O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
aerozol do nosa; 0,5 mg/ml, 1 poj. 15 ml
kaps. twarde; 300 mg+ 0,5 mg, 1 szt.
...u szczurów i psów obserwowano fosfolipidoz? (piankowate makrofagi). Zmiany te ust?powa?y ca?kowicie lub cz??ciowo w okresie zdrowienia. Znaczenie tych obserwacji dla ludzi nie jest znane. Badania niekliniczne wykaza?y, ?e netupitant i jego...w chemioterapii - takie jak docetaksel i etopozyd, ? erytromycyna - stosowana w zaka?eniach bakteryjnych, ? midazolam - lek uspokajaj?cy stosowany w leczeniu l?ku, 28 ? deksametazon - lek, który mo?e by? stosowany w leczeniu nudno?ci...
tabl. powl.; 500 mg+ 65 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg+ 65 mg, 24 szt. tabl. powl.; 500 mg+ 65 mg, 50 szt.
tabl. powl.; 500 mg+ 25 mg, 24 szt. tabl. powl.; 500 mg+ 25 mg, 50 szt. tabl. powl.; 500 mg+ 25 mg, 6 szt.
tabl. powl.; 200 mg, 30 szt.
...wyst?pienia ci??kich i (lub) zagra?aj?cych ?yciu dzia?a? niepo??danych (na przyk?ad zaburze? rytmu serca, przed?u?aj?cego si? dzia?ania uspokajaj?cego lub depresji oddechowej) (patrz punkt 4.5). Podczas przyjmowania produktu Atripla nie stosowa? preparatów ro?linnych...powi?kszenie piersi oraz nagromadzenie t?uszczu na karku (?bawoli kark?). Przyczyny oraz d?ugotrwa?y wp?yw tego stanu na zdrowie s? do chwili obecnej nieznane. Skojarzona terapia przeciwretrowirusowa mo?e by? równie? przyczyn? zwi?kszonego st??enia t?uszczu...
Citalopram | ATC: N 06 AB 04
tabl. powl.; 20 mg, 28 szt.
...podda? ?cis?ej obserwacji. Z do?wiadcze? klinicznych wynika, i? ryzyko samobójstwa mo?e wzrasta? w pocz?tkowych etapach procesu zdrowienia. Inne zaburzenia psychiczne, w których stosuje si? cytalopram, równie? mog? si? wi?za? ze zwi?kszonym ryzykiem...przeciwbólowych. U ludzi cytalopram nie zaburza sprawno?ci poznawczej (funkcji intelektualnej) i psychoruchowej i nie ma dzia?ania uspokajaj?cego lub wywiera je w minimalnym stopniu, równie? w skojarzeniu z alkoholem. Cytalopram nie zmniejsza? wydzielania...
Citalopram | ATC: N 06 AB 04
tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 60 szt.
...podda? ?cis?ej obserwacji. Z do?wiadcze? klinicznych wynika, i? ryzyko samobójstwa mo?e wzrasta? w pocz?tkowych etapach procesu zdrowienia. Inne zaburzenia psychiczne, w których stosuje si? cytalopram, równie? mog? si? wi?za? ze zwi?kszonym ryzykiem...13 U ludzi cytalopram nie zaburza sprawno?ci poznawczej (funkcji intelektualnej) ani psychoruchowej, oraz nie ma dzia?ania uspakajaj?cego lub wywiera je w minimalnym stopniu, równie? w skojarzeniu z alkoholem. Cytalopram nie zmniejsza? wydzielania...
Citalopram | ATC: N 06 AB 04
tabl. powl.; 20 mg, 28 szt.
