O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl.; 1 mg, 60 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ACENOCUMAROL WZF, 1 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 1 mg acenokumarolu (Acenocoumarolum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka Tabletka jest barwy bia?ej, pod?u?na, obustronnie wypuk?a z obrze?em. Tabletka ma z jednej strony lini? podzia?u dziel?c? j? na równe dawki...
tabl.; 4 mg, 60 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ACENOCUMAROL WZF, 4 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 4 mg acenokumarolu (Acenocoumarolum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka Tabletka jest barwy bia?ej, o kszta?cie przypominaj?cym czterolistn? koniczyn?, obustronnie wypuk?a; po obu stronach tabletki znajduj? si? linie podzia?u dziel?ce tabletk?...
Acenocoumarol | ATC: B 01 AA 07
tabl.; 4 mg, 20 szt.
tabl.; 4 mg, 20 szt.