O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Paclitaxel albuminate | ATC: L 01 CD 01
inf. [prosz. do przyg. zaw.]; 5 mg/ml, 1 fiol. 100 mg inf. [prosz. do przyg. zaw.]; 5 mg/ml, 1 fiol. 100 mg
...z albuminy surowicy ludzkiej i paklitakselu, w których paklitaksel wyst?puje w postaci niekrystalicznej, amorficznej. Po podaniu do?ylnym nanocz?steczki ulegaj? natychmiastowej dysocjacji do rozpuszczalnych kompleksów albuminy z paklitakselem wielko?ci 10 nm. Albumina jest...uzgodnionymi z Komitetem ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP, ang. Committee for Medicinal Products for Human Use). Zgodnie z Wytycznymi CHMP, dotycz?cymi Systemów Zarz?dzania Ryzykiem dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi...
inf. [roztw.]; 50 g/l, 1 but. 100 ml
inf. [roztw.]; 200 g/l, 1 but. 50 ml
Linezolid | ATC: J 01 XX 08
tabl. powl.; 600 mg, 10 szt.
Anastrozole | ATC: L 02 BG 03
tabl. powl.; 1 mg, 28 szt.
...z rozmazem), bez wzgl?du na pocz?tkowy obraz morfologii krwi. W badaniach obejmuj?cych podawanie lizenolidu z powodów humanitarnych przed dopuszczeniem go do obrotu, notowano zwi?kszon? cz?sto?? wyst?powania ci??kiej niedokrwisto?ci u pacjentów, którzy przyjmowali...st??enia po posi?ku; glukozy po zwi?kszenie lub posi?ku; zmniejszenie zmniejszenie st??enia chlorków st??enia bia?ka ca?kowitego, Hematologia: albumin, sodu, zwi?kszenie wapnia; liczby zwi?kszenie lub retykulocytów; zmniejszenie zmniejszenie st??enia potasu liczby neutrofili lub wodorow?glanów...
tabl. powl.; 0,03 mg+ 3 mg, 21 szt.
...wynika to z okre?lonych zachowa? seksualnych oraz innych czynników takich jak zaka?enie wirusem brodawczaka ludzkiego (ang. Human Papilloma Virus, HPV). W metaanalizie 54 bada? epidemiologicznych odnotowano stosunkowo niewielkie zwi?kszenie ryzyka wzgl?dnego (ang...drospirenonu w surowicy krwi zmniejsza si?, a ko?cowy, okres pó?trwania wynosi 31 godzin. Drospirenon wi??e si? albuminami surowicy krwi, ale nie wi??e si? z globulin? wi???c? hormony p?ciowe (ang. Sex Hormone Binding...
tabl. powl.; 0,03 mg+ 2 mg, 28 szt. tabl. powl.; 0,03 mg+ 2 mg, 84 szt.
...badan epidemiologicznych wskazuj?, ?e d?ugotrwa?e stosowanie z?o?onych doustnych produktów antykoncepcyjnych przez kobiety zaka?one wirusem brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus, HPV) mo?e zwi?ksza? ryzyko wyst?pienia raka szyjki macicy. Tym niemniej trwaj? spory dotycz?ce...doustnym wynosi oko?o 44%. Dystrybucja Etynyloestradiol jest w du?ym stopniu (oko?o 98%), lecz niespecyficznie zwi?zany z albuminami osocza i wykazuje wp?yw na zwi?kszenie st??enia globuliny wi???cej hormony p?ciowe (SHBG) w surowicy. Wzgl?dna...
Bevacizumab | ATC: L 01 XC 07
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 400 mg/16 ml, 1 fiol.
...dla typowego m??czyzny. Ma?e st??enie albumin oraz du?a masa guza s? zazwyczaj wska?nikami ci??ko?ci choroby. Klirens bewacyzumabu by? ok. 30% szybszy w przypadku pacjentów z ma?ym st??eniem albumin w surowicy oraz 7...odpowiada st??eniu 16,5 mg/ml, je?eli roztwór jest rozcie?czany zgodnie z zaleceniami. *Bewacyzumab jest rekombinowanym, humanizowanym przeciwcia?em monoklonalnym produkowanym z u?yciem technologii DNA, w komórkach jajnika chomika chi?skiego. Pe?ny wykaz substancji...
tabl. powl.; 160/12,5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 160/12,5 mg, 56 szt. tabl. powl.; 160/25 mg, 28 szt. tabl. powl.; 160/25 mg, 56 szt. tabl. powl.; 320/12,5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 320/25 mg, 28 szt. tabl. powl.; 80/12,5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 80/12,5 mg, 56 szt.
tabl. powl.; 160/12,5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 160/25 mg, 28 szt.