...podda? ?cis?ej obserwacji. Z do?wiadcze? klinicznych wynika, i? ryzyko samobójstwa mo?e wzrasta? w pocz?tkowych etapach procesu zdrowienia. Inne zaburzenia psychiczne, w których stosuje si? cytalopram, równie? mog? si? wi?za? ze zwi?kszeniem zagro?enia...przeciwbólowych. U ludzi cytalopram nie zaburza sprawno?ci poznawczej (funkcji intelektualnej) ani psychoruchowej i nie ma dzia?ania uspokajaj?cego lub wywiera je w minimalnym stopniu, równie? wówczas, gdy stosowany jest skojarzeniu z alkoholem. Cytalopram...
Reboxetine | ATC: N 06 AX 18
tabl.; 4 mg, 20 szt.
...powinien pozostawa? pod ?cis?? kontrol?. Praktyka kliniczna pokazuje, ?e ryzyko samobójstwa mo?e wzrosn?? we wczesnych etapach zdrowienia. Pacjenci, u których w przesz?o?ci wyst?powa?y zachowania samobójcze, oraz ci, u których przed rozpocz?ciem leczenia...1 2 receptorów wi??e si? z wyst?powaniem dzia?a? niepo??danych w uk?adzie sercowo-naczyniowym, objawami antycholinergicznymi oraz uspokajaj?cymi podczas leczenia innymi lekami przeciwdepresyjnymi. Reboksetyna w warunkach in vitro nie dzia?a na adrenoreceptory ?...
tabl. powl.; 10/160/25 mg, 14 szt. tabl. powl.; 5/160/25 mg, 14 szt.
...moksyfloksacyna, terfenadyna, winkamina podawana do?ylnie) Hydrochloro- Alkohol, leki Mo?e wyst?pi? nasilenie niedoci?nienia ortostatycznego. tiazyd znieczulaj?ce i uspokajaj?ce Amantadyna Tiazydy, w tym hydrochlorotiazyd, mog? zwi?ksza? ryzyko wyst?pienia dzia?a? niepo??danych amantadyny. Leki Dost?pno?? biologiczna...oraz miejscowe nad?erki w ?o??dku gruczo?owym szczura. Wszystkie te zmiany by?y odwracalne po 4-tygodniowym okresie zdrowienia i s? uwa?ane za nasilenie dzia?a? farmakologicznych. Leczenie skojarzone amlodypin? z walsartanem i hydrochlorotiazydem nie...
Fluoxetine | ATC: N 06 AB 03
kaps. twarde; 10 mg, 28 szt. kaps. twarde; 20 mg, 28 szt.
...do czasu uzyskania remisji. Z do?wiadczenia klinicznego wynika, ?e ryzyko samobójstwa mo?e wzrasta? we wczesnych etapach zdrowienia. Inne zaburzenia psychiczne, w których przepisywana jest fluoksetyna, mog? by? równie? zwi?zane ze zwi?kszonym ryzykiem...zachowania d???ce do samookaleczenia. Objawy te mog? by? wywo?ane leczon? chorob? 7 W tym nadmierna senno??, uspokojenie 8 W tym uderzenia gor?ca 9 W tym niedodma, choroba ?ródmi??szowa p?uc, zapalenie p?uc 10...
syrop; 10 mg/5 ml, 1 but. 250 ml
...tym przestrzec obs?ugiwaniem urz?dze? mechanicznych. Nale?y unika? jednoczesnego stosowania preparatu Hydroxyzinum Espefa alkoholem lub innymi lekami uspokajaj?cymi, gdy? lek nasila ich z dzia?anie. 4.8 Dzia?ania niepo??dane Cz?sto?? wyst?powania dzia?a? niepo??danych zosta?a...DATA PRZED?UZENIA POZWOLENIA OG-OG?/OOPJ' 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ??CIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO o5. 0640067. WHNISIERSPWO ZDROWIE; 7- Departament Polityki Lekowa; i Farmacji -' ' ' ' * . . 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15
Ibuprofen | ATC: M 01 AE 01
tabl. powl.; 200 mg, 10 szt. tabl. powl.; 200 mg, 20 szt. tabl. powl.; 200 mg, 50 szt. tabl. powl.; 200 mg, 96 szt.
kaps. elastyczne; 200 mg, 10 szt. kaps. elastyczne; 200 mg, 24 szt.
tabl. powl.; 200 mg+ 30 mg, 12 szt.
