Midazolam | ATC: N 05 CD 08
roztw. do stos. w j. ustnej; 10 mg, 4 amp. roztw. do stos. w j. ustnej; 2,5 mg, 4 amp. roztw. do stos. w j. ustnej; 5 mg, 4 amp. roztw. do stos. w j. ustnej; 7,5 mg, 4 amp.
C1-inhibitor | ATC: B 02 AB 03
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 500 j.m., 2 fiol. 5 ml
...wstrzykni?ciu z szybko?ci? 1 ml na minut? przez 10 minut. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ViroPharma SPRL Rue Montoyer 47 B - 1000 Bruksela Belgia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 10. DATA...