...zmniejsza wydalanie nerkowe albuminy. Badanie MARVAL (Micro Albuminuria Reduction with Valsartan) ocenia?o wp?yw walsartanu (w dawkach od 80 do 160 mg/dob?) na nerkowe wydalanie albuminy (ang. urinary albumin excretion ? UAE...szczurom odpowiada?y, odpowiednio, 0,9- i 3,5-krotnej maksymalnej zalecanej dla ludzi (ang. maximum recommended human dose - MRHD) dawce walsartanu i hydrochlorotiazydu w przeliczeniu na mg/m 2 pc. U marmozet...
tabl. powl.; 160/12,5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 160/25 mg, 28 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 56 szt.
...zmniejsza wydalanie nerkowe albuminy. Badanie MARVAL (Micro Albuminuria Reduction with Valsartan) ocenia?o wp?yw walsartanu (w dawkach od 80 do 160 mg/dob?) na nerkowe wydalanie albuminy (ang. urinary albumin excretion ? UAE...szczurom odpowiada?y, odpowiednio, 0,9- i 3,5-krotnej maksymalnej zalecanej dla ludzi (ang. maximum recommended human dose - MRHD) dawce walsartanu i hydrochlorotiazydu w przeliczeniu na mg/m 2 pc. U marmozet...
tabl. powl.; 0,03 mg+ 2 mg, 21 szt.
...hormonalnych ?rodków antykoncepcyjnych mo?e zwi?ksza? ryzyko wyst?pienia raka szyjki macicy u kobiet zaka?onych wirusem brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus, HPV). Tym niemniej trwaj? spory dotycz?ce wp?ywu czynników dodatkowych (np. ró?na liczba partnerów...po 1-2 godzinach. Dystrybucja Chlormadynonu octan wi??e si? z bia?kami osocza ludzkiego, w szczególno?ci z albuminami, w ponad 95%. Chlormadynonu octan nie wykazuje powinowactwa do globuliny wi???cej hormony p?ciowe (ang. Sex...
Mirabegron | ATC: G 04 BD 12
tabl. o przed?. uwalnianiu; 25 mg, 30 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 50 mg, 30 szt.
...l. Mirabegron jest wi?zany (w oko?o 71%) przez bia?ka osocza ludzkiego, i wykazuje umiarkowane powinowactwo do albuminy i kwa?nej glikoproteiny ? . Mirabegron ulega 1 dystrybucji do erytrocytów. W warunkach in vitro st??enie...dawek subletalnych (odpowiednik dawki dla cz?owieka równej 19-krotno?ci maksymalnej dawki zalecanej u ludzi (ang. Maxiumum human recommended dose - MHRD) nie obserwowano wp?ywu na p?odno??. W badaniach rozwoju zarodkowo ?p?odowego na królikach...
Maraviroc | ATC: J 05 AX 09
tabl. powl.; 150 mg, 30 szt. tabl. powl.; 300 mg, 30 szt.
...marawiroku na HIV-2. Szczegó?owe informacje mo?na uzyska? na stronie http://www.ema.europa.eu/htms/human/epar/eparintro. Podczas stosowania razem z innymi lekami przeciwretrowirusowymi w hodowlach komórkowych, marawirok nie odznacza?...2). Dystrybucja. Marawirok wi??e si? z bia?kami osocza ludzkiego (oko?o 76%) i wykazuje umiarkowane powinowactwo do albumin i kwa?nej ? -glikoproteiny. Obj?to?? dystrybucji marawiroku wynosi 1 oko?o 194 l. Metabolizm. Badania u...
tabl. powl.; 0,02 mg+ 3 mg, 21 szt.
...dotycz?ce znaczenia czynników dodatkowych, np. zachowa? seksualnych oraz innych, w tym zaka?enia wirusem brodawczaka ludzkiego (ang. Human Papilloma Virus, HPV). W metaanalizie 54 bada? epidemiologicznych wykazano nieznaczne zwi?kszenie ryzyka wzgl?dnego (ang. Relative...surowicy przebiega jednofazowo, a ko?cowy okres pó?trwania wynosi 31 godzin. Drospirenon wyst?puje w postaci zwi?zanej z albuminami; nie wi??e si? z globulin? wi???c? hormony p?ciowe (ang. Sex Hormone Binding Globulin, SHBG) ani...
tabl. powl.; 0,03 mg+ 3 mg, 21 szt. tabl. powl.; 0,03 mg+ 3 mg, 63 szt.