Saquinavir | ATC: J 05 AE 01
tabl. powl.; 500 mg, 120 szt.
...?rodki ostro?no?ci przy stosowaniu midazolamu parenteralnie, patrz punkt 4.5), triazolam (mo?liwo?? wyd?u?enia lub nasilenia dzia?ania uspokajaj?cego i zahamowania czynno?ci o?rodka oddechowego) ? symwastatyna, lowastatyna (zwi?kszone ryzyko wyst?pienia miopatii, w tym rabdomiolizy...piersi i nagromadzenie si? tkanki t?uszczowej na karku (?bawoli kark?). Przyczyna, jak i d?ugotrwa?y wp?yw na zdrowie tych zaburze? nie s? jeszcze poznane. Skojarzone leczenie przeciwwirusowe mo?e tak?e powodowa? zwi?kszenie st??enia kwasu...
Quetiapine | ATC: N 05 AH 04
tabl. powl.; 100 mg, 60 szt. tabl. powl.; 200 mg, 60 szt. tabl. powl.; 25 mg, 30 szt. tabl. powl.; 300 mg, 60 szt.
...a? taka poprawa nast?pi. Ogólne do?wiadczenie kliniczne wskazuje, ?e ryzyko samobójstwa mo?e wzrasta? w pierwszym okresie zdrowienia. Dodatkowo, lekarz powinien rozwa?y? potencjalne ryzyko wyst?pienia zdarze? zwi?zanych z próbami samobójczymi po nag?ym przerwaniu...5.3). W zwi?zku z tym kwetiapin? w czasie ci??y mo?na stosowa? tylko wtedy, gdy korzy?ci usprawiedliwiaj? potencjalne ryzyko. Trzeci trymestr Noworodki nara?one na dzia?anie leków antypsychotycznych (w tym kwetiapin?) w czasie...
Quetiapine | ATC: N 05 AH 04
tabl. o przed?. uwalnianiu; 150 mg, 60 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 200 mg, 60 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 300 mg, 60 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 400 mg, 60 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 50 mg, 60 szt.
...a? poprawa nast?pi. Ogólne do?wiadczenie kliniczne wskazuje, ?e ryzyko samobójstwa mo?e zwi?kszy? si? we wczesnej fazie zdrowienia. Dodatkowo, lekarz powinien rozwa?y? potencjalne ryzyko wyst?pienia zdarze? zwi?zanych z próbami samobójczymi po nag?ym przerwaniu...5 Senno?? i zawroty g?owy Leczenie kwetiapin? by?o zwi?zane z senno?ci? oraz innymi objawami, takimi jak uspokojenie (patrz punkt 4.8). W badaniach klinicznych, dotycz?cych leczenia pacjentów z epizodami depresji w zaburzeniu...
tabl. do rozgr. i ?ucia; 200 mg+ 200 mg+ 25 mg, 8 szt. tabl. do rozgr. i ?ucia [smak mi?towy]; 200 mg+ 200 mg+ 25 mg, 32 szt.
inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 25 amp. 2 ml
...schematów przy nudno?ciach i wymiotach wywo?anych terapi? cytotoksyczn?. Badania farmakopsychologiczne przeprowadzone na ochotnikach nie wykaza?y dzia?ania uspokajaj?cego ondansetronu. Ondansetron nie wp?ywa na st??enie prolaktyny w osoczu. Dotychczas jeszcze nie ustalono dzia?ania ondansetronu...ograniczonej liczby przypadków kobiet w ci??y przyjmuj?cych ondansetron, nie wykaza?y niekorzystnego wp?ywu ondansetronu na ci??? ani zdrowie p?odu lub noworodka. Do chwili obecnej nie ma dost?pnych odpowiednich danych epidemiologicznych Badania na zwierz?tach...
