O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl. o przed?. uwalnianiu; 600 mg, 20 szt.
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 6 Zentiva a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Republika S?owacka 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12733 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
tabl. dra?.; 100 mg, 60 szt.
...szk?a oran?owego z plastikow? nakr?tk? w pude?ku tekturowym. Wielko?? opakowania: 60 tabletek dra?owanych. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zentiva a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Republika S?owacka. 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: R/2347 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
tabl. powl. o przed?. uwalnianiu; 400 mg, 20 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zentiva a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Republika S?owacka. 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 12496 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 10 mg, 60 szt.
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 10 mg, 60 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 60 szt.
...w tekturowym pude?ku. Wielko?? opakowania: 30, 60 lub 90 tabletek. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga? dotycz?cych usuwania. 11 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zentiva k.s., Dolni Mecholupy, U kabelovny 130, 102 37 Praga 10, Republika Czeska. 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 10989 (Agen 5), 10990 (Agen 10). 9. DATA WYDANIA...
Meloxicam | ATC: M 01 AC 06
inj.; 15 mg/1,5 ml, 5 amp. 1,5 ml
...nie nale?y wykonywa? w przypadku obecno?ci cz?stek sta?ych w roztworze. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zentiva k.s., U Kabelovny 130, Dolni Mecholupy, 102 37 Praga, Republika Czeska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 15960 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Meloxicam | ATC: M 01 AC 06
tabl.; 15 mg, 10 szt. tabl.; 15 mg, 20 szt. tabl.; 15 mg, 30 szt. tabl.; 15 mg, 60 szt.
...rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowani Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zentiva k.s., U Kabelovny 130, Dolni Mecholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska. 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 11705. 11 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
Almotriptan | ATC: N 02 CC 05
tabl. powl.; 12,5 mg, 3 szt. tabl. powl.; 12,5 mg, 6 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolní M?cholupy, 102 37 Prague 10, Republika Czeska. 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 20504 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
tabl.; 15 mg, 28 szt.
...Co to jest lek Aripiprazole Zentiva i w jakim celu si? go stosuje 2. Informacje wa?ne przed zastosowaniem leku Aripiprazole Zentiva 3. Jak stosowa? lek Aripiprazole Zentiva 4. Mo?liwe dzia?ania niepo??dane 5. Jak przechowywa? lek Aripiprazole Zentiva 6. Zawarto?? opakowania i inne informacje 1. Co to jest lek Aripiprazole Zentiva i w jakim celu si? go stosuje Lek Aripiprazole Zentiva zawiera substancj? czynn? arypiprazol...
tabl. powl.; 0,02 mg+ 0,075 mg, 21 szt.
...si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak specjalnych zalece? dotycz?cych przechowywania produktu leczniczego 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolni M?cholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska. 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 16871 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
tabl.; 12,5 mg, 30 szt. tabl.; 25 mg, 30 szt. tabl.; 6,25 mg, 30 szt.
...w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolní M?cholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska. 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie Nr: 12075 (Atram 6,25), 12099 (Atram 12,5), 12098...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
...Wielko?? opakowania: 2 lub 3 tabletek powlekanych. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych zalece?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zentiva k.s., Dolni Mecholupy, U kabelovny 130, 102 37 Praga 10, Republika Czeska. 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 10873. 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
prosz. do przyg. zaw. doust.; 200 mg/5 ml, 1 but. 30 ml
...zawiera 200 mg azytromycyny w 5 ml. Sporz?dzon? zawiesin? nale?y przechowywa? nie d?u?ej ni? 5 dni, w temperaturze poni?ej 25°C, w oryginalnym opakowaniu. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolní M?cholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 21269 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
inf. [prosz. do przyg. konc.]; 2,5 mg/ml, 5 fiol. 100 mg inf. [prosz. do przyg. konc.]; 2,5 mg/ml, 5 fiol. 25 mg
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bendamustine Zentiva, 2,5 mg/ml, proszek do sporz?dzania koncentratu roztworu do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna fiolka produktu leczniczego Bendamustine Zentiva zawiera 25 mg chlorowodorku bendamustyny (w postaci jednowodnego chlorowodorku bendamustyny). Jedna fiolka produktu leczniczego Bendamustine Zentiva zawiera 100 mg chlorowodorku bendamustyny (w postaci jednowodnego chlorowodorku bendamustyny). 1 ml koncentratu roztworu do infuzji zawiera...
tabl. powl.; 0,03 mg+ 2 mg, 21 szt.
...dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 17 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolní M?cholupy, 102 37 Prague 10, Republika Czeska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 19762 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Bortezomib | ATC: L 01 XX 32
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 mg, 1 fiol.
tabl. powl.; 150 mg, 60 szt.
