O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Anastrozole | ATC: L 02 BG 03
tabl. powl.; 1 mg, 28 szt.
...podan? w punkcie 6.1 spc (PL) Anastrozol medac 1 mg tabletki powlekane National version: 15.08.2011 Jednocze?nie z produktem Anastrozol medac nie wolno stosowa? leków zawieraj?cych estrogen, poniewa_ takie leki eliminuj? jego dzia?anie farmakologiczne. Jednoczesne leczenie tamoksyfenem (patrz punkt 4.5). 4.4 Specjalne ostrze_enia i ?rodki ostro_no?ci dotycz?ce stosowania Anastrozol medac 1 mg tabletki powlekane nie jest zalecany do...
Asparaginase | ATC: L 01 XX 02
inj. dom./do?./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 10 000 j.m., 5 fiol. inj. dom./do?./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 5000 j.m., 5 fiol.
...OBROTU medac Gesellschaft für klinisclie Spczialpräpzirale mbH Fehlandtstraläe 3 D-20354 Hamburg Niemcy Tel.: +49-4103 8006 O Fax.: +49-4103 8006 100 e-mail: contact@medac.de 8. NUMER(-Y) POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Asparaginase 5000 medac: 9454 fmgäo?vpgggpyyo Zgggwm Asparaginase 10000 medac: 9455 991350578431l??ügfŕf???äélrallllaq' ma» 15 9. DATA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / PRZED?U?ENIA DATA POZWOLENIA Asparaginasc 5000 medac / Asparaginase...
BCG vaccine | ATC: L 03 AX 03
prosz. i rozp. do przyg. zaw. do podaw. do p?cherza mocz.; , 1 fiol.
...leki do?ylne. Produkt BCG-medac nie powinien by? przygotowywany przez osob? z obni?onym poziomem odporno?ci. Nale?y unika? kontaktu produktu BCG-medac ze skór? lub b?onami ?luzowymi. Kontakt mo?e prowadzi? do reakcji nadwra?liwo?ci lub zaka?enia zanieczyszczonego miejsca. Pacjenci z obni?on? odporno?ci? Pacjenci z obni?on? odporno?ci? nie powinni kontaktowa? si? z pacjentami leczonymi produktem BCG- medac. Próba tuberkulinowa Podanie produktu BCG-medac do p?cherza moczowego mo?e...
Bleomycin sulphate | ATC: L 01 DC 01
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 15000 j.m./fiolk?, 1 fiol. 10 ml
...proszek do sporz?dzania roztworu do wstrzykiwa? National version: 05.12.2011 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Fehlandtstr. 3 20354 Hamburg Niemcy Tel: +49 4103 8006-0 Fax: +49 4103 8006-100 E-mail: dra@medac.de 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 18924 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA...
Carboplatin | ATC: L 01 XA 02
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 15 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 45 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 5 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 60 ml
...ml) do st??enia 2 mg/ml. spc (PL) Carbomedac 10 mg/ml koncentrat do sporz?dzania roztworu do infuzji National version: 27.04.2012 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Fehlandtstraße 3 20354 Hamburg Niemcy Telefon: 0049-4103 8006-0 Faks: 0049-4103 8006-100 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17440 9...
Dacarbazine | ATC: L 01 AX 04
inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 100 mg, 10 fiol. 100 mg inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 200 mg, 10 fiol. 200 mg
...for solution for injection/infusion National version: 02/2016 Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Niemcy 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Detimedac 100 mg: 20781 Detimedac 200 mg: 20782 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
Dacarbazine | ATC: L 01 AX 04
inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 1 fiol. 1000 mg inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 500 mg, 1 fiol. 500 mg
...do u?ytku. Nie nale?y u?ywa? roztworów zawieraj?cych widoczne cz?stki. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Niemcy 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Detimedac 500 mg: 20783 Detimedac 1000 mg: 20784 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
inf. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inf. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 25 ml inf. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 5 ml inf. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 75 ml
...? Wszystkie materia?y do czyszczenia nale?y usuwa? w sposób opisany powy?ej. ? Po ka?dym zdj?ciu r?kawic umy? r?ce. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH spc (PL) Doxorubicin medac, 2 mg/ml, roztwór do infuzji National version: 09.02.2012 Fehlandtstr. 3 20354 Hamburg Niemcy 8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 18042 9 DATA WYDANIA...
inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 25 ml inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 50 ml inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...nale?y zachowa? ostro?no?? i przedsi?wzi?? odpowiednie ?rodki bezpiecze?stwa. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z miejscowymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Niemcy Tel.: +49 4103 8006-0 Faks: +49 4103 8006-100 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14827 9. DATA WYDANIA...
inf./inj. [roztw.]; 1000 mg/20 ml, 1 fiol. 20 ml inf./inj. [roztw.]; 500 mg/10 ml, 1 fiol. 10 ml inf./inj. [roztw.]; 5 g/100 ml, 1 fiol. 100 ml
...roztwór nale?y sch?odzi? do temperatury cia?a. 6.5 Rodzaj i zawarto?? opakowania Fluorouracil medac 500 mg: Fiolka z bezbarwnego szk?a (typ I) o pojemno?ci 13,5 ml z gumowym korkiem i aluminiowym kapslem. spc (PL) Fluorouracil medac solution for injection National version: 12/2015 Wielko?? opakowania: 1 fiolka, 10 fiolek. Fluorouracil medac 1000 mg: Fiolka z bezbarwnego szk?a (typ I) o pojemno?ci 25 ml...
kaps. twarde; 500 mg, 100 szt.
