O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Acetazolamide | ATC: S 01 EC 01
tabl.; 250 mg, 30 szt.
...w po??czeniu z innymi diuretykami w celu zabezpieczenia diurezy w sytuacji ca?kowitej opornej niewydolno?ci. U pacjentów leczonych acetazolamidem odnotowano zarówno podwy?szenie jak i obni?enie st??enia glukozy we krwi. Nale?y to wzi?? pod uwag? w odniesieniu do pacjentów z upo?ledzon? tolerancj? glukozy lub cukrzyc?. Podczas d?ugotrwa?ego leczenia acetazolamidem wskazane s? specjalne ?rodki ostro?no?ci. Nale?y poinformowa? pacjenta, aby zg?asza? wszelkie nietypowe zmiany skórne. Zaleca si? okresow?...
tabl.; 10 mg, 180 szt. tabl.; 10 mg, 60 szt.
...w nadnerczach i tym samym powodowa? niewydolno?? nadnerczy podczas odstawiania kortykosteroidów (patrz punkt 4.4). 5 Kortykosteroidy zmniejszaj? dzia?anie leków moczop?dnych. Podczas jednoczesnego podawania kortykosteroidów z lekami moczop?dnymi zwi?kszaj?cymi wydalanie potasu (np. acetazolamidem, diuretykami p?tlowymi, tiazydami) nale?y uwa?nie obserwowa? pacjentów ze wzgl?du na ryzyko hipokaliemii. Ponadto kortykosteroidy mog? wp?ywa? na wynik testu z b??kitem nitrotetrazolowym w zaka?eniach bakteryjnych i powodowa? fa?szywie ujemnie wyniki badania...
inj. do?. [roztw.]; 2 mg/ml, 5 amp. 10 ml inj. do?. [roztw.]; 2 mg/ml, 5 amp. 10 ml
...z aminoglikozydami, polimyksynami, spektynomycyn?, tetracyklinami, linkomycyn? i klindamycyn?; 2. lekami przeciwarytmicznymi: propranololem, lekami blokuj?cymi kana? wapniowy, lidokain?, prokainamidem i chinidyn?; 3. lekami moczop?dnymi: furosemidem i by? mo?e tiazydowymi lekami moczop?dnymi, mannitolem i acetazolamidem; 4. solami magnezu; 5. ketamin?; 6. solami litu; 7. ?rodkami blokuj?cymi zwoje nerwowe, jak trimetafanem i heksametonium. Leki, które mog? zmniejsza? aktywno?? cholinoesterazy osoczowej, mog? tak?e przed?u?a? dzia?anie blokuj?ce przewodnictwo nerwowo...
inf. do?./inj. [roztw.]; 10 mg/ml, 5 amp. 5 ml
...lekami: ? antybiotykami: aminoglikozydowymi, polimyksynami, spektynomycyn?, tetracyklinami, linkomycyn? i klindamycyn?; ? lekami przeciwarytmicznymi: propranololem, antagonistami kana?u wapniowego, lidokain?, prokainamidem i chinidyn?; ? lekami moczop?dnymi: furosemidem i prawdopodobnie mannitolem, tiazydowymi lekami moczop?dnymi i acetazolamidem; ? siarczanem magnezu; ? ketamin?; ? solami litu; ? lekami blokuj?cymi zwoje nerwowe: trimetafanem, heksametonium. Niektóre leki mog? niekiedy zaostrzy? lub ujawni? utajon? miasteni? lub nawet wywo?a? zespó? miasteniczny, czego nast?pstwem...