Alprazolam | ATC: N 05 BA 12
tabl.; 0,25 mg, 30 szt. tabl.; 0,5 mg, 30 szt.
Alprazolam | ATC: N 05 BA 12
tabl.; 1 mg, 30 szt.
...alprazolam wi??e si? z bia?kami surowicy w 80%. Metabolizm Alprazolam ulega przede wszystkim oksydacji. G?ównymi metabolitami alprazolamu s? alfa- hydroksyalprazolam i pochodna benzofenonu. St??enie w osoczu tych metabolitów jest bardzo niskie. Aktywno?? biologiczna alfa-hydroksyalprazolamu jest oko?o po?ow? mniejsza ni? aktywno?? samego alprazolamu. Okresy pó?trwania metabolitów alprazolamu s? tego samego rz?du wielko?ci co alprazolamu. Pochodna benzofenonu prawie nie wykazuje aktywno?ci biologicznej. Eliminacja Eliminacja alprazolamu...
kaps. twarde; 300 mg+ 0,5 mg, 1 szt.
...krotnie. Uznano, ?e nie ma to znaczenia klinicznego. Jednoczesne podawanie midazolamu lub erytromycyny nie mia?o wp?ywu na profil farmakokinetyczny netupitantu. W przypadku jednoczesnego stosowania midazolamu lub innych benzodiazepin metabolizowanych za po?rednictwem CYP3A4 (alprazolam, midazolam) wraz z produktem Akynzeo, nale?y wzi?? pod uwag? potencjalne zwi?kszenie st??enia tych substancji w osoczu. Serotoninergiczne produkty lecznicze (np. SSRI i SNRI) Opisywano przypadki zespo?u serotoninowego w nast?pstwie jednoczesnego stosowania...
Alprazolam | ATC: N 05 BA 12
tabl.; 0,25 mg, 30 szt. tabl.; 0,5 mg, 30 szt. tabl.; 1 mg, 30 szt.
...mg, tabletki Alpragen, 0,5 mg, tabletki Alpragen, 1 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Alpragen: jedna tabletka zawiera 0,25 mg alprazolamu (Alprazolamum). Alpragen: jedna tabletka zawiera 0,5 mg alprazolamu (Alprazolamum). Alpragen: jedna tabletka zawiera 1 mg alprazolamu (Alprazolamum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: Jedna tabletka 0,25 mg zawiera 92,77 mg laktozy jednowodnej. Jedna tabletka 0,5 mg zawiera...
Alprazolam | ATC: N 05 BA 12
tabl.; 0,25 mg, 30 szt. tabl.; 0,5 mg, 30 szt. tabl.; 1 mg, 30 szt.
...na które wp?ywa? alprazolam. Itrakonazol mo?e wp?ywa? na dzia?anie przeciwdepresyjne alprazolamu na o?rodkowy uk?ad nerwowy a odstawienie itrakonazolu mo?e os?abia? terapeutyczn? skuteczno?? alprazolamu. Nefazodon, fluwoksamina i cymetydyna: W razie jednoczesnego stosowania substancji czynnych tego typu (inhibitorów CYP3A4) i alprazolamu nale?y zachowa? ostro?no??. Nale?y rozwa?y? odpowiednie zmniejszenie dawki alprazolamu. Nefazodon hamuje enzym CYP3A4 po?rednicz?cy w utlenianiu alprazolamu, co powoduje dwukrotne zwi?kszenie st??enia alprazolamu w osoczu...
Venlafaxine | ATC: N 06 AX 16
kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 150 mg, 28 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 150 mg, 60 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 37,5 mg, 28 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 75 mg, 28 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 75 mg, 60 szt.
Venlafaxine | ATC: N 06 AX 16
kaps. o przed?. uwalnianiu; 150 mg, 28 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu; 75 mg, 28 szt.
...wenlafaksyn?. Wp?yw wenlafaksyny na inne leki Leki metabolizowane przez izoenzymy cytochromu P450 Badania in-vivo wskazuj?, i? wenlafaksyna jest stosunkowo s?abym inhibitorem CYP2D6. In vivo wenlafaksyna nie wykazuje dzia?ania hamuj?cego na CYP3A4 (alprazolam i karbamazepina), CYP1A2 (kofeina), CYP2C9 (tolbutamid) oraz CYP2C19 (diazepam). Lit Jednoczesne stosowanie wenlafaksyny i litu mo?e spowodowa? wyst?pienie zespo?u serotoninowego (patrz Zespó? serotoninowy). Diazepam Wenlafaksyna nie ma wp?ywu na farmakokinetyk? i...
