O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl. powl.; 120 mg, 28 szt. tabl. powl.; 80 mg, 28 szt.
...pomiarów st??enia kwasu moczowego w surowicy by?y mniejsze ni? 6,0 mg/dl przy wizycie ko?cowej. Do bada? tych nie w??czono pacjentów po przeszczepach narz?dów (patrz punkt 4.2). Badanie APEX: APEX (Allopurinol and Placebo-Controlled Efficacy Study of Febuxostat) by?o randomizowanym, prowadzonym metod? podwójnie ?lepej próby przez okres 28 tygodni, wieloo?rodkowym badaniem klinicznym 3 fazy. Dokonano randomizacji tysi?ca siedemdziesi?ciu dwóch (1072) pacjentów: placebo...
inj. do?. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 25 ml inj. do?. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 25 ml inj. do?. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 5 ml inj. do?. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...szybkiemu rozpadowi komórek nowotworowych po podaniu produktu (zespó? lizy guza). Po leczeniu pocz?tkowym nale?y oceni? st??enie kwasu moczowego, potasu, fosforanu wapnia i kreatyniny we krwi. Nawodnienie, alkalizacja moczu oraz profilaktyka z zastosowaniem allopurinolu w celu zapobiegania hiperurykemii mog? ograniczy? do minimum potencjalne powik?ania zespo?u lizy guza. Inne Produkt Adriblastina PFS mo?e zwi?ksza? toksyczno?? innego leczenia przeciwnowotworowego. Opisywano zaostrzenie indukowanego cyklofosfamidem krwotocznego zapalenia p?cherza oraz...
inj. [liof.+ rozp. do przyg. roztw.]; 10 mg, 1 fiol.+ rozp. 5 ml
...szybkiemu rozpadowi komórek nowotworowych po podaniu produktu (zespó? lizy guza). Po leczeniu pocz?tkowym nale?y oceni? st??enie kwasu moczowego, potasu, fosforanu wapnia i kreatyniny we krwi. Nawodnienie, alkalizacja moczu oraz profilaktyka z zastosowaniem allopurinolu w celu zapobiegania hiperurykemii mog? ograniczy? do minimum potencjalne powik?ania zespo?u lizy guza. Inne Produkt ADRIBLASTINA R.D. mo?e zwi?ksza? toksyczno?? innego leczenia przeciwnowotworowego. Opisywano zaostrzenie indukowanego cyklofosfamidem krwotocznego zapalenia p?cherza...
inj. [liof. do przyg. roztw.]; 50 mg, 1 fiol.
...szybkiemu rozpadowi komórek nowotworowych po podaniu produktu (zespó? lizy guza). Po leczeniu pocz?tkowym nale?y oceni? st??enie kwasu moczowego, potasu, fosforanu wapnia i kreatyniny we krwi. Nawodnienie, alkalizacja moczu oraz profilaktyka z zastosowaniem allopurinolu w celu zapobiegania hiperurykemii mog? ograniczy? do minimum potencjalne powik?ania zespo?u lizy guza. Inne Produkt ADRIBLASTINA R.D. mo?e zwi?ksza? toksyczno?? innego leczenia przeciwnowotworowego. Opisywano zaostrzenie indukowanego cyklofosfamidem krwotocznego zapalenia p?cherza...
Allopurinol | ATC: M 04 AA 01
tabl.; 100 mg, 50 szt. tabl.; 300 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ALLUPOL, 300 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka zawiera 300 mg allopurynolu (Allopurinolum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna 204,30 mg. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka Tabletki koloru bia?ego, okr?g?e, o ?rednicy 12 mm, obustronnie wypuk?e, z lini? podzia?u wyt?oczon? po jednej stronie tabletki. Tabletk?...
tabl.; 1 mg, 30 szt. tabl.; 2 mg, 30 szt. tabl.; 3 mg, 30 szt. tabl.; 4 mg, 30 szt.
