EyleaRx-z
Aflibercept | ATC: S 01 LA 05
inj. [roztw.]; 40 mg/ml, 1 fiol. 100 µl
...prawie wszystkich pacjentów. Aflibercept podawany do cia?a szklistego co 4 tygodnie nie kumuluje si? w osoczu. Na modelach zwierz?cych wykazano, i? ?rednie maksymalne st??enie wolnego afliberceptu jest oko?o 50 do 500 razy ni?sze od st??enia afliberceptu wymaganego do hamowania aktywno?ci biologicznej systemowego VEGF o 50% . Na modelach zwierz?cych zaobserwowano zmiany ci?nienia krwi po osi?gni?ciu st??enia oko?o 10 mikrogramów/ml wolnego afliberceptu w kr??eniu. Ci?nienie...
Aflibercept | ATC: L 01 XX 44
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 25 mg/ml, 1 fiol. 4 ml
...nieklinicznych, czynne biologicznie dawki afliberceptu korelowa?y z dawkami wymaganymi do wywo?ania st??e? wolnego afliberceptu w krwi kr???cej przewy?szaj?cymi st??enia afliberceptu zwi?zanego z VEGF. St??enia afliberceptu zwi?zanego z VEGF w krwi kr???cej wzrastaj? wraz z dawk? afliberceptu do chwili zwi?zania wi?kszo?ci dost?pnego VEGF. Dalsze zwi?kszanie dawki afliberceptu skutkowa?o zale?nym od dawki zwi?kszeniem st??enia kr???cego wolnego afliberceptu, lecz tylko nieznacznie zwi?ksza?o st??enie afliberceptu zwi?zanego z VEGF...