p?yn forte na skór?; , 1 but. 30 ml
Azelaic acid | ATC: D 10 AX 03
krem; 200 mg/g, 1 tuba 20 g
Allantoin | ATC: D 03 AX
ma??; 20 mg/g, 1 tuba 30 g
krem; (20 mg+ 50 mg)/g, 1 tuba 35 g
ma??; (20 mg+ 50 mg)/g, 1 tuba 30 g
krem; , op. 50 g
?el; , op. 50 g
Prep. z?o?. | ATC: D 03 AX
krem; , 1 tuba 35 g
krople doustne; 40 mg/g, 1 op. 10 g
Haloperidol | ATC: N 05 AD 01
krople doustne; 2 mg/ml, 100 ml krople doustne; 2 mg/ml, 1 but. 10 ml
...Lekarz powinien rozwa?y? zastosowanie leku u kobiety karmi?cej piersi?, bior?c pod uwag? ryzyko wyst?pienia dzia?a? niepo??danych u dziecka. Produkt leczniczy Haloperidol UNIA zawiera etanol (patrz punkt 4.4). 4 4.7 Wp?yw na zdolno?? prowadzenia pojazdów i obs?ugiwania maszyn Produkt leczniczy Haloperidol UNIA mo?e ogranicza? sprawno?? psychofizyczn?. W czasie jego stosowania pacjent powinien unika? prowadzenia pojazdów i obs?ugiwania maszyn ze wzgl?du na mo?liwo?? wyst?pienia...
Phenobarbital | ATC: N 03 AA 02
tabl.; 100 mg, 10 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Luminalum UNIA, 100 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka zawiera 100 mg fenobarbitalu (Phenobarbitalum). Substancje pomocnicze: 60 mg laktozy jednowodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania ? Padaczka - napady cz??ciowe i uogólnione toniczno-kloniczne. 4.2. Dawkowanie i sposób...
Phenobarbital | ATC: N 03 AA 02
tabl.; 15 mg, 10 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Luminalum UNIA, 15 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka zawiera 15 mg fenobarbitalu (Phenobarbitalum). Substancje pomocnicze: 74 mg laktozy jednowodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania ? Padaczka ? napady cz??ciowe i uogólnione toniczno-kloniczne. 4.2. Dawkowanie i...
Primidone | ATC: N 03 AA 03
tabl.; 250 mg, 60 szt.
Natamycin | ATC: G 01 AA 02
tabl. dopochwowe; 25 mg, 20 szt.
SPRAWDZONO POD RVTQRYC? wzGL DE Bl??: M .w M CHARAKTERYSTYKA ( PRODUKTU LECZNICZEGO 39 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO -05- o Natamycyna UNIA, 25 mg, tabletki dopochwowe 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka zawiera 25 mg natamycyny (Natamycinum). Substancje pomocnicze patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki dopochwowe Tabletka 0 barwie bia?ej do kremowej, W kszta?cie migda?owym, bez plam i odprysków. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE...
Nitrofural | ATC: D 08 AF 01
ma??; 2 mg/g, 1 tuba 25 g
Norfloxacin | ATC: J 01 MA 06
tabl.; 400 mg, 20 szt.
...pod uwag? lokalne dane dotycz?ce wyst?powania oporno?ci. Wymienione w tabeli poni?ej dane wskazuj? jedynie w przybli?eniu prawdopodobie?stwo czy dany mikroorganizm b?dzie czy te? nie b?dzie wra?liwy na norfloksacyn?. Drobnoustroje Prewalencja oporno?ci (zakres) [Unia Europejska] WRA?LIWE Tlenowe bakterie Gram-dodatnie Bacillus cereus Enterococcus faecalis 13 do 64% Group G streptococci Staphylococcus coag. Ujemne 0 do 80% Staphylococcus aureus (tylko szczepy wra?liwe na metycylin?) 0 do...
Norfloxacin | ATC: J 01 MA 06
tabl. powl.; 400 mg, 20 szt.
...jest uzyskanie informacji o lokalnej oporno?ci drobnoustrojów, zw?aszcza podczas leczenia ci??szych zaka?e?. Informacje zawarte w poni?szej tabeli daj?tylko przybli?one wskazówki na temat oporno?ci lub wra?liwo?ci drobnoustrojów na norfloksacyn?. Drobnoustroje Cz?sto?? wyst?powania oporno?ci (Unia Europejska) WRA?LIWE Gram-dodatnie tlenowce: Bacillus cereus Enterococcusfaecalis 13 do 64% Paciorkowce z grupy G Staphylococcus koagulazo-ujemny 0 do 80% Staphylococcus (tylko wra?liwy na metycylin?) O do aureus 20% Staphylococcus...
Lamotrigine | ATC: N 03 AX 09
tabl.; 25 mg, 30 szt.
...?ii-i iamninvi?iriiv zupiziiiigguniii ?yniēpiiwuniii epcüdįw zaburze? namn-u paijeri/iin'. ahurzeniumi uiciwiiyiiiiizuuniegunniiiini iiyiu I u odsmk pncjenidw. iniirycii du 76 tygodni: nie wymi Iy zaburzeniu u Badani: sumom Hldnllil smnzuoii 'Lubln-unia :Icklywlic bburunix lfeklywne dwubiegunnw: iypu i llwiihiegunnw: iypn i Kiyiiiiiini wiam-nin Ci?mi epizod dcpmsyjny Ci?zki apiziid inpniaiiainy Lamuiryginh Lil Placebo lmmulrygina Lii Placebo Bez Interwencji 0.22 0.2] 0...
syrop; 15 mg+ 300 mg/10 ml, 1 but. 100 ml
tabl.; 15 mg+ 300 mg, 10 szt.
tabl.; 2,5 mg, 100 szt.
...terapeutycznej. Podawanie doustne leczgnitu chor?h nowotwurowyēh w dni. Dawki pojedyncze nie wi?ksze ni? 30 ulg/vn?, ci?gu nie wi?cej ni? pi?ciu kolejnych Nzist?pnie w tnno?liwi? regeneracje szpiku zaleca si? [vr/urwanie lec/unia najmniej dwa tygodnie. aby na co kostnego. 1(11) 4.3 Przeciwwskazania nicwyilolnxw?? w?troby. u znaczna niewydolno?? nerek. o znaczna wcze?niejsze choroby ukladu krwiotwórczego, takiejak: hipoplazja szpiku kostnego, - leukopenia. ma?op?ytkowo?? lub...
Benzydamine hydrochloride | ATC: A 01 AD 02
aerozol do stos. w j. ustnej; 1,5 mg/ml, 1 but. 30 ml