O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
prosz. do inhal.; 50 µg+ 500 µg, 1 inhal. 60 dawek
...731 402 08 Tel: +31 800 0228 400 Eesti Norge Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti Teva Norway AS filiaal Tlf: +47 6677 55 90 Tel: +372 661 0801 Österreich ?????? ratiopharm Arzneimittel Vertriebs GmbH Teva ????? ?.?. Tel: +43 1 97007 0 ???: +30 210 72 79 099 Espańa Polska Teva Pharma S.L.U. Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o...
tabl.; 70 mg, 12 szt. tabl.; 70 mg, 4 szt.
...menopauzie. Alendronat-ratiopharm 70 zmniejsza ryzyko wyst?powania z?ama? kr?gów i szyjki ko?ci udowej. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Do stosowania doustnego. Dawkowanie Zalecana dawka to jedna 70 mg tabletka raz na tydzie?. Nie ustalono optymalnego czasu trwania leczenia bisfosfonianami. Nale?y okresowo ocenia? konieczno?? dalszego leczenia u ka?dego pacjenta indywidualnie w oparciu o korzy?ci i potencjalne ryzyko zwi?zane ze stosowaniem Alendronat- ratiopharm 70, zw?aszcza...
tabl.; 1 mg, 28 szt.
...66 48 Tel: +31 (0) 800 0228400 Eesti Norge Teva Eesti esindus Teva Norway AS UAB Sicor Biotech Eesti filiaal Tlf: +47 66775590 Tel: +372 6610801 ?????? Österreich Teva ????? ?.?. ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH ???: +30 210 72 79 099 Tel.: +43 (0)1 97007 Espańa Polska Teva Pharma, S.L.U. Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel: +34 91...
prosz. do inhal.; 160/4,5 µg/dawk?, 120 dawek prosz. do inhal.; 320/9 µg/dawk?, 60 dawek
...11 Tel: +31 800 0228 400 Deutschland Norge Teva GmbH Teva Norway AS Tel: +49 731 402 08 Tlf: +47 6677 55 90 Eesti Österreich Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti ratiopharm Arzneimittel Vertriebs GmbH filiaal Tel: +43 1 97007 0 Tel: +372 661 0801 ?????? Polska Teva ????? ?.?. Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ???: +30 210 72 79...
Epoetin beta | ATC: B 03 XA 01
inj. [roztw.]; 1000 j.m./0,5 ml, 6 amp.-strzyk. 0,5 ml inj. [roztw.]; 1000 j.m./0,5 ml, 6 amp.-strzyk. 0,5 ml (z os?onk?)
...55 11 Tel: +31 800 0228 400 Deutschland Norge TEVA GmbH Teva Norway AS Tel: +49 731 402 08 Tlf: +47 66 77 55 90 Eesti Österreich UAB "Sicor Biotech" Eesti filiaal ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +372 661 0801 Tel: +43 1 97 007 ?????? Polska Teva ????? ?.?. Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ???: +30 210 72 79 099...
Ibuprofen | ATC: M 01 AE 01
syrop; 200 mg/5 ml, 1 but. 100 ml
...ml Syrop 200 ml Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 15464 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 11...
tabl. powl.; 6,25 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Carvedilol-ratiopharm, 6,25 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka zawiera 6,25 mg karwedylolu (Carvedilolum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: 89 mg laktozy jednowodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka Bia?e, dwuwypuk?e tabletki w kszta?cie kapsu?ki z wyt?oczonym "C", z rowkiem dziel?cym i oznaczeniem "2" na jednej...
tabl. powl.; 12,5 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Carvedilol-ratiopharm, 12,5 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka zawiera 12,5 mg karwedylolu (Carvedilolum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: 86 mg laktozy jednowodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka Bia?e, dwuwypuk?e tabletki w kszta?cie kapsu?ki z wyt?oczonym "C" , z rowkiem dziel?cym i oznaczeniem "3" na jednej...
tabl. powl.; 25 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Carvedilol-ratiopharm, 25 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka zawiera 25 mg karwedylolu (Carvedilolum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: 171 mg laktozy jednowodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka Bia?e, dwuwypuk?e tabletki w kszta?cie kapsu?ki z wyt?oczonym "C", z rowkiem dziel?cym i oznaczeniem "4" na jednej stronie i...
