?el; 1 mg/1 g, 1 tuba 60 g
...fototoksycznego alitretinoiny na podstawie jej w?a?ciwo?ci chemicznych oraz wyniku zestawu testów przeprowadzonych w warunkach in vitro. Wyniki te sugeruj?, ?e alitretinoina poch?ania promieniowanie w zakresie UV ulegaj?c fotodegradacji do innych izomerów (g?ównie kwasu all-trans-retinowego). Na podstawie bada? wi?zania histydyny i fotoproteiny wykazano, ?e alitretinoina wykazuje s?abe dzia?anie jako fotochemiczny czynnik dra?ni?cy. Testy komórkowe in vitro wykaza?y s?abe potencjalne dzia?anie fototoksyczne alitretinoiny. 6...
kaps. mi?kkie; 10 mg, 30 szt. kaps. mi?kkie; 30 mg, 30 szt.
...obecno?ci zmian lub nik?ych zmian chorobowych na r?kach na zako?czenie leczenia. Okres leczenia wynosi? 12 do 24 tygodni. W badaniu korzy?ci leczenia alitretynoin? w przewlek?ym zapaleniu skóry r?k BACH (ang. Benefit of Alitretinoin in Chronic Hand Dermatitis Study) wzi??o udzia? 1032 pacjentów z ci??kim przewlek?ym wypryskiem r?k, u których nie nast?pi?a odpowied? na silne miejscowe kortykosteroidy lub by?a ona przemijaj?ca (pocz?tkowa poprawa, a nast?pnie...