O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
?el; 10 mg/g, 1 tuba 75 g
...75 g ?elu, umieszczona tekturowym pude?ku. w 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ZIAJA Ltd Zak?ad Produkcji Leków sp. z 0.0. ul. Jesienna 9 80-298 Gda?sk 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU l 1578 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Clotrimazole | ATC: D 01 AC 01
krem; 10 mg/g, 1 tuba 20 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 253% l. NAZWA W?ASNA PRODUKTU LECZNICZEGO CLOTRIMAZOLUM ZIAJA lO mg/g, krem 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ l g kremu zawiera lO mg klotrymazolu (Clotrimazolum). Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Krem 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Grzybice skóry wywo?ane przez rózne gatunki dermatońtów, tym grzybica pachwin, d?oni, W stóp, grzybica mi?dzypalcowa...
Heparin sodium | ATC: C 05 BA 03
?el; 1000 j.m./g, 1 tuba 100 g ?el; 1000 j.m./g, 1 tuba 50 g
...jest zakr?tk? polietylenow? przebijakiem, z w pude?ku tekturowym. 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Nie dotyczy. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ziaja Ltd Zak?ad Produkcji Leków sp. z 0.0. ul. Jesienna 9 80-298 Gda?sk 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Nr 10754 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Isotretinoin | ATC: D 10 AD 04
?el; 0,5 mg/g, 1 tuba 20 g
...tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ZIAJA Ltd Zak?ad Produkcji Leków sp. z o.o. ul. Jesienna 9 80-298 Gda?sk 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11145 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
Ketoprofen | ATC: M 02 AA 10
?el; 25 mg/g, tuba 100 g ?el; 25 mg/g, tuba 50 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ketoprofen Ziaja, 25 mg/g, ?el 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g ?elu zawiera 25 mg ketoprofenu (Ketoprofenum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA ?el Przezroczysty ?el o lawendowym zapachu 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Ketoprofen Ziaja jest lekiem o dzia?aniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym do stosowania...
ma??; 700 mg/g, 1 tuba 37 g
...CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO l. NAZWA W?ASNA PRODUKTU LECZNICZEGO MA?? NAGIETKOWA ZIAJA 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ 100 g ma?ci zawiera: Calendulae anthodium extractum (0,09 : l) 70 g Ekstrahent: olej parafinowy Substancje pomocnicze, patrz: punkt 6.1 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Ma?? 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Ma?? nagietkow? Ziaja stosuje si? tradycyjnie zewn?trznie W objawowym leczeniu ?agodnych stanów...
krem; 10 mg/g, 1 tuba 15 g
...tym nie nale?y stosowa? produktu Terbinafina Ziaja w okresie ci??y, chyba ?e korzy?ci dla matki wynikaj?ce z jego zastosowania przewa?aj? nad potencjalnym ryzykiem dla p?odu i dziecka. Badania na zwierz?tach nie wykaza?y toksycznego dzia?ania terbinafiny na p?ód ani na p?odno?? zwierz?t (patrz punkt 5.3). Karmienie piersi? Terbinafina przenika do mleka matki, dlatego nie nale?y stosowa? produktu Terbinafina Ziaja w okresie karmienia piersi?. Niemowl?ta...