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
...d.o.o. Tel: +353 (0)51 321 740 Tel: +386 1 58 90 390 Ísland Slovenská republika ratiopharm Oy Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Finnland Tel: +(421) 2 5726 7911 Sími: +358 20 180 5900 Italia Suomi/Finland Teva Italia S.r.l. ratiopharm Oy Tel: +(39) 028917981 Puh/Tel: +358 20 180 5900 ?????? Sverige Teva ????? ?.?. Teva Sweden...
tabl. powl.; 75 mg, 7 szt.
...Co to jest lek Clopidogrel ratiopharm i w jakim celu si? go stosuje 2. Informacje wa?ne przed zastosowaniem leku Clopidogrel ratiopharm 3. Jak stosowa? lek Clopidogrel ratiopharm 4. Mo?liwe dzia?ania niepo??dane 5. Jak przechowywa? lek Clopidogrel ratiopharm 6. Zawarto?? opakowania i inne informacje 1. Co to jest lek Clopidogrel ratiopharm i w jakim celu si? go stosuje Clopidogrel ratiopharm zawiera klopidogrel i nale?y do...
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
...Ireland Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +353 (0)51 321 740 Tel: +386 1 58 90 390 Ísland Slovenská republika ratiopharm Oy Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Finnland Tel: +(421) 2 5726 7911 Tel: +(358) 20 180 5900. Suomi/Finland Italia ratiopharm Oy Teva Italia S.r.l. Puh/Tel: +358 20 180 5900 Tel: +(39) 02 891 7981 44 Sverige ??????...
inj. dom. [roztw.]; (75 mg+ 20 mg)/2 ml, 3 amp. 2 ml
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak specjalnych wymaga?. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 89079 Ulm, Niemcy 8. NUMERPOZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 4138 12 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
?el; 10 mg/g, 1 tuba 100 g ?el; 10 mg/g, 1 tuba 40 g
...?elu, w tekturowym pude?ku. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6. Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm 6 Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4139 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 04...
kaps. o przed?. uwalnianiu; 100 mg, 20 szt.
...wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm, Niemcy 8. NUMERPOZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Nr pozwolenia: R/0839 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl.; 100 mg, 10 szt.
...informacyjn? dla pacjenta. Blister zawiera 10 tabletek. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 8882 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania...
tabl.; 100 mg, 100 szt. tabl.; 100 mg, 50 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Echinacea-ratiopharm MAX, tabletki, 100 mg 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Standaryzowany wysuszony sok z ziela ?wie?ej, kwitn?cej je?ówki purpurowej Echinacea purpurea herbae succus siccum (22 ? 65:1) 100 mg Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania Do krótkotrwa?ego stosowania profilaktycznego w...
p?yn doust.; 0,98 g/ml, 50 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Echinacea-ratiopharm MAX, p?yn doustny, 980 mg/ml 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Standaryzowany sok ze ?wie?ego ziela je?ówki purpurowej stabilizowany alkoholem Echinaceae purpureae herbae succus (1,5 ? 2,5:1) 980 mg/ml, stabilizowany etanolem 96 % (v/v) 100 ml p?ynu zawiera 98 g substancji czynnej. Zawarto?? etanolu 20-23,5 % (v/v) 3. POSTA?...
tabl. podpoliczkowe; 100 µg, 4 szt. tabl. podpoliczkowe; 400 µg, 4 szt.
...Tlf: +45 44 98 55 11 Tel: +31 800 0228400 Deutschland Norge TEVA GmbH Teva Norway AS Tel: +49 731 402 08 Tlf: +47 66 77 55 90 Eesti Österreich Cephalon Europe Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: + 33 1 49 81 80 42 Tel: +43 1 97007 410 ?????? Polska Teva ????? ?.?. Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ???: +30 210...
tabl. powl.; 100 mg, 60 szt. tabl. powl.; 400 mg, 30 szt.
...Tel: +31 (0) 800 0228400 Deutschland Norge Teva GmbH Teva Norway AS Tel: (49) 731 402 08 Tlf: +47 66 77 55 90 Eesti Österreich Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH filiaal Tel: +43/1/97007-0 Tel: +372 661 0801 ?????? Polska Teva ????? ?.?. Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ?el: +30 210 72 79...
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 20 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...Al/ PVC w tekturowym pude?ku. 30 tabletek (3 blistry po 10 szt.) 17 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Lisinoratio 5: 9397, Lisinoratio 10: 9398, Lisinoratio 20: 9399 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
inj. [roztw.]; 6 mg, 1 amp.-strzyk. 0,6 ml (z zabezp. ig?y)
...Tel: +31 800 0228 400 Eesti Norge 27 UAB "Sicor Biotech" Eesti filiaal Teva Norway AS Tel: +372 661 0801 Tlf: +47 66 77 55 90 ?????? Österreich Teva ????? ?.?. ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH ???: +30 210 72 79 099 Tel: +43 1 97 007 Espańa Polska Teva Pharma, S.L.U. Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tél: +34 91...
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 150 mg, 10 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 150 mg, 30 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 150 mg, 60 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm, Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4571 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 18...
?el; 1 mg/1 g, 1 tuba 60 g
...98 55 11 Tel: +31 (0) 800 022 8400 Deutschland Norge TEVA GmbH Eisai AB Tel: +49 731 402 08 Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600 (Sverige) Eesti Österreich Eisai Ltd. ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +44 (0) 845 676 1400 Tel: +43 (0)1 97007 0 (Ühendkuningriik) ?????? Polska Eisai Ltd. Eisai Ltd. ???: +44 (0) 845 676 1400 Tel: +44 (0...
tabl.; 1 mg, 28 szt.
tabl. powl.; 100 mg, 4 szt. tabl. powl.; 50 mg, 4 szt.
...jest lek Sildenafil ratiopharm i w jakim celu si? go stosuje 2. Informacje wa?ne przed zastosowaniem leku Sildenafil ratiopharm 3. Jak stosowa? lek Sildenafil ratiopharm 4. Mo?liwe dzia?ania niepo??dane 5. Jak przechowywa? lek Sildenafil ratiopharm 6. Inne informacje 1. CO TO JEST LEK SILDENAFIL RATIOPHARM I W JAKIM CELU SI? GO STOSUJE Co to jest lek Sildenafil ratiopharm Lek Sildenafil ratiopharm nale?y do grupy...
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
...opakowania do??czona jest ulotka informacyjna dla pacjenta. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm, Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 10197 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl. powl.; 20 mg, 28 szt.
...opakowania do??czona jest ulotka informacyjna dla pacjenta. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm, Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 10198 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl. powl.; 40 mg, 28 szt.
...opakowania do??czona jest ulotka informacyjna dla pacjenta. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm, Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 10199 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Bexarotene | ATC: L 01 XX 25
kaps. elastyczne; 75 mg, 100 szt.
...44 98 55 11 Tel: +31 (0) 800 022 8400 Deutschland Norge TEVA GmbH Teva Norway AS Tel: +49 731 402 08 Tlf: +47 66 77 55 90 Eesti Österreich Eisai Ltd. ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +44 (0) 845 676 1400 Tel: +43 (0)1 97007 0 (Ühendkuningriik) ?????? Polska Eisai Ltd. Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ???: + 44 (0) 845...