B zaka?onym myszom z prawid?ow? i os?abion? czynno?ci?...E171), ?elatyna, Barwniki - b??kit patentowy V (E131). 150 mg kapsu?ki: Tytanu dwutlenek (E171), ?elatyna, Barwniki - b??kit patentowy V (E131). 200 mg kapsu?ki...
inf. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 op. 100 ml inf. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 op. 50 ml
...przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00...konieczno?ci nale?y zmodyfikowa? dawkowanie amitryptyliny i nortryptyliny. Amfoterycyna B: Jednoczesne podawanie flukonazolu i amfoterycyny B zaka?onym myszom z prawid?ow? i os?abion? czynno?ci?...fazie eliminacji po podaniu pojedynczej dawki 3 mg/kg mc. i.v. obserwowano u dzieci w wieku od 11 dni do 11...
syrop; 5 mg/ml, 1 op. 150 ml
...przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00...konieczno?ci nale?y zmodyfikowa? dawkowanie amitryptyliny i nortryptyliny. Amfoterycyna B: Jednoczesne podawanie flukonazolu i amfoterycyny B zaka?onym myszom z prawid?ow? i os?abion? czynno?ci?...fazie eliminacji po podaniu pojedynczej dawki 3 mg/kg mc. i.v. obserwowano u dzieci w wieku od 11 dni do 11...
kaps. twarde; 100 mg, 100 szt.
...wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00...79 600?1800 30-49 300?900 15-29 150 b ?600 <15 c 150 b ?300 a Ca?kowita dawka dobowa powinna by? podawana...których zalicza si? parametr dost?pno?ci biologicznej (F), np. Ae%, CL/F, V /F. Farmakokinetyk? procesu eliminacji (parametry d farmakokinetyczne, które s? niezale?ne...
kaps. twarde; 300 mg, 100 szt.
...wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00...79 600?1800 30-49 300?900 15-29 150 b ?600 <15 c 150 b ?300 a Ca?kowita dawka dobowa powinna by? podawana...których zalicza si? parametr dost?pno?ci biologicznej (F), np. Ae%, CL/F, V /F. Farmakokinetyk? procesu eliminacji (parametry d farmakokinetyczne, które s? niezale?ne...
kaps. twarde; 400 mg, 100 szt.
...wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00...79 600?1800 30-49 300?900 15-29 150 b ?600 <15 c 150 b ?300 a Ca?kowita dawka dobowa powinna by? podawana...których zalicza si? parametr dost?pno?ci biologicznej (F), np. Ae%, CL/F, V /F. Farmakokinetyk? procesu eliminacji (parametry d farmakokinetyczne, które s? niezale?ne...
tabl. powl.; 600 mg, 100 szt.
...wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 12...79 600?1800 30-49 300?900 15-29 150 b ?600 <15 c 150 b ?300 a Ca?kowita dawka dobowa powinna by? podawana...których zalicza si? parametr dost?pno?ci biologicznej (F), np. Ae%, CL/F, V /F. Farmakokinetyk? procesu eliminacji (parametry d farmakokinetyczne, które s? niezale?ne...
tabl. powl.; 800 mg, 100 szt.
...wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 12...79 600?1800 30-49 300?900 15-29 150 b ?600 <15 c 150 b ?300 a Ca?kowita dawka dobowa powinna by? podawana...których zalicza si? parametr dost?pno?ci biologicznej (F), np. Ae%, CL/F, V /F. Farmakokinetyk? procesu eliminacji (parametry d farmakokinetyczne, które s? niezale?ne...
tabl. powl.; 150 mg, 1 szt. tabl. powl.; 150 mg, 3 szt.
...odpowiedzialny: Teva Pharma B.V. Computerweg 10 3542 DR Utrecht Holandia Wytwórca: Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi śt 13 4042 Debrecen W?gry Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Tįncsics Mihįly śt 82 H-2100 Gödöll? W?gry Teva UK Ltd Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne East Sussex, BN22 9AG Wielka Brytania Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem 43 Holandia Teva Santé...
inj. [roztw.]; 3 mg, 1 amp.-strzyk. 3 ml
tabl. powl.; 100 mg, 60 szt. tabl. powl.; 400 mg, 30 szt.
...Arco-Str. 3, 89079 Ulm Niemcy Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków Polska Teva Pharma B.V. Swensweg 5, 2031 GA Haarlem Holandia W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego. Belgiė/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg Teva Pharma Belgium N.V. Teva Pharma Belgium N.V. Tel/Tél: +32 3 820 73...
tabl. powl.; 1000 mg, 100 szt. tabl. powl.; 1000 mg, 50 szt. tabl. powl.; 250 mg, 100 szt. tabl. powl.; 250 mg, 50 szt. tabl. powl.; 500 mg, 100 szt. tabl. powl.; 500 mg, 50 szt. tabl. powl.; 750 mg, 100 szt. tabl. powl.; 750 mg, 50 szt.
...Malta Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o Teva ????? ?.?. Tel: +- (420) 251 007 111 Tel: +30 210 72 79 099 Danmark Nederland Teva Denmark A/S Teva Nederland B.V. Tlf: +-45 44 98 55 11 Tel: +31 (0) 800 0228400 Deutschland Norge Teva GmbH Teva Sweden AB Tel: 49 351 834 0 Tlf: 46 42 12 11 00 Eesti Österreich Teva...
inj. [roztw.]; 6 mg, 1 amp.-strzyk. 0,6 ml z urz. zabezp.
...znajdowa? si? w obrocie. Podmiot odpowiedzialny Teva Pharma B.V. Computerweg 10 3542 DR Utrecht Holandia Wytwórca Merckle Biotec GmbH Dornierstraße 10 89079 Ulm Niemcy Teva Pharmaceuticals Europe B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Holandia W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Belgiė/Belgique/Belgien Lietuva Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG UAB "Sicor...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 500 mg, 30 szt.
...7 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00...od?ywiania Bardzo rzadko: podczas d?ugotrwa?ego stosowania metforminy opisano zmniejszenie wch?aniania witaminy B ze zmniejszeniem jej st??enia w surowicy. Zaleca si? rozwa?enie takiej...czasie. Krwinki czerwone stanowi? prawdopodobnie drugi przedzia? dystrybucji. ?rednia obj?to?? dystrybucji (V ) mie?ci si? w zakresie od 63 do 276 l. d...
tabl. powl.; 1000 mg, 30 szt. tabl. powl.; 1000 mg, 60 szt.
...wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00...od?ywienia Bardzo rzadko: podczas d?ugoterminowego stosowania metforminy opisano zmniejszenie wch?aniania witaminy B ze zmniejszeniem st??enia w surowicy. Zaleca si? rozwa?enie takiej etiologii...czasie. Krwinki czerwone stanowi? prawdopodobnie drugi przedzia? dystrybucji. ?rednia obj?to?? dystrybucji (V ) mie?ci si? w zakresie od 63 do 276 l. d...
inf. [prosz.+ sk?adniki do przyg. konc. dyspersji liposomalnej]; 50 mg, 2 zest. 3 kompon. inf. [prosz.+ sk?adniki do przyg. konc. dyspersji liposomalnej]; 50 mg, 2 zest. 3 kompon.
...zestawy po trzy sk?adniki. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. Podmiot odpowiedzialny TEVA Pharma B.V. 32 Computerweg 10 3542DR Utrecht Holandia Wytwórca GP-Pharm Polķgon Industrial Els Vinyets - Els Fogars, Sector 2, Carretera Comarcal C244, km 22 08777 Sant Quintķ de Mediona (Barcelona) Hiszpania Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80 31-546 Kraków Polska Data ostatniej...
Follitropin alfa | ATC: G 03 GA 05
inj. [roztw.]; 450 j.m./0,75 ml, 1 wk?. (+10 igie?)
tabl. powl.; 37,5/325 mg, 10 szt. tabl. powl.; 37,5/325 mg, 20 szt. tabl. powl.; 37,5/325 mg, 30 szt. tabl. powl.; 37,5/325 mg, 60 szt.
...przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00...tachykardia, pocenie si?, dr?enie, spl?tanie, nawet ?pi?czka. - Selektywnymi inhibitorami MAO typu B O?rodkowe objawy pobudzenia przypominaj?ce zespó? serotoninowy: biegunka, tachykardia, pocenie si?...niezale?nie od posi?ków. Dystrybucja 9 Tramadol posiada wysokie powinowactwo do tkanek (V =203 ± 40 l). Wi??e si? z bia?kami osocza w...
?el; 1 mg/1 g, 1 tuba 60 g
...Manufacturing Limited Mosquito Way Hatfield Hertfordshire AL10 9SN Wielka Brytania Eisai B.V. Strawinskylaan 1141 Toren C, 11e 1077 XX Amsterdam The Netherlands W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego. Belgiė/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg Teva Pharma Belgium N.V./S.A. Teva Pharma Belgium N.V./S.A. Tél/Tel: +32 3 820 73 73 Tél/Tel...
tabl.; 1 mg, 28 szt.