...leczniczego do stosowania Nale?y przestrzega? przepisów dotycz?cych u?ytkowania i usuwania leków przeciwnowotworowych. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU spc (PL) HYDROXYUREA medac 500 mg capsule, hard 8 National version: 06/2015 Pozwolenie Nr 9449 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 15 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 2 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...Irinotecan medac 40 mg: Fiolka z oran?owego szk?a typu I, o pojemno?ci 2 ml, zamykana korkiem z gumy halobutylowej pokrytej fluoropolimerem i aluminiowym uszczelnieniem typu flip-off. Opakowanie zawiera 1 fiolk?. Irinotecan medac 100 mg: Fiolka z oran?owego szk?a typu I, o pojemno?ci 5 ml, zamykana korkiem z gumy halobutylowej pokrytej fluoropolimerem i aluminiowym uszczelnieniem typu flip-off. Opakowanie zawiera 1 fiolk?. Irinotecan medac...
Sodium folinate | ATC: V 03 AF 06
inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 4 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 9 ml
...jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. spc (PL) Levofolic 50 mg/ml solution for injection or infusion National version: 10/2014 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA (?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14626 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA...
Methotrexate | ATC: L 01 BA 01
inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 12 amp.-strzyk. 0,15 ml inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 12 amp.-strzyk. 0,25 ml inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 12 amp.-strzyk. 0,2 ml inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 12 amp.-strzyk. 0,35 ml inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 12 amp.-strzyk. 0,3 ml inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 12 amp.-strzyk. 0,45 ml inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 12 amp.-strzyk. 0,4 ml inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 12 amp.-strzyk. 0,55 ml inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 12 amp.-strzyk. 0,5 ml inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 12 amp.-strzyk. 0,6 ml
...90 stopni. 6. Powoli naciska? t?ok ampu?ko-strzykawki i wstrzykn?? p?yn pod skór?. Wyj?? ig?? ze skóry pod takim samym k?tem 90 stopni. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Fehlandtstraße 3 20354 Hamburg Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16976 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Methotrexate | ATC: L 04 AX 03
tabl.; 10 mg, 100 szt. tabl.; 2,5 mg, 100 szt. tabl.; 7,5 mg, 100 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 21218, 21219, 21220 11 spc (PL) Metotab 2,5 mg/7,5...
Vinorelbine | ATC: L 01 CA 04
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 10 fiol. 1 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 10 fiol. 5 ml
...natychmiast poda? do?ylnie glikokortykosteroidy, aby zmniejszy? ryzyko zapalenia ?y?y. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Niemcy Telefon: +49 4103 8006-0 Faks: +49 4103 8006-100 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12145 9. DATA WYDANIA...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 3 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 3 mg/ml, 1 fiol. 20 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 3 mg/ml, 1 fiol. 30 ml
...leczniczego Pamidronat medac 3 mg/ml, wi??e si? toksyczne dzia?anie na nerki objawiaj?ce si? jako pogorszenie czynno?ci nerek i potencjalna niewydolno?? nerek. U pacjentów po podaniu pierwszej dawki lub jednej dawki produktu leczniczego Pamidronat medac 3 mg/ml obserwowano pogorszenie czynno?ci nerek, progresj? do niewydolno?ci nerek i dializy. Obserwowano pogorszenie czynno?ci nerek (??cznie z niewydolno?ci? nerek) po d?ugotrwa?ym leczeniu produktem leczniczym Pamidronat medac 3...
Topotecan | ATC: L 01 XX 17
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 1 mg/ml, 1 fiol. 1 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 1 mg/ml, 1 fiol. 2 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 1 mg/ml, 1 fiol. 4 ml
...off. 1 mg/ml produktu Topotecan medac jest dost?pny w opakowaniach kartonowych zawieraj?cych 1 fiolk? i 5 fiolek. 2 mg/2 ml produktu Topotecan medac jest pakowane w 6R-krótkie (6 ml) bezbarwne fiolki ze szk?a typu I, z korkiem z gumy bromobutylowej powlekanym fluoropolimerem z aluminiowym zamkni?ciem typu flip-off. 2 mg/2 ml produktu Topotecan medac jest dost?pne w opakowaniach kartonowych zawieraj?cych...