Paracetamol | ATC: N 02 BE 01
tabl. powl.; 1 g, 10 szt.
...w ci??y nie wykaza?y szkodliwego dzia?ania paracetamolu podawanego w zalecanych dawkach na przebieg ci??y lub na zdrowie p?odu lub noworodka (patrz równie? punkt 5.1). Produkt leczniczy mo?e by? stosowany w okresie...Rzadko Zawroty g?owy (z wy??czeniem zawrotów g?owy w miejscu podania pochodzenia b??dnikowego), z?e samopoczucie, gor?czka, nadmierne uspokojenie, interakcje leku* Bardzo rzadko Reakcje nadwra?liwo?ci (wymagaj?ce przerwania leczenia) Urazy, zatrucia Rzadko Zatrucie i powik?ania...
Paracetamol | ATC: N 02 BE 01
tabl.; 500 mg, 6 szt.
...w ci??y nie wykaza?y szkodliwego dzia?ania paracetamolu podawanego w zalecanych dawkach na przebieg ci??y lub na zdrowie p?odu lub noworodka (patrz równie? punkt 5.1). Produkt leczniczy mo?e by? stosowany w okresie...Rzadko Zawroty g?owy (z wy??czeniem zawrotów g?owy w miejscu podania pochodzenia b??dnikowego), z?e samopoczucie, gor?czka, nadmierne uspokojenie, interakcje leku* Bardzo rzadko Reakcje nadwra?liwo?ci (wymagaj?ce przerwania leczenia) Urazy, zatrucia Rzadko Zatrucie i powik?ania...
Citalopram | ATC: N 06 AB 04
tabl. powl.; 20 mg, 30 szt.
...podda? ?cis?ej obserwacji. Z do?wiadcze? klinicznych wynika, i? ryzyko samobójstwa mo?e wzrasta? w pocz?tkowych etapach procesu zdrowienia. Inne zaburzenia psychiczne, w których stosuje si? cytalopram, równie? mog? si? wi?za? ze zwi?kszonym ryzykiem...przeciwdepresyjnego. U ludzi cytalopram nie zaburza sprawno?ci poznawczej (funkcji intelektualnej) ani psychoruchowej i nie ma dzia?ania uspokajaj?cego lub wywiera je w minimalnym stopniu, równie? w skojarzeniu z alkoholem. Cytalopram nie zmniejsza? wydzielania...
Ribavirin | ATC: J 05 AB 04
kaps. twarde; 200 mg, 140 szt.
...lub w skojarzeniu z rybawiryn? mo?e zwi?ksza? to ryzyko w tej podgrupie pacjentów. Do innych czynników usposabiaj?cych, które mog? by? zwi?zane z wyst?pieniem wi?kszego ryzyka dekompensacji czynno?ci w?troby u pacjentów zaka?onych jednocze?nie...nast?pstwie objawia?o si? nieznacznym zmniejszeniem masy cia?a, d?ugo?ci ciemieniowo- po?ladkowej i d?ugo?ci ko?ci. Po zako?czeniu okresu zdrowienia, zmiany dotycz?ce ko?ci piszczelowej i udowej by?y nieznaczne, chocia? ogólnie statystycznie znamienne w porównaniu do...
krople do oczu; 0,5 mg/ml, 1 but. 5 ml
...których wyst?pi?a ekspozycja na dzia?anie leku wskazuj? na brak niepo??danego wp?ywu epinastyny na ci??? lub na zdrowie p?odu/noworodka. Obecnie nie ma dost?pnych innych danych epidemiologicznych. Badania na zwierz?tach nie wykazuj? bezpo?rednich...krew/mózg i dlatego nie powoduje objawów niepo??danych zwi?zanych z o?rodkowym uk?adem nerwowym tzn. nie dzia?a uspokajaj?co. Zastosowanie epinastyny miejscowo do oka u zwierz?t wykaza?o, ?e epinastyna ma dzia?anie przeciwhistaminowe, moduluj?cy wp?yw...