...? niektóre sulfonamidy d?ugo dzia?aj?ce, tetracykliny, antybiotyki chinolonowe i klarytromycyna, ? leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny, ? fenfluramina, ? dyzopiramid, ? fenyramidol, ? fibraty, ? inhibitory ACE, ? fluoksetyna, inhibitory MAO, ? allopurinol, probenecyd, sulfinpirazon, ? sympatykolityki, ? cyklofosfamidy, trofosfamidy i ifosfamidy, ? mikonazol, flukonazol, ? pentoksyfilina (du?e dawki podawane parenteralnie), ? trytokwalina. ? guanetydyna. Os?abienie dzia?ania obni?aj?cego st??enie glukozy we krwi, a co...
Ramipril | ATC: C 09 AA 05
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 2,5 mg, 28 szt. tabl.; 5 mg, 28 szt.
...uwag? mo?liwo?? zwi?kszenia ryzyka wyst?pienia hipotonii (patrz punkt 4.2 dla diuretyków). Sympatykomimetyki i inne substancje wazopresyjne (np. izoproterenol, dobutamina, dopamina, epinefryna), które mog? zmniejsza? hipotensyjne dzia?anie ramiprylu: Nale?y kontrolowa? ci?nienie t?tnicze. Allopurinol, leki immunosupresyjne, kortykosteroidy, prokainamid, cytostatyki i inne substancje mog?ce wp?ywa? na ilo?? krwinek: Zwi?kszone ryzyko reakcji hematologicznych (patrz punkt 4.4). 7 Sole litu: Wydalanie litu mo?e by? zmniejszone przez inhibitory...
Ramipril | ATC: C 09 AA 05
tabl.; 2,5 mg, 20 szt.
...mo?liwo?? zwi?kszenia ryzyka wyst?pienia hipotonii (patrz punkt 4.2 dla diuretyków). Sympatykomimetyki i inne substancje wazopresyjne (np. izoproterenol, dobutamina, dopamina, epinefryna), które mog? zmniejsza? hipotensyjne dzia?anie produktu AWERPIL: Nale?y kontrolowa? ci?nienie t?tnicze. Allopurinol, leki immunosupresyjne, kortykosteroidy, prokainamid, cytostatyki i inne substancje mog?ce wp?ywa? na liczb? krwinek: Podwy?szone ryzyko reakcji hematologicznych (patrz punkt 4.4). Sole litu: inhibitory ACE mog? zmniejsza? wydalanie litu, co mo?e...
syrop; (30 mg+ 50 mg)/5 ml, 1 but. 150 ml
...5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Produktu leczniczego nie nale?y stosowa? jednocze?nie z poni?ej wymienionymi lekami: - cymetydyna; - antybiotyki makrolidowe; - klindamycyna, linkomycyna; - izoniazyd; - pochodne chinolonu; - doustne ?rodki antykoncepcyjne; - meksyletyna; - allopurinol, furosemid; - doustne leki przeciwzakrzepowe; - halotan, sympatykomimetyki (np. efedryna), glikozydy naparstnicy, rezerpina gdy? wzrasta kardiotoksyczno??; - ketamina, poniewa? zwi?ksza si? ryzyko wyst?pienia drgawek; - nikotyna, barbiturany, ryfampicyna, fenytoina poniewa? zmniejszaj? st??enie teofiliny we krwi...
Cladribine | ATC: L 01 BB 04
inf. do?. [roztw.]; 1 mg/ml, 1 fiol. 10 ml
...szczególnie u pacjentów z leukocytoz? przed rozpocz?ciem leczenia wi?ksz? ni? 100 G/l i przy du?ym obci??enia ustroju komórkami nowotworowymi. Podczas stosowania kladrybiny i dwa dni po zako?czeniu kursu nale?y podawa? doustnie allopurinol w dawkach 300 mg raz lub dwa razy na dob? jako profilaktyk? zespo?u rozpadu nowotworu. · Neuropatia obwodowa o znacznym nasileniu, mo?e mie? charakter nieodwracalny. Ze wzgl?du na siln? i d?ugotrwa??...
