Almotriptan | ATC: N 02 CC 05
tabl. powl.; 12,5 mg, 3 szt. tabl. powl.; 12,5 mg, 6 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Almozen, 12,5 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 12,5 mg almotryptanu w postaci almotryptanu jab?czanu (Almotriptani malas). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Opis: bia?e do bia?awych, okr?g?e, dwuwypuk?e tabletki powlekane o ?rednicy nieprzekraczaj?cej 6,2 mm. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1...