Fluoxetine | ATC: N 06 AB 03
kaps. twarde; 20 mg, 30 szt.
...interakcj? farmakologiczn? z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) ? patrz punkt 4.3 Przeciwwskazania. Zaobserwowano, ?e fluoksetyna mo?e spowodowa? zwi?kszenie st??enia we krwi niektórych leków dzia?aj?cych na OUN takich jak: karbamazepina, haloperydol, klozapina, diazepam, alprazolam, lit, fenytoina oraz trójpier?cieniowe leki przeciwdepresyjne. W niektórych przypadkach zaobserwowano nawet objawy toksyczno?ci. W przypadku konieczno?ci stosowania jednoczesnego tego typu leków, nale?y rozwa?y? zmian? schematu dawkowania oraz obserwowa? pacjenta. Podanie jednoczesne...
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt. tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...aby sertralina powodowa?a sk?onno?? do nadu?ywania. W kontrolowanym za pomoc? placebo, podwójnie za?lepionym, randomizowanym badaniu porównawczym sk?onno?ci do nadu?ywania sertraliny, alprazolamu i d-amfetaminy u ludzi sertralina nie powodowa?a dodatnich dzia?a? subiektywnych wskazuj?cych na mo?liwo?? nadu?ywania. Z drugiej strony uczestnicy badania oceniali zarówno alprazolam, jak i d-amfetamin? znacznie wy?ej ni? placebo pod wzgl?dem satysfakcji zwi?zanej ze stosowaniem produktu leczniczego, euforii i mo?liwo?ci nadu?ywania...
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 100 mg, 30 szt. tabl. powl.; 50 mg, 30 szt.
...wykazano, aby sertralina powodowa?a sk?onno?? do nadu?ywania. W kontrolowanym za pomoc? placebo, podwójnie za?lepionym badaniu porównawczym sk?onno?ci do nadu?ywania sertraliny, alprazolamu i d-amfetaminy u ludzi, sertralina nie powodowa?a dodatnich dzia?a? subiektywnych wskazuj?cych na mo?liwo?? nadu?ywania. Z drugiej strony uczestnicy badania oceniali zarówno alprazolam, jak i d-amfetamin? znacznie wy?ej ni? placebo pod wzgl?dem satysfakcji zwi?zanej ze stosowaniem leku, euforii i mo?liwo?ci nadu?ywania. Sertralina...
tabl. powl.; 0,02 mg+ 3 mg, 28 szt.
Venlafaxine | ATC: N 06 AX 16
tabl. o przed?. uwalnianiu; 150 mg, 28 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 37,5 mg, 28 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 75 mg, 28 szt.
...Kliniczne znaczenie tej interakcji nie jest znane. Leki metabolizowane przez izoenzymy cytochromu P450 Badania in vivo wykaza?y, ?e wenlafaksyna jest stosunkowo s?abym inhibitorem CYP2D6. Wenlafaksyna w warunkach in vivo nie hamuje CYP3A4 (alprazolam i karbamazepina), CYP1A2 (kofeina), ani CYP2C9 (tolbutamid) czy CYP2C19 (diazepam). Doustne ?rodki antykoncepcyjne Po wprowadzeniu produktu do obrotu odnotowano przypadki niezamierzonych ci?? u pacjentek stosuj?cych jednocze?nie doustne ?rodki antykoncepcyjne i wenlafaksyn?...
Metildigoxin | ATC: C 01 AA 08
tabl.; 0,1 mg, 30 szt.
...ACTH, salicylany, sole litu: nasilaj? toksyczno?? glikozydu przez wywo?anie hipokaliemii i hipomagnezemii. ? Antagoni?ci kana?u wapniowego (np. werapamil, felodypina, diltiazem), kaptopryl, spironolakton, itrakonazol, chinina, atropina, leki przeciwarytmiczne (chinidyna, amiodaron, flekainid, propafenon), indometacyna, alprazolam, prazosyna, propantelina, antybiotyki [np. antybiotyki makrolidowe (klarytromcyyna, erytromycyna i azytromycyna), tetracykliny, gentamycyna, trimetoprym], atorwastatyna, cyklosporyna, koniwaptan, rytonawir i sakwinawir: zwi?kszaj? st??enie metylodigoksyny w surowicy. ? Beta-adrenolityki mog? wyd?u?a? czas przedsionkowo...