inj. [liof.]; 10 mg, 1 fiol. 10 ml
...szybkiemu rozpadowi komórek nowotworowych po podaniu cytostatyku (zespó? lizy guza). Po rozpocz?ciu leczenia (chemioterapii), nale?y oceni? st??enie kwasu moczowego, potasu, fosforanu wapnia i kreatyniny we krwi. Nawodnienie, alkalizacja moczu oraz profilaktyka zzastosowaniem allopurinolu w celu zapobiegania hiperurykemii mog? ograniczy? do minimum potencjalne powik?ania zespo?u lizy guza. Droga dop?cherzowa Podanie produktu Biorubina drog? dop?cherzow? mo?e spowodowa? objawy chemicznego zapalenia p?cherza moczowego (takie jak zaburzenia oddawania...
inf./inj. [roztw.]; 50 mg, 1 fiol. 25 ml inj. [liof.]; 50 mg, 1 fiol. 36 ml
...szybkiemu rozpadowi komórek nowotworowych po podaniu cytostatyku (zespól lizy guza). Po rozpocz?ciu leczenia (chemioterapii), nale?y oceni? st??enie kwasu moczowego, potasu, fosforanu wapnia i kreatyniny we krwi. Nawodnienie, alkalizacja moczu oraz profilaktyka zzastosowaniem allopurinolu celu zapobiegania w hiperurykemii mog? ograniczy? do minimum potencjalne powik?ania zespo?u lizy guza. Droga dop?cherzowa Podanie produktu Biorubina drog? dop?cherzow? mo?e spowodowa? objawy chemicznego zapalenia p?cherza moczowego (takie jak zaburzenia oddawania...
tabl. powl.; 150 mg, 60 szt. tabl. powl.; 300 mg, 60 szt. tabl. powl.; 500 mg, 120 szt.
...osoczu kapecytabiny i jednego jej metabolitu (5?-DFCR); jednak nie stwierdzono wp?ywu na 3 g?ówne metabolity (5?-DFUR, 5-FU i FBAL). Allopurinol: obserwowano interakcje mi?dzy allopurinolem i 5-FU; z mo?liwym zmniejszeniem skuteczno?ci 5-FU. Powinno si? unika? jednoczesnego stosowania allopurinolu z kapecytabin?. Interakcja z cytochromem P-450: na temat informacji o potencjalnych interakcjach z izoenzymami 1A2, 2C9 i 3A4, patrz interakcje z...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 1 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 1 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 1 mg/ml, 1 fiol. 50 ml
...z bleomycyn? i etopozydem. Z tego powodu zalecane jest monitorowanie st??enia litu. Nefrotoksyczno?? wywo?ana podawaniem cisplatyny mo?e ulec nasileniu w przypadku jednoczesnego stosowania leków przeciwnadci?nieniowych zawieraj?cych furosemid, hydralazyn?, diazoksyd oraz propranolol. Dawkowanie allopurinolu, kolchicyny, probenecydu lub sulfinpyrazonu mo?e wymaga? modyfikacji w przypadku stosowania w po??czeniu z cisplatyn?, poniewa? cisplatyna zwi?ksza st??enie kwasu moczowego w osoczu. Z wyj?tkiem pacjentów przyjmuj?cych dawki cisplatyny przekraczaj?ce 60 mg...
tabl. powl.; 160/25 mg, 14 szt. tabl. powl.; 160/25 mg, 28 szt.
