O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl. powl.; 75 mg, 14 szt.
...stosowa? ostro?nie w tej populacji (patrz punkt 4.2). Substancje pomocnicze Produkt leczniczy Clopidogrel USV Europe zawiera uwodorniony olej ro?linny, który mo?e powodowa? niestrawno?? i biegunk? Produkt leczniczy Clopidogrel USV Europe zawiera pirosiarczyn sodu (E 223), który mo?e rzadko powodowa? ci??kie reakcje nadwra?liwo?ci i skurcz oskrzeli. Produkt leczniczy Clopidogrel USV Europe zawiera ?ó?cie? pomara?czow?, który mo?e powodowa? reakcje alergiczne. 4.5 Interakcje z innymi...
tabl. powl.; 1000 mg, 30 szt.
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub pochodz?ce z niego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU USV Europe Limited City House, 126 ? 130 Hills Road, Cambridge, Cambridgeshire CB2 1RY, Wielka Brytania 8 NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16936 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
tabl. powl.; 500 mg, 30 szt.
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub pochodz?ce z niego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU USV Europe Limited City House, 126 ? 130 Hills Road, Cambridge, Cambridgeshire CB2 1RY, Wielka Brytania 8 NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16934 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
tabl. powl.; 850 mg, 30 szt.
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub pochodz?ce z niego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU USV Europe Limited City House, 126 ? 130 Hills Road, Cambridge, Cambridgeshire CB2 1RY, Wielka Brytania 8 NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16935 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...