?elki; , 1 op. 240 g
?el do j. ustnej; 20 mg/g, 1 op. 40 g
...niektóre leki przeciwnowotworowe, takie jak alkaloidy barwinka, busulfan i docetaksel, - niektóre leki z grupy antagonistów kana?u wapniowego, takie jak pochodne dihydropirydyny i werapamil, - niektóre leki immunosupresyjne: cyklosporyna, takrolimus, syrolimus (rapamycyna), - inne: alfentanyl, alprazolam, brotyzolam, buspiron, karbamazepina, cylostazol, dyzopiramid, ebastyna, metyloprednizolon, midazolam podawany do?ylnie, reboksetyna, ryfabutyna, syldenafil i trimetreksat. 4.6 Wp?yw na p?odno??, ci??? i laktacj? Ci??a Brak dowodów dotycz?cych embriotoksycznego lub teratogennego dzia?ania...
inj. dom. [roztw.]; 50 mg/ml, 5 amp. 1 ml
...wyd?u?eniem QT. Badania farmakokinetyczne wykaza?y niewielkie do ?redniego zwi?kszenie st??enia haloperydolu, gdy by? on stosowany z lekami b?d?cymi substratami lub inhibitorami izoenzymów CYP 3A4 lub CYP 2D6, takimi jak itrakonazol, buspiron, wenlafaksyna, alprazolam, fluwoksamina, chinidyna, fluoksetyna, sertralina, chloropromazyna i prometazyna. Zmniejszenie aktywno?ci enzymów w CYP 2D6 mo?e powodowa? zwi?kszenie st??enia haloperydolu. Obserwowano zwi?kszenie odst?pu QT oraz objawy zespo?u pozapiramidowego podczas jednoczesnego podawania inhibitorów c...
Stiripentol | ATC: N 03 AX 16
kaps. twarde; 250 mg, 60 szt. kaps. twarde; 500 mg, 60 szt. prosz. do przyg. zaw. doust.; 250 mg, 60 sasz. prosz. do przyg. zaw. doust.; 500 mg, 60 sasz.
...krwi (zaburzenie metabolizmu w?trobowego). - Statyny (atorwastatyna, symwastatyna itp.) Zwi?kszenie ryzyka zale?nych od dawki dzia?a? niepo??danych, np. rabdomiolizy (zaburzenie metabolizmu w?trobowego leków zmniejszaj?cych st??enie cholesterolu). Skojarzenia leków wymagaj?ce stosowania ?rodków ostro?no?ci - Midazolam, triazolam, alprazolam Mo?e wyst?pi? zaburzenie metabolizmu w?trobowego prowadz?ce do zwi?kszenia st??enia benzodiazepin w osoczu i nadmiernej sedacji. - Chlorpromazyna Styrypentol wzmaga o?rodkowe dzia?anie hamuj?ce chlorpromazyny. 5 - Dzia?anie na inne leki przeciwpadaczkowe Zahamowanie aktywno?ci izoenzymów...
zaw. doust. [prosz.]; 5 g, 30 sasz. 5 g
inj. [roztw.]; 0,25 mg/ml, 5 amp. 2 ml
...s? bardziej wra?liwi na dzia?anie suksametonium, które nasila hiperkaliemi?. Wap? wstrzykni?ty szybko do?ylnie mo?e wywo?a? ci??k? niemiarowo?? u pacjentów stosuj?cych digoksyn?. St??enie digoksyny w osoczu zwi?ksza si? podczas jednoczesnego stosowania nast?puj?cych leków: alprazolamu, amiodaronu, flekainidu, gentamycyny, indometacyny, itrakonazolu, prazosyny, propafenonu, chinidyny, chininy, spironolaktonu, antybiotyków makrolidowych (np. erytromycyny 6/13 i klarytromycyny), tetracykliny (i prawdopodobnie innych antybiotyków), trimetoprimu, propantelinu, atorwastatyny, cyklosporyny, epoprostenolu (przemijaj?co) i karwedilolu...