...dawki leków nasilaj?cych wydalanie kwasu moczowego z moczem. Konieczne mo?e okaza? si? zwi?kszenie dawki probenecydu lub sulfinpirazonu. Jednoczesne stosowanie tiazydowych leków moczop?dnych, w tym hydrochlorotiazydu, mo?e zwi?ksza? cz?sto?? wyst?powania reakcji nadwra?liwo?ci na allopurinol. 5 Leki przeciwcholinergiczne (np. atropina, biperyden) Dost?pno?? biologiczna tiazydowych leków moczop?dnych mo?e zosta? zwi?kszona pod wp?ywem leków przeciwcholinergicznych, najprawdopodobniej w wyniku spowolnienia perystaltyki przewodu pokarmowego i opó?nienia opró?niania ?o??dka z tre?ci...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...podaniu cytostatyku (zespó? lizy guza) (patrz punkt 4.8). Po rozpocz?ciu leczenia (chemioterapii), nale?y oceni? st??enie kwasu moczowego, potasu, fosforanu wapnia i kreatyniny we krwi. Nawodnienie, alkalizacja moczu oraz profilaktyka z zastosowaniem allopurinolu w celu zapobiegania hiperurykemii mog? ograniczy? do minimum potencjalne powik?ania zespo?u lizy guza. K?ucie lub pieczenie w miejscu podania mo?e oznacza? wynaczynienie niewielkiego stopnia. Je?li podejrzewa si? wynaczynienie lub wynaczynienie wyst?pi...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 25 ml
...podaniu cytostatyku (zespó? lizy guza) (patrz punkt 4.8). Po rozpocz?ciu leczenia (chemioterapii), naley oceni? st?enie kwasu moczowego, potasu, fosforanu wapnia i kreatyniny we krwi. Nawodnienie, alkalizacja moczu oraz profilaktyka z zastosowaniem allopurinolu w celu zapobiegania hiperurykemii mog? ograniczy? do minimum potencjalne powik?ania zespo?u lizy guza. K?ucie lub pieczenie w miejscu podania moe oznacza? wynaczynienie niewielkiego stopnia. Je?li podejrzewa si? wynaczynienie lub wynaczynienie wyst?pi...
Cyclophosphamide | ATC: L 01 AA 01
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 1 fiol.
...przypadku zastosowania tiotepy godzin? przed podaniem cyklofosfamidu, przy du?ych dawkach leków chemioterapeutycznych, zg?aszano silne hamowanie przez tiotep? bioaktywacji cyklofosfamidu. ? Zwi?kszenie st??enia cytotoksycznych metabolitów mo?e wyst?pi? przy podawaniu takich substancji jak ? allopurinol ? wodzian chloralu ? cymetydyna ? disulfiram ? aldehyd glicerynowy ? induktory ludzkich w?trobowych i pozaw?trobowych enzymów mikrosomalnych (np. cytochrom P450 enzymów): W przypadku uprzedniego lub jednoczesnego leczenia substancjami, które wywo?uj?...
Cyclophosphamide | ATC: L 01 AA 01
dra?.; 50 mg, 50 szt.
...przypadku zastosowania tiotepy godzin? przed podaniem cyklofosfamidu, przy du?ych dawkach leków chemioterapeutycznych, zg?aszano silne hamowanie przez tiotep? bioaktywacji cyklofosfamidu. ? Zwi?kszenie st??enia cytotoksycznych metabolitów mo?e wyst?pi? przy podawaniu takich substancji jak ? allopurinol ? wodzian chloralu ? cymetydyna ? disulfiram ? aldehyd glicerynowy ? induktory ludzkich w?trobowych i pozaw?trobowych enzymów mikrosomalnych (np. cytochrom P450 enzymów): W przypadku uprzedniego lub jednoczesnego leczenia substancjami, które wywo?uj?...
Cyclophosphamide | ATC: L 01 AA 01
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 200 mg, 10 fiol. inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 200 mg, 1 fiol.
...przypadku zastosowania tiotepy godzin? przed podaniem cyklofosfamidu, przy du?ych dawkach leków chemioterapeutycznych, zg?aszano silne hamowanie przez tiotep? bioaktywacji cyklofosfamidu. ? Zwi?kszenie st??enia cytotoksycznych metabolitów mo?e wyst?pi? przy podawaniu takich substancji jak ? allopurinol ? wodzian chloralu ? cymetydyna ? disulfiram ? aldehyd glicerynowy ? induktory ludzkich w?trobowych i pozaw?trobowych enzymów mikrosomalnych (np. cytochrom P450 enzymów): W przypadku uprzedniego lub jednoczesnego leczenia substancjami, które wywo?uj?...