...leczenie produktem Capecitabine Zentiva powinno zosta? przerwane. Zmiany dawkowania z powodu toksyczno?ci w przypadku stosowania produktu Capecitabine Zentiva w cyklu 3-tygodniowym w po??czeniu z innymi lekami: Zmiany dawkowania z powodu toksyczno?ci w przypadku stosowania produktu Capecitabine Zentiva w cyklu 3-tygodniowym w po??czeniu z innymi lekami powinny by? dokonywane zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tabeli 3 dla produktu Capecitabine Zentiva oraz zgodnie ze...
tabl. powl.; 500 mg, 120 szt.
...SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Produkt Capecitabine Zentiva jest wskazany w leczeniu uzupe?niaj?cym po operacji raka okr??nicy w stadium III (stadium C wg Dukesa) (patrz punkt 5.1). Produkt Capecitabine Zentiva jest wskazany w leczeniu chorych na raka jelita grubego i odbytnicy z przerzutami (patrz punkt 5.1). Produkt Capecitabine Zentiva jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u chorych na zaawansowanego...
tabl.; 16/10 mg, 28 szt. tabl.; 8/5 mg, 28 szt.
...w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zentiva k.s. U Kabelovny 130 Dolní M?cholupy 102 37 Praga 10 Republika Czeska 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Candesartan | ATC: C 09 CA 06
tabl.; 16 mg, 28 szt. tabl.; 16 mg, 56 szt. tabl.; 32 mg, 28 szt. tabl.; 8 mg, 28 szt. tabl.; 8 mg, 56 szt.
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 16 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zentiva k.s. U kabelovny 130 Dolní M?cholupy 102 37 Praga 10 Republika Czeska 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenia nr: 19636 (Carzap, 8 mg), 19637 (Carzap, 16 mg), 19638...
tabl.; 16/12,5 mg, 28 szt. tabl.; 16/12,5 mg, 56 szt. tabl.; 8/12,5 mg, 28 szt. tabl.; 8/12,5 mg, 56 szt.
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 15 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolni M?cholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska. 8. NUMER (-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 19873 (Carzap HCT, 8 mg + 12,5 mg), 19874...
tabl.; 32/12,5 mg, 28 szt. tabl.; 32/25 mg, 28 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolní M?cholupy, 102 37 Prague 10, Republika Czeska. 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 21119 (Carzap HCT, 32 mg + 12,5 mg), 21120 (Carzap HCT...
tabl. powl.; 15 mg, 50 szt. tabl. powl.; 50 mg, 50 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Chlorprothixen Zentiva, 15 mg, tabletki powlekane Chlorprothixen Zentiva, 50 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Chlorprothixen Zentiva, 15 mg Jedna tabletka powlekana zawiera 15 mg chloroprotyksenu chlorowodorku (Chlorprothixeni hydrochloridum). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: laktoza, sacharoza i ?ó?cie? pomara?czowa (E 110). Chlorprothixen Zentiva, 50 mg Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg chloroprotyksenu chlorowodorku (Chlorprothixeni hydrochloridum...
Sumatriptan | ATC: N 02 CC 01
tabl.; 50 mg, 2 szt. tabl.; 50 mg, 6 szt.
...12 i 18 tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolní M?cholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska. 8 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenia nr: 12401 (Cinie 50), 12402 (Cinie 100...
Sumatriptan | ATC: N 02 CC 01
tabl.; 100 mg, 2 szt. tabl.; 100 mg, 6 szt.
...12 i 18 tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolní M?cholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska. 8 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenia nr: 12401 (Cinie 50), 12402 (Cinie 100...
tabl. powl.; 250 mg, 10 szt.
...Al, zawieraj?cy 10 tabletek powlekanych, w tekturowym pude?ku. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zentiva a.s., ul. Nitrianska 100, Hlohovec 920 27, Republika S?owacji 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 4991 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
tabl. powl.; 500 mg, 10 szt.
...zawieraj?cy 10 tabletek powlekanych, w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zentiva a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Republika S?owacji 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 4991 18 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZED?U?ENIA...
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 10 mg, 56 szt. tabl. powl.; 20 mg, 28 szt. tabl. powl.; 20 mg, 56 szt.
...oraz 112 tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolní M?cholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska 9 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Cognomem, 10 mg: Cognomem, 20 mg: 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
Bisoprolol | ATC: C 07 AB 07
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 10 mg, 60 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 60 szt.
...opakowania: 30 szt., 60 szt., 100 szt. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zentiva a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Republika S?owacka 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Coronal 5: pozwolenie nr 14323 Coronal 10: pozwolenie nr 14324 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...