O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Amlodipine Vitabalans, 5 mg, tabletki Amlodipine Vitabalans, 10 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 5 mg lub 10 mg amlodypiny (w postaci amlodypiny bezylanu). Pe?en wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki. 5 mg: Bia?a, okr?g?a, wypuk?a tabletka z lini? podzia?u na jednej stronie i logo ?3? na drugiej...
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bisoprolol Vitabalans 5 mg tabletki Bisoprolol Vitabalans 10 mg tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Bisoprolol Vitabalans, 5 mg: ka?da tabletka zawiera 5 mg bisoprololu hemifumaranu (Bisoprololi hemifumaras), co jest równowa?ne 4,2 mg bisoprololu. Bisoprolol Vitabalans, 10 mg: ka?da tabletka zawiera 10 mg bisoprololu hemifumaranu (Bisoprololi hemifumaras), co jest równowa?ne 8,5 mg bisoprololu. Pe?ny wykaz...
tabl.; 200 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Celiprolol Vitabalans, 200 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 200 mg celiprololu chlorowodorku. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki powlekane. Celiprolol Vitabalans 200 mg: bia?e, powlekane, okr?g?e, wypuk?e tabletki z lini? podzia?u po jednej stronie, o ?rednicy 10 mm. Tabletk? mo?na podzieli? na równe dawki. 4...
tabl. powl.; 10 mg, 10 szt.
...wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Vitabalans Oy Varastokatu 8 FI-13500 Hämeenlinna FINLANDIA Tel: +358 (3) 615600 Fax: +358 (3) 6183130 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU [Do uzupe?nienia na szczeblu krajowym] 9. DATA...
tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Citalopram Vitabalans, 20 mg, tabletki powlekane Citalopram Vitabalans, 40 mg, tabletki powlekane 2.SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 20 mg lub 40 mg cytalopramu (w postaci bromowodorku). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. 20 mg: Bia?a, okr?g?a, wypuk?a tabletka z lini? podzia?u na jednej stronie i logo ?2?...
tabl. do ssania [smak truskawkowo-malinowy]; 100 µg, 90 szt.
Diclofenac potassium | ATC: M 01 AB 05
tabl. powl.; 25 mg, 30 szt.
...przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub materia? stanowi?cy odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Vitabalans Oy Varastokatu 8 FI-13500 Hämeenlinna FINLANDIA Tel.: +358 (3) 615600 Faks: +358 (3) 6183130 12 8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 19642 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
Diclofenac potassium | ATC: M 01 AB 05
tabl. powl.; 50 mg, 100 szt. tabl. powl.; 50 mg, 30 szt.
...przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub materia? stanowi?cy odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Vitabalans Oy Muotoiltu: suomi Varastokatu 8 FI-13500 Hämeenlinna FINLANDIA 12 Tel.: +358 (3) 615600 Faks: +358 (3) 6183130 8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 19643 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
tabl.; 5 mg, 30 szt.
...konieczne, z glikozydami naparstnicy lub beta-blokerami. Dawka pocz?tkowa preparatu Enalapril Vitabalans u pacjentów z objawow? niewydolno?ci? serca lub bezobjawow? dysfunkcj? lewej komory wynosi 2,5 mg i powinna by? podawana pod ?cis?ym nadzorem lekarskim, aby okre?li? pocz?tkowy wp?yw na ci?nienie krwi. Je?eli u pacjentów z niewydolno?ci? serca rozpocz?cie leczenia preparatem Enalapril Vitabalans nie wywo?uje objawowej hipotensji, lub, gdy zosta?a ona pomy?lnie wyleczona, dawka...
tabl.; 10 mg, 30 szt.
...konieczne, z glikozydami naparstnicy lub beta-blokerami. Dawka pocz?tkowa preparatu Enalapril Vitabalans u pacjentów z objawow? niewydolno?ci? serca lub bezobjawow? dysfunkcj? lewej komory wynosi 2,5 mg i powinna by? podawana pod ?cis?ym nadzorem lekarskim, aby okre?li? pocz?tkowy wp?yw na ci?nienie krwi. Je?eli u pacjentów z niewydolno?ci? serca rozpocz?cie leczenia preparatem Enalapril Vitabalans nie wywo?uje objawowej hipotensji, lub, gdy zosta?a ona pomy?lnie wyleczona, dawka...
tabl.; 20 mg, 30 szt.
...konieczne, z glikozydami naparstnicy lub beta-blokerami. Dawka pocz?tkowa preparatu Enalapril Vitabalans u pacjentów z objawow? niewydolno?ci? serca lub bezobjawow? dysfunkcj? lewej komory wynosi 2,5 mg i powinna by? podawana pod ?cis?ym nadzorem lekarskim, aby okre?li? pocz?tkowy wp?yw na ci?nienie krwi. Je?eli u pacjentów z niewydolno?ci? serca rozpocz?cie leczenia preparatem Enalapril Vitabalans nie wywo?uje objawowej hipotensji, lub, gdy zosta?a ona pomy?lnie wyleczona, dawka...
tabl. powl.; 20 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fluoxetine Vitabalans 20 mg tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera chlorowodorek fluoksetyny w ilo?ci odpowiadaj?cej 20 mg fluoksetyny. Pe?en wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki powlekane. Jasno zielona, okr?g?a, wypuk?a tabletka z lini? podzia?u, o ?rednicy 9 mm. Tabletki mo?na dzieli? na dwie równe cz??ci. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE...
tabl. powl.; 200 mg, 10 szt. tabl. powl.; 200 mg, 30 szt. tabl. powl.; 200 mg, 50 szt.
...50 tabletek powlekanych (blistry Aluminium/PVC lub Aluminium/ PVC/PVDC) w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Hämeenlinna, Finlandia 8. NUMFR(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 14594 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
tabl. powl.; 400 mg, 10 szt. tabl. powl.; 400 mg, 30 szt.
...10, 12, 20, 24, 30 tabletek powlekanych (blistry Aluminium/PVC) w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Hämeenlinna, Finlandia 8. NUMFR(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 14595 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
tabl. powl.; 600 mg, 30 szt.
...w tekturowym pude?ku, 100 tabletek powlekanych (pojemnik z HDPE, z zamkni?ciem z LDPE). . 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Hämeenlinna, Finlandia 8. NUMFR(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 14586 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
tabl.; , 100 szt.
tabl. powl.; 1000 mg, 30 szt. tabl. powl.; 500 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Metformin Vitabalans, 500 mg, tabletki powlekane Metformin Vitabalans, 1000 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 500 mg: Ka?da tabletka powlekana zawiera 500 mg chlorowodorku metforminy, co odpowiada 390 mg metforminy. 1000 mg: Ka?da tabletka powlekana zawiera 1000 mg chlorowodorku metforminy, co odpowiada 780 mg metforminy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA?...
tabl.; 500 mg+ 65 mg, 20 szt.
...Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Vitabalans Oy Varastokatu 8 13500 Hämeenlinna Finlandia Tel.: +358 3 615 600 Fax.: +358 3 618 3130 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 18026 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
tabl.; 30 mg+ 500 mg, 10 szt.
...usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub odpadki powinny by? usuwane zgodnie z lokalnymi wymaganiami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Hämeenlinna, Finlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 16737 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ORAZ DATA JEGO PRZED?U?ENIA Data wydania...
tabl. powl.; 10 mg, 20 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zolpidem Vitabalans, 10 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 10 mg zolpidemu winianu. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Bia?a, wypuk?a tabletka o kszta?cie kapsu?ki, z lini? podzia?u. D?ugo?? 10 mm, szeroko?? 5 mm. Tabletk? mo?na podzieli? na równe dawki. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4...
Zopiclone | ATC: N 05 CF 01
tabl. powl.; 7,5 mg, 100 szt. tabl. powl.; 7,5 mg, 20 szt.
...6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub odpadki powinny by? usuwane zgodnie z lokalnymi wymaganiami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Vitabalans Oy Varastokatu 8, FI-13500 Hämeenlinna Finlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 12725 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ORAZ DATA JEGO PRZED?U?ENIA 30...