tabl.; 1 mg, 60 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ACENOCUMAROL WZF 1 mg tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka zawiera 1 mg Acenocoumarolum (acenokumarolu). Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka Tabletka jest barwy bia?ej, pod?u?na, obustronnie wypuk?a z obrze?em. Tabletka ma z jednej strony lini? podzia?u dziel?c? j? na po?ow?. Tabletk? mo?na podzieli? na...
tabl.; 4 mg, 60 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ACENOCUMAROL WZF 4 mg tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka zawiera 4 mg Acenocoumarolum (acenokumarolu). Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka Tabletka jest barwy bia?ej, o kszta?cie przypominaj?cym czterolistn? koniczyn?, dwustronnie wypuk?a; po obu stronach tabletki znajduj? si? rowki dziel?ce tabletk? na 4 równe cz??ci...
tabl.; 4 mg, 20 szt.
tabl.; 4 mg, 20 szt.