O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 150 mg, 1 fiol.
...o co najmniej 3 miesi?ce od otrzymania ostatniego wstrzykni?cia leku Ilaris oraz podanie szczepionki przed kolejnym wstrzykni?ciem leku. ? Nie nale?y podawa? leków nazywanych inhibitorami czynnika martwicy nowotworów (TNF), (takich jak etanercept, adalimumab i infliksymab). S? one stosowane g?ównie w chorobach reumatoidalnych i autoimmunologicznych. Nie powinny by? stosowane równocze?nie z lekiem Ilaris ze wzgl?du na mo?liwo?? zwi?kszenia podatno?ci na zaka?enia. Ci??a i karmienie piersi?...
Golimumab | ATC: L 04 AB 06
inj. [roztw.]; 50 mg, 1 wstrzyk.
...produktem Simponi 50 mg + MTX. W 52. tygodniu pacjenci rozpocz?li otwarte, d?ugoterminowe badanie, b?d?ce kontynuacj? leczenia. W badaniu GO-AFTER przebadano 445 pacjentów, którzy byli wcze?niej leczeni jednym lub wieloma antagonistami TNF: adalimumabem, etanerceptem lub infliksymabem. Pacjenci zostali zrandomizowani do grup otrzymuj?cych odpowiednio: placebo, Simponi 50 mg lub Simponi 100 mg. Pacjentom pozwolono kontynuowa? równoczesne leczenie lekami przeciwreumatycznymi modyfikuj?cymi przebieg choroby (DMARD), takimi jak...