...dotycz?ce znaczenia czynników dodatkowych, np. zachowa? seksualnych oraz innych, w tym zaka?enia wirusem brodawczaka ludzkiego (ang. Human Papilloma Virus, HPV). W metaanalizie 54 bada? epidemiologicznych wykazano nieznaczne zwi?kszenie ryzyka wzgl?dnego (ang. Relative...surowicy przebiega jednofazowo, a ko?cowy okres pó?trwania wynosi 31 godzin. Drospirenon wyst?puje w postaci zwi?zanej z albuminami; nie wi??e si? z globulin? wi???c? hormony p?ciowe (ang. Sex Hormone Binding Globulin, SHBG) ani...
Ethinylestradiol + Dienogest | ATC: G 03 HB, G 03 AA 17
tabl. powl.; 0,03 mg+ 2 mg, 21 szt. tabl. powl.; 0,03 mg+ 2 mg, 63 szt.
...hormonalnych ?rodków antykoncepcyjnych stanowi czynnik ryzyka rozwoju raka szyjki macicy u kobiet zaka?onych wirusem brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus, HPV). Nie zosta? jeszcze wyja?niony wp?yw innych czynników (np. ró?na liczba partnerów seksualnych...doustnym wynosi oko?o 44%. Dystrybucja Etynyloestradiol jest w du?ym stopniu (oko?o 98%), lecz niespecyficznie wi?zany z albuminami surowicy i powoduje zwi?kszenie st??enia globuliny wi???cej hormony p?ciowe (ang. Sex Hormone- Binding Globulin, SHBG...
tabl. powl.; 0,02 mg+ 3 mg, 28 szt.
...wyniki wp?ywaj? czynniki dodatkowe, np. zachowania seksualne oraz inne czynniki, takie jak zaka?enia wirusem brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus, HPV). W metaanalizie 54 bada? epidemiologicznych wykazano nieznaczne zwi?kszenie ryzyka wzgl?dnego (RR=1...surowicy zmniejsza si? z okresem pó?trwania w fazie eliminacji wynosz?cym 31 godzin. Drospirenon wi??e si? z albuminami w surowicy i nie wi??e si? z globulin? wi???c? hormony p?ciowe (SHBG ? ang. Sex...
tabl. powl.; 0,03 mg+ 3 mg, 21 szt.
...wyniki wp?ywaj? czynniki dodatkowe, np. zachowania seksualne oraz inne czynniki, takie jak zaka?enia wirusem brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus, HPV). W metaanalizie 54 bada? epidemiologicznych wykazano nieznaczne zwi?kszenie ryzyka wzgl?dnego (RR=1...surowicy zmniejsza si? z okresem pó?trwania w fazie eliminacji wynosz?cym 31 godzin. Drospirenon wi??e si? z albuminami w surowicy i nie wi??e si? z globulin? wi???c? hormony p?ciowe (SHBG ? ang. Sex...
tabl. powl.; 0,02 mg+ 3 mg, 21 szt.
...wyniki wp?ywaj? czynniki dodatkowe, np. zachowania seksualne oraz inne czynniki, takie jak zaka?enia wirusem brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus, HPV). W metaanalizie 54 bada? epidemiologicznych wykazano nieznaczne zwi?kszenie ryzyka wzgl?dnego (RR=1...surowicy zmniejsza si? z okresem pó?trwania w fazie eliminacji wynosz?cym 31 godzin. Drospirenon wi??e si? z albuminami w surowicy i nie wi??e si? z globulin? wi???c? hormony p?ciowe (SHBG ? ang. Sex...
Parecoxib | ATC: M 01 AH 04
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 20 mg, 1 fiol. inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 40 mg, 1 fiol.
...ci??y oraz okres karmienia piersi? (patrz punkt 4.6 i 5.3). Ci??ka niewydolno?? w?troby (st??enie albumin w surowicy < 25 g/l lub > 10 w skali Child-Pugh). Choroba zapalna jelit. Zastoinowa...uzgodnionymi z Komitetem ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP, ang. Commitee for Medicinal Products for Human Use). Zgodnie z wytycznymi CHMP, dotycz?cymi Systemów Zarz?dzania Ryzykiem dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi...
tabl.; 20 mg, 14 szt. tabl.; 40 mg, 14 szt. tabl.; 80 mg, 28 szt.
