O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
?el; 1 mg/1 g, 1 tuba 60 g
...fototoksycznego alitretinoiny na podstawie jej w?a?ciwo?ci chemicznych oraz wyniku zestawu testów przeprowadzonych w warunkach in vitro. Wyniki te sugeruj?, ?e alitretinoina poch?ania promieniowanie w zakresie UV ulegaj?c fotodegradacji do innych izomerów (g?ównie kwasu all-trans-retinowego). Na podstawie bada? wi?zania histydyny i fotoproteiny wykazano, ?e alitretinoina wykazuje s?abe dzia?anie jako fotochemiczny czynnik dra?ni?cy. Testy komórkowe in vitro wykaza?y s?abe potencjalne dzia?anie fototoksyczne alitretinoiny. 6...
kaps. mi?kkie; 10 mg, 30 szt. kaps. mi?kkie; 30 mg, 30 szt.
...obecno?ci zmian lub nik?ych zmian chorobowych na r?kach na zako?czenie leczenia. Okres leczenia wynosi? 12 do 24 tygodni. W badaniu korzy?ci leczenia alitretynoin? w przewlek?ym zapaleniu skóry r?k BACH (ang. Benefit of Alitretinoin in Chronic Hand Dermatitis Study) wzi??o udzia? 1032 pacjentów z ci??kim przewlek?ym wypryskiem r?k, u których nie nast?pi?a odpowied? na silne miejscowe kortykosteroidy lub by?a ona przemijaj?ca (pocz?tkowa poprawa, a nast?pnie...