O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 50 ml
...przesz?o?ci poddani ?rednio 5 terapiom, w tym terapii rytuksymabem (57%). Spo?ród 154 pacjentów, u 59 stwierdzono oporno?? na fludarabin? i alemtuzumab (zdefiniowan? jako nieuzyskanie co najmniej cz??ciowej odpowiedzi na fludarabin? lub alemtuzumab albo progresj? choroby w ci?gu 6 miesi?cy od ostatniej dawki fludarabiny lub alemtuzumabu). Wyj?ciowe dane cytogenetyczne (uzyskane technik? FISH) by?y dost?pne dla 151 pacjentów. Aberracje chromosomalne wykryto u 118 pacjentów; u 33...
Alemtuzumab | ATC: L 01 XC 04
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 12 mg, 1 fiol. 1,2 ml
...dodatni wynik testu na obecno?? przeciwcia? przeciw alemtuzumabowi, a u 92% z nich uzyskano równie? dodatni wynik na obecno?? przeciwcia? hamuj?cych wi?zanie produktu leczniczego LEMTRADA in vitro. U pacjentów, u których dosz?o do wytworzenia przeciwcia? przeciw alemtuzumabowi, nast?pi?o to w ci?gu 15 miesi?cy po pocz?tkowej ekspozycji. Nie stwierdzono powi?zania pomi?dzy obecno?ci? przeciwcia? przeciw alemtuzumabowi lub przeciwcia? przeciw alemtuzumabowi hamuj?cych jego wi?zanie a zmniejszeniem skuteczno?ci...
Temsirolimus | ATC: L 01 XE 09
inf. [konc.+ rozp. do przyg. roztw.]; 30 mg, 1 fiol. 1,2 ml+ 1 fiol. rozp. 1,8 ml
...3,8%]), chlorambucyl (doustnie: 3 [5,7%]), kladrybin? (do?ylnie: 3 [5,7]), etopozyd (do?ylnie: 3 [5,7%]), cyklofosfamid (doustnie: 2 [3,8%]), talidomid (doustnie: 2 [3,8%]), winblastyn? (do?ylnie: 2 [3,8%]), alemtuzumab (do?ylnie: 1 [1,9%]) oraz lenalidomid (doustnie: 1 [1,9%]). G?ównym punktem ko?cowym w ocenie skuteczno?ci by? czas prze?ycia bez progresji choroby (ang. PFS), oceniany przez niezale?ne badania radiologiczne oraz onkologiczne...