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt. tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...efektu terapeutycznego. Ogólne do?wiadczenie kliniczne wskazuje, ?e ryzyko samobójstwa mo?e si? zwi?ksza? w pierwszym okresie procesu zdrowienia. Inne zaburzenia psychiczne, w których przepisywana jest sertralina, mog? by? równie? zwi?zane ze zwi?kszonym ryzykiem...powoduje ani stymulacji, ani niepokoju, jakie s? zwi?zane z d-amfetamin?, jak te? nie wykazuje dzia?ania uspokajaj?cego i zaburze? psychoruchowych zwi?zanych ze stosowaniem alprazolamu. Sertralina nie dzia?a jako dodatnie wzmocnienie u ma?p...
tabl. powl.; 150 mg+ 150 mg+ 200 mg+ 245 mg, 30 szt.
...? neuroleptyki: pimozyd 3 ? inhibitory PDE-5: syldenafil w leczeniu t?tniczego nadci?nienia p?ucnego ? leki uspokajaj?ce i (lub) nasenne: midazolam podawany doustnie, triazolam 4.4 Specjalne ostrze?enia i ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce...powi?kszenie piersi oraz nagromadzenie t?uszczu na karku (?bawoli kark?). Przyczyny oraz d?ugotrwa?y wp?yw tego stanu na zdrowie s? do chwili obecnej nieznane. ? W przypadku zaobserwowania takich objawów nale?y skonsultowa? si? z...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 150 mg, 20 szt. (2 blistry) tabl. o przed?. uwalnianiu; 150 mg, 60 szt. (6 blistrów) tabl. o przed?. uwalnianiu; 75 mg, 30 szt. (2 blistry)
...Interakcje innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji z Ogólne: Trazodon mo?e nasila? 'dzia?anie uspokajaj?ce leków przeciwpsychotycznych, nasennych, uspokajaj?cych, przeciwl?kowych i przeciwhistaminowych; takich przypadkach zaleca si? W zmniej szenie dawek stosowanych leków...ci??y (mniej ni? 200) nie wskazuj? niepo??dane z na w na oddzia?ywanie trazodonu przebieg ci??y lub zdrowie p?odu i noworodka. W chwili obecnej nie na s? dost?pne inne dane epidemiologiczne. Badania zwierz?tach...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 300 mg, 30 szt.
...st??enia fenobarbitalu w osoczu (na skutek hamowania katabolizmu w w?trobie), w wyniku czego mo?e wyst?powa? dzia?anie uspokajaj?ce, zw?aszcza u dzieci. Dlatego zaleca si? kontrol? stanu klinicznego pacjenta przez pierwszych 15 dni leczenia...frakcji leku. Pacjenci z zaburzeniami czynno?ci w?troby: U pacjentów z marsko?ci? w?troby oraz u pacjentów odzyskuj?cych zdrowie po ostrym zapaleniu w?troby okresy pó?trwania w fazie eliminacji by?y znacznie wyd?u?one w porównaniu z...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 500 mg, 30 szt.
...st??enia fenobarbitalu w osoczu (na skutek hamowania katabolizmu w w?trobie), w wyniku czego mo?e wyst?powa? dzia?anie uspokajaj?ce, zw?aszcza u dzieci. Dlatego zaleca si? kontrol? stanu klinicznego pacjenta przez pierwszych 15 dni leczenia...frakcji leku. Pacjenci z zaburzeniami czynno?ci w?troby: U pacjentów z marsko?ci? w?troby oraz u pacjentów odzyskuj?cych zdrowie po ostrym zapaleniu w?troby okresy pó?trwania w fazie eliminacji by?y znacznie wyd?u?one w porównaniu z...