zaw. doust.; 100 mg/5 ml, 1 but. 20 ml
...dni od wyst?pienia miesi?czki lub po uzyskaniu ujemnego wyniku testu ci??owego. Zentel w postaci zawiesiny doustnej zawiera kwas benzoesowy, który jest ?redniego stopnia czynnikiem dra?ni?cym dla skóry, oczu i b?on ?luzowych. Leczenie albendazolem mo?e ujawni? wcze?niej wyst?puj?c? w?grzyc? o?rodkowego uk?adu nerwowego, szczególnie w regionach o du?ej cz?sto?ci wyst?powania tasiemczycy. W wyniku reakcji zapalnej powodowanej przez obumieranie paso?ytów w obr?bie mózgu, u pacjentów mog? w...
tabl. do rozgr. i ?ucia; 400 mg, 1 szt.
...we wczesnym okresie ci??y, zaleca si?, aby u kobiet w wieku rozrodczym kuracj? tym lekiem przeprowadza? w ci?gu pierwszych 7 dni od wyst?pienia miesi?czki lub po uzyskaniu ujemnego wyniku testu ci??owego. Leczenie albendazolem mo?e ujawni? w?grzyc? o?rodkowego uk?adu nerwowego wcze?niej przebiegaj?c? bezobjawowo, szczególnie w regionach o du?ej cz?sto?ci wyst?powania tasiemczycy. W wyniku reakcji zapalnej powodowanej przez obumieranie paso?ytów w obr?bie mózgu u pacjenta mog?...