tabl.; 250 µg, 30 szt.
| ATC:
?el; , 1 tuba 25 ml
...biodost?pno?? karbamazepiny (i/lub 10, 11-epoksydu). Meflokina mo?e znosi? dzia?anie przeciwpadaczkowe karbamazepiny. Karbamazepina indukuj?c aktywno?? w?trobowego CYP, obni?a st??enie w surowicy takich leków, jak: lewotyroksyna, klobazam, klonazepam, etosuksymid, primidon, kwas walproinowy, alprazolam, kortykosteroidy (np. hydrokortyzon, prednizolon, deksametazon), cyklosporyna, digoksyna, doksycyklina, pochodne dichydropirydyny (np. felodypina, isradypina), indinawir, sakwinawir, rytonawir, haloperydol, metadon, tramadol, produkty zawieraj?ce estrogeny i (lub) progestageny, gestrynon, tybolon, toremifen, teofilina, doustne leki...
?el do j. ustnej; 20 mg/g, 1 tub 10 g
Aprepitant | ATC: A 04 AD 12
kaps. twarde; 125 mg+ 80 mg, 1 szt. (125 mg)+ 2 szt. (80 mg)
...zaleca si? zmniejszenia dawki immunosupresantów podczas 3 dni ich jednoczesnego stosowania z preparatem EMEND. Midazolam: Podczas jednoczesnego stosowania produktu EMEND (125 mg/80 mg) i midazolamu lub innych benzodiazepin metabolizowanych przez CYP3A4 (alprazolam, triazolam), nale?y bra? pod uwag? mo?liwo?? zwi?kszenia st??enia benzodiazepiny w osoczu. EMEND zwi?ksza? AUC midazolamu, wra?liwego substratu CYP3A, 2-3-krotnie w 1. dobie oraz 3,3- krotnie w 5. dobie...
Esomeprazole | ATC: A 02 BC 05
tabl. dojelitowe; 20 mg, 14 szt.
tabl. powl.; 160 mg/20 mg, 3 szt.
...indynawir, nelfinawir, rytonawir), nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (takie jak efawirenz, newirapina); - niektóre leki stosowane w leczeniu zaka?e? drobnoustrojami (takie jak telytromycyna, ryfampicyna, dapson); - leki u?atwiaj?ce zasypianie: benzodiazepiny (takie jak midazolam, triazolam, diazepam, alprazolam), zaleplon, zolpidem; - leki stosowane w zapobieganiu lub leczeniu napadów padaczkowych: barbiturany (takie jak fenobarbital), karbamazepina lub fenytoina; - leki stosowane po przeszczepie narz?du i w chorobach autoimmunologicznych (takie jak cyklosporyna, takrolimus); - hormony...
Venlafaxine | ATC: N 06 AX 16
kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 150 mg, 28 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 37,5 mg, 28 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 75 mg, 28 szt.
...enzymy cytochromu p 450 Badania wykaza?y, ?e wenlafaksyna jest s?abym inhibitorem CYP2D6. W badaniach in vitro wenlafaksyna nie hamowa?a CYP3A4, CYP1A2 i CYP2C9. Zosta?o to potwierdzone w badaniach klinicznych z nast?puj?cymi lekami: alprazolam (CYP3A4), kofeina (CYP1A2), karbamazepina (CYP3A4), diazepam (CYP3A4 i CYP2C19) oraz tolbutamid (CYP2C9). Wp?yw innych produktów leczniczych na dzia?anie wenlafaksyny Ketokonazol (inhibitor CYP3A4) Badania farmakokinetyki ketokonazolu u pacjentów intensywnie (ang. EM) i...
kaps. twarde; 30 mg, 56 szt.
tabl. powl.; 50 mg, 60 szt.
...s? w znacz?cym stopniu metabolizowane przez izoenzym 1A2 uk?adu cytochromu P450. Po rozpocz?ciu leczenia fluwoksamin? nale?y rozwa?y? zmniejszenie dawki tych leków. Benzodiazepiny St??enie w osoczu benzodiazepin o metabolizmie oksydacyjnym (np. triazolam, midazolam, alprazolam i diazepam) wydaje si? zwi?ksza? w przypadku jednoczesnego stosowania z fluwoksamin?. