tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Clopidogrel Wockhardt 75 mg tabletki powlekane b. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 75 mg klopidogrelu (w postaci klopidogrelu chlorowodorku). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: ka?da tabletka zawiera 5,25 mg oleju rycynowego uwodornionego. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. c. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Ró?owe, okr?g?e, obustronnie wypuk?e, o ?ci?tej kraw?dzi, bez oznacze? po obu...
tabl. dojelitowe; 20 mg, 18 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pantoprazole Wockhardt, 20 mg, tabletki dojelitowe 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna dojelitowa tabletka zawiera: 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego pó?torawodnego). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka dojelitowa. ?ó?ta, owalna, obustronnie wypuk?a dojelitowa tabletka; o g?adkiej powierzchni 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Doro?li i m?odzie?...
tabl. dojelitowe; 40 mg, 18 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pantoprazole Wockhardt, 40 mg, tabletki dojelitowe 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna dojelitowa tabletka zawiera: 40 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego pó?torawodnego). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka dojelitowa. ?ó?ta, owalna, obustronnie wypuk?a dojelitowa tabletka; o g?adkiej powierzchni 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Doro?li i m?odzie?...
kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 150 mg, 28 szt.
...14 lub 28 kapsu?ek. Nie wszystkie rodzaje opakowa? mog? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Wockhardt UK Ltd Ash Road North Wrexham LL13 9UF Wielka Brytania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16918 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 75 mg, 28 szt.
...14 lub 28 kapsu?ek. Nie wszystkie rodzaje opakowa? mog? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Wockhardt UK Ltd Ash Road North Wrexham LL13 9UF Wielka Brytania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16917 17 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...