inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 50 ml
...przesz?o?ci poddani ?rednio 5 terapiom, w tym terapii rytuksymabem (57%). Spo?ród 154 pacjentów, u 59 stwierdzono oporno?? na fludarabin? i alemtuzumab (zdefiniowan? jako nieuzyskanie co najmniej cz??ciowej odpowiedzi na fludarabin? lub alemtuzumab albo progresj? choroby w ci?gu 6 miesi?cy od ostatniej dawki fludarabiny lub alemtuzumabu). Wyj?ciowe dane cytogenetyczne (uzyskane technik? FISH) by?y dost?pne dla 151 pacjentów. Aberracje chromosomalne wykryto u 118 pacjentów; u 33...
Alemtuzumab | ATC: L 01 XC 04
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 12 mg, 1 fiol. 1,2 ml
...dodatni wynik testu na obecno?? przeciwcia? przeciw alemtuzumabowi, a u 92% z nich uzyskano równie? dodatni wynik na obecno?? przeciwcia? hamuj?cych wi?zanie produktu leczniczego LEMTRADA in vitro. U pacjentów, u których dosz?o do wytworzenia przeciwcia? przeciw alemtuzumabowi, nast?pi?o to w ci?gu 15 miesi?cy po pocz?tkowej ekspozycji. Nie stwierdzono powi?zania pomi?dzy obecno?ci? przeciwcia? przeciw alemtuzumabowi lub przeciwcia? przeciw alemtuzumabowi hamuj?cych jego wi?zanie a zmniejszeniem skuteczno?ci...
Temsirolimus | ATC: L 01 XE 09
inf. [konc.+ rozp. do przyg. roztw.]; 30 mg, 1 fiol. 1,2 ml+ 1 fiol. rozp. 1,8 ml
...3,8%]), chlorambucyl (doustnie: 3 [5,7%]), kladrybin? (do?ylnie: 3 [5,7]), etopozyd (do?ylnie: 3 [5,7%]), cyklofosfamid (doustnie: 2 [3,8%]), talidomid (doustnie: 2 [3,8%]), winblastyn? (do?ylnie: 2 [3,8%]), alemtuzumab (do?ylnie: 1 [1,9%]) oraz lenalidomid (doustnie: 1 [1,9%]). G?ównym punktem ko?cowym w ocenie skuteczno?ci by? czas prze?ycia bez progresji choroby (ang. PFS), oceniany przez niezale?ne badania radiologiczne oraz onkologiczne...