inf./inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf./inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 25 ml inf./inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...guza). Po rozpocz?ciu leczenia naley monitorowa? poziom kwasu moczowego, potasu, fosforanów, wapnia i kreatyniny we krwi. Potencjalne powik?ania zespo?u rozpadu guza mona minimalizowa? poprzez nawadnianie pacjenta, alkalizacj? moczu oraz profilaktyk? hiperurykemi podaj?c allopurinol. Dzia?anie immunosupresyjne/zwi?kszona podatno?? na infekcje. Podawanie ywych lub ywych atenuowanych (o os?abionej zjadliwo?ci) szczepionek pacjentom z obnion? przez chemioterapeutyki odporno?ci?, w tym epirubicyn?, moe spowodowa? wyst?pienie ostrych lub ?miertelnych infekcji...
inf./inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf./inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 25 ml
...leczeniu wst?pnym nale?y oceni? st??enie kwasu moczowego, potasu, fosforanu wapnia i kreatyniny we krwi. W celu ograniczenia potencjalnych powik?a? zespo?u lizy guza nale?y nawadnia? pacjenta, alkalizowa? mocz i zapobiega? hiperurykemii poprzez podawanie allopurinolu. Dzia?anie immunosupresyjne/ zwi?kszona podatno?? na infekcje - podawanie ?ywych lub ?ywych atenuowanych szczepionek pacjentom ze zmniejszon? przez chemioterapeutyki, w tym epirubicyn?, odporno?ci? mo?e spowodowa? wyst?pienie ci??kich lub prowadz?cych do zgonu zaka?e? (patrz...
inf./inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 5 ml (szklana)
...leczeniu wst?pnym nale?y oceni? st??enie kwasu moczowego, potasu, fosforanu wapnia i kreatyniny we krwi. W celu ograniczenia potencjalnych powik?a? zespo?u lizy guza, nale?y nawadnia? pacjenta, alkalizowa? mocz i zapobiega? hiperurykemii poprzez podawanie allopurinolu. Dzia?anie immunosupresyjne i (lub) zwi?kszona podatno?? na zaka?enia Podanie ?ywych lub ?ywych atenuowanych szczepionek pacjentom z zaburzeniem odporno?ci na skutek stosowania produktów chemioterapeutycznych, w tym epirubicyny, mo?e prowadzi? do ci??kich lub...
inf./inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 25 ml
...leczeniu wst?pnym nale?y oceni? st??enie kwasu moczowego, potasu, fosforanu wapnia i kreatyniny we krwi. W celu ograniczenia potencjalnych powik?a? zespo?u lizy guza, nale?y nawadnia? pacjenta, alkalizowa? mocz i zapobiega? hiperurykemii poprzez podawanie allopurinolu. Dzia?anie immunosupresyjne i (lub) zwi?kszona podatno?? na zaka?enia Podanie ?ywych lub ?ywych atenuowanych szczepionek pacjentom z zaburzeniem odporno?ci na skutek stosowania produktów chemioterapeutycznych, w tym epirubicyny, mo?e prowadzi? do ci??kich lub...
inf./inj. [roztw.]; 1000 mg/20 ml, 1 fiol. 20 ml inf./inj. [roztw.]; 500 mg/10 ml, 1 fiol. 10 ml inf./inj. [roztw.]; 5 g/100 ml, 1 fiol. 100 ml
...inne rodzaje interakcji Istniej? ró?ne produkty lecznicze mog?ce modulowa? biochemiczn? skuteczno?? przeciwnowotworow? lub toksyczne dzia?anie fluorouracylu. Do cz?sto stosowanych produktów leczniczych, które mog? wp?ywa? na dost?pno?? substancji czynnej nale??: metotreksat, metronidazol, leukoworyna, allopurinol i cymetydyna. Znacz?ce wyd?u?enie czasu protrombinowego i zwi?kszenie wska?nika INR (ang. international normalized ratio) obserwowano u kilku pacjentów, u których powy?sze wska?niki by?y ustabilizowane w wyniku leczenia warfaryn? przed stosowaniem schematów...
Glimepiride | ATC: A 10 BB 12
tabl.; 1 mg, 30 szt. tabl.; 2 mg, 30 szt. tabl.; 3 mg, 30 szt. tabl.; 4 mg, 30 szt.
...p-aminosalicylowy, inhibitory MAO, steroidy anaboliczne i m?skie hormony plcio\\ve, antybiotyki chinolonowc, chloramfenikol, probenecyd, leki przeciwzakrzepowe grupy kumaryny, mikonazol, z fenfluramina, pcntoksyńlina (duze dawki parenteralne), tibraty, trytokwalina, inhibitory ACE, flukonazol. fluoksetyna, allopurinol, sympatykolityki, cyklofosfamidy, trofosfamidy i ifosfamidy, Os?abienie dzialania obni?aj?cego st??enie glukozy krwi, za tym idzie wyst?pienie niektórych we a co w przypadkach zwi?kszenia st??enia glukozy krwi mie? miejsce nast?pstwiejednoczesnego we moze w...
kaps. twarde; 100 mg, 120 szt. kaps. twarde; 50 mg, 30 szt. tabl. powl.; 100 mg, 60 szt. tabl. powl.; 400 mg, 30 szt.
...metabolitami. Badania in vitro wykaza?y, ?e CYP3A4 jest g?ównym enzymem z grupy ludzkiego cytochromu P-450 bior?cym udzia? w biotransformacji imatynibu. Z leków, które mog? by? stosowane jednocze?nie z imatynibem (acetaminofen, acyklowir, allopurinol, amfoterycyna, cytarabina, erytromycyna, flukonazol, hydroksymocznik, norfloksacyna, penicylina V) tylko erytromycyna (IC =50 ?mol/l) i 50 flukonazol (IC =118 ?mol/l) hamowa?y metabolizm imatynibu w stopniu, który mo?e mie? kliniczne 50...
Ifosfamide | ATC: L 01 AA 06
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 2 g, 1 fiol.
...5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji ? Dzia?anie mielotoksyczne mo?e ulec nasileniu w wyniku interakcji z innymi cytostatykami lub napromienianiem. Nasilenie dzia?ania mielosupresyjnego mo?e wyst?pi? tak?e przy równoczesnym podawaniu allopurinolu lub hydrochlorotiazydu. 5 ? Z powodu immunosupresyjnego dzia?ania ifosfamidu, mo?e wyst?pi? upo?ledzenie reakcji na niektóre szczepionki. Po zastosowaniu szczepionek zawieraj?cych ?ywe szczepy mog? wyst?pi? objawy chorobowe. ? Ifosfamid mo?e nasila? dzia?anie...
kaps.; 500 mg, 100 szt. (but.)
...czynno?ci nerek i (lub) w?troby s? ograniczone, dlatego lecz?c takie osoby nale?y zachowa? szczególn? ostro?no??, zw?aszcza na pocz?tku leczenia. Leczenie hydroksykarbamidem powoduje wzrost st??enia kwasu moczowego we krwi (zaleca si? wtedy podawanie allopurinolu, nawadnianie, ewentualnie alkalizacj? moczu). W bia?aczkach i ch?oniakach na pocz?tku leczenia obserwuje si? szybkie narastanie st??enia kwasu moczowego. Nale?y kontrolowa? st??enie kwasu moczowego i intensywnie nawadnia? pacjenta. U pacjentów poddawanych d?ugotrwa?emu...
inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 5 amp. 2 ml
...6.1 Wykaz substancji pomocniczych Sodu wodorotlenek Woda do wstrzykiwa? 6.2 Niezgodno?ci farmaceutyczne Chlorowodorek hydroksyzyny wykazuje niezgodno?ci z aminofilin?, solami benzylopenicyliny, sol? sodow? bursztynianu chloramfenikolu, dimenhydramin?, chlorowodorkiem doksorubicyny (forma liposomalna), tiorydazyn?, allopurinolem, amifostyn?, ketorolakiem, rozpuszczalnymi barbituranami oraz sol? sodow? piperacyliny. 6.3 Okres wa?no?ci 3 lata 6.4 Specjalne ?rodki ostro?no?ci podczas przechowywania Przechowywa? w temperaturze poni?ej 25°C, chroni? przed ?wiat?em. Przechowywa? w...