O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
EyleaRx-z
Aflibercept | ATC: S 01 LA 05
inj. [roztw.]; 40 mg/ml, 1 fiol. 100 µl
...prawie wszystkich pacjentów. Aflibercept podawany do cia?a szklistego co 4 tygodnie nie kumuluje si? w osoczu. Na modelach zwierz?cych wykazano, i? ?rednie maksymalne st??enie wolnego afliberceptu jest oko?o 50 do 500 razy ni?sze od st??enia afliberceptu wymaganego do hamowania aktywno?ci biologicznej systemowego VEGF o 50% . Na modelach zwierz?cych zaobserwowano zmiany ci?nienia krwi po osi?gni?ciu st??enia oko?o 10 mikrogramów/ml wolnego afliberceptu w kr??eniu. Ci?nienie...
Aflibercept | ATC: L 01 XX 44
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 25 mg/ml, 1 fiol. 4 ml
...nieklinicznych, czynne biologicznie dawki afliberceptu korelowa?y z dawkami wymaganymi do wywo?ania st??e? wolnego afliberceptu w krwi kr???cej przewy?szaj?cymi st??enia afliberceptu zwi?zanego z VEGF. St??enia afliberceptu zwi?zanego z VEGF w krwi kr???cej wzrastaj? wraz z dawk? afliberceptu do chwili zwi?zania wi?kszo?ci dost?pnego VEGF. Dalsze zwi?kszanie dawki afliberceptu skutkowa?o zale?nym od dawki zwi?kszeniem st??enia kr???cego wolnego afliberceptu, lecz tylko nieznacznie zwi?ksza?o st??enie afliberceptu zwi?zanego z VEGF...