...wynosi oko?o 16 litrów. Azylsartan w du?ym stopniu wi??e si? z bia?kami osocza (> 99%), g?ównie z albuminami surowicy. Wi?zanie z bia?kami jest sta?e przy st??eniach azylsartanu w osoczu znacznie przekraczaj?cych zakres uzyskiwany...uzgodnionymi z Komitetem ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP, ang. Committee for Medicinal Products for Human Use). Zgodnie z wytycznymi CHMP, dotycz?cymi Systemów Zarz?dzania Ryzykiem dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi...
tabl. podpoliczkowe; 100 µg, 4 szt. tabl. podpoliczkowe; 400 µg, 4 szt.
...bia?kami osocza wynosi 80% do 85%. G?ównym bia?kiem wi???cym jest alfa-1- kwa?na glikoproteina, lecz zarówno albumina jak i lipoproteiny w pewnym stopniu bior? udzia?. Wolna frakcja fentanylu zwi?ksza si? w miar?...uzgodnionymi z Komitetem ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP, ang. Committee for Medicinal Products for Human Use). Zgodnie z Wytycznymi CHMP, dotycz?cymi Systemów Zarz?dzania Ryzykiem dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi...
Vismodegib | ATC: L 01 XX 43
kaps. twarde; 150 mg, 28 szt.
...vitro, wismodegib wi??e si? z bia?kami osocza w du?ym stopniu (97%). Wismodegib wi??? si? zarówno z albuminami ludzkiej surowicy, jak i z kwa?n? ?1-glikoprotein? (alpha-1-acid glycoprotein ? AAG). Wi?zanie...testy odwróconej mutagenezy bakteryjnej (ang. reverse bacterial mutagenesis [Ames]) i testy aberracji chromosomów ludzkich limfocytów (ang. human lymphocyte chromosome aberration assays) lub w te?cie in vivo mikroj?drowym szpiku kostnego szczura. 15 P?odno??...
tabl. powl.; 200 mg+ 25 mg+ 245 mg, 30 szt.
...0,02 do 200 µg/ml. Stopie? wi?zania si? rylpiwiryny z bia?kami osocza ludzkiego, g?ównie z albumin?, w warunkach in vitro wynosi oko?o 99,7%. Stopie? wi?zania si? tenofowiru z bia?kami osocza...nerki, zarówno na drodze przes?czania jak i aktywnego transportu kanalikowego [ludzki no?nik anionów organicznych 1, ang. human organic anion transporter 1 (hOAT1)], przy czym po podaniu do?ylnym 70-80% dawki jest wydalane...
Clofarabine | ATC: L 01 BB 06
inj. [konc. do przyg. roztw.]; 1 mg/ml, 1 fiol. 20 ml
...Dystrybucja: Obj?to?? dystrybucji (stan 172 l/m 2 pc stacjonarny) Wi?zanie z bia?kami osocza 47,1% Albumina surowicy 27,0% Eliminacja: Okres pó?trwania klofarabiny ? 5,2 godziny Okres pó?trwania trifosforanu > 24...uzgodnionymi z Komitetem ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP, ang. Committee for Medicinal Products for Human Use). Zgodnie z Wytycznymi CHMP, dotycz?cymi Systemów Zarz?dzania Ryzykiem dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi...
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 250 µg/ml, 15 fiol.+ 15 amp.-strzyk. inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 250 µg/ml, 5 fiol.+ 5 amp.-strzyk.
...4.6). ? Pacjenci ze stwierdzon? w wywiadzie nadwra?liwo?ci? na naturalny lub rekombinowany interferon beta, ludzk? albumin? lub któr?kolwiek substancj? pomocnicz?. ? Pacjenci z ci??k? depresj? i (lub) my?lami samobójczymi (patrz punkty...dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi (ang. Guideline on Risk Management Systems for medicinal products for human use), uaktualniony RMP powinien zosta? z?o?ony w tym samym czasie co Okresowy Raport dotycz?cy Bezpiecze?stwa...
Albumin human | ATC: B 05 AA 01
inf. [roztw.]; 200 mg/ml, 12 wor. 100 ml inf. [roztw.]; 200 mg/ml, 1 wor. 100 ml
kaps. twarde; 100 mg, 120 szt. kaps. twarde; 50 mg, 30 szt. tabl. powl.; 100 mg, 60 szt. tabl. powl.; 400 mg, 30 szt.
...w populacji pacjentów z GIST znaleziono trzy wska?niki (albuminy, krwinki bia?e i bilirubina), które mia?y statystycznie istotny wp?yw na farmakokinetyk? imatynibu. Zmniejszone st??enie albumin spowodowa?o obni?enie klirensu (CL/f); zwi?kszony poziom krwinek...uzgodnionymi z Komitetem ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP, ang. Committee for Medicinal Products for Human Use). Zgodnie z wytycznymi CHMP, dotycz?cymi Systemów Zarz?dzania Ryzykiem dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi...