krople do oczu; 20 mg/ml, 1 but. 10 ml
krople do oczu [roztw.]; 0,5 mg/ml, 1 poj.
...usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU URSAPHARM Poland Sp. z o.o., ul. ?ywiczna 7, 05-092 ?omianki, Poland Telefon: 022 751 28 86 Telefax: 022 751 28 86 e-mail: info@ursapharm.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Edition 08/2012 1.3.1 SPC, labelling and package...
krople do oczu; 100 mg/ml, 1 but. 10 ml
...leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU URSAPHARM Poland Sp. z o.o. ul. Malarska 6 05-092 ?omianki, Polska Telefon: 022 732 07 90 Telefax: 022 732 07 99 e-mail: info@ursapharm.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12106 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
krople do oczu [roztw.]; 3 mg/ml, 1 but. 5 ml
...usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU URSAPHARM Poland Sp. z o. o. ul. ?ywiczna 7, 05-092 ?omianki, Polska Telefon: 022 751 28 86 Telefax: 022 751 28 86 E-mail: info@ursapharm.pl 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
krople do oczu; 50 mg/ml, 1 but. 10 ml
...usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga? 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU URSAPHARM Poland Sp. z o.o. ul. Malarska 6 05-092 ?omianki Tel.: 022 732 07 90 Faks: 022 732 07 99 e-mail: info@ursapharm.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 7283 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
krople do oczu; 5 mg/ml, 1 but. 10 ml
...zaka?eniu bakteriami powoduj?cymi zaka?enia oka. Stosowanie zanieczyszczonych w ten sposób roztworów mo?e powodowa? powa?ne uszkodzenia oka, a w ich nast?pstwie utrat? wzroku. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU URSAPHARM Poland Sp. z o.o., ul. ?ywiczna 7, 05-092 ?omianki 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9316 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
Aciclovir | ATC: S 01 AD 03
ma?? do oczu; 30 mg/g, 1 tuba 4,5 g
...Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Ma?? mo?na stosowa? tylko przez 1 miesi?c od pierwszego otwarcia tuby. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU URSAPHARM Poland Sp. z o.o., ul. ?ywiczna 7, 05-092 ?omianki 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 12929 Edition 01/2012 1.3.1 SPC, labelling and...