Salmeterol | ATC: R 03 AC 12
prosz. do inhal. [kaps. twarde]; 50 µg/dawk?, 60 szt. prosz. do inhal. [kaps. twarde]; 50 µg/dawk?, 90 szt.
...i inne rodzaje interakcji ? Nie nale?y stosowa? nieselektywnych ?-adrenolityków, blokuj?cych zarówno receptory ? - i 1 ? -adrenergiczne (propranolol, oksprenolol, sotalol, alprenolol), jak i selektywnych ? - 2 1 adrenolityków (atenolol, metoprolol, acebutolol, praktolol) u pacjentów z odwracaln? obturacj? dróg oddechowych, chyba ?e istniej? inne przyczyny uzasadniaj?ce ich u?ycie. ? Podczas jednoczesnego stosowania leków moczop?dnych, pochodnych ksantyny, steroidów i salmeterolu zwi?ksza si? ryzyko wyst?pienia...
Acebutolol | ATC: C 07 AB 04
tabl. powl.; 200 mg, 30 szt. tabl. powl.; 400 mg, 30 szt.
...mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Sectral 200: Jedna tabletka powlekana zawiera 200 mg acebutololu (Acebutololum) w postaci acebutololu chlorowodorku. Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna 152,30 mg, skrobia pszeniczna 44 mg. Sectral 400: Jedna tabletka powlekana zawiera 400 mg acebutololu (Acebutololum) w postaci acebutololu chlorowodorku. Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna 21,20 mg, skrobia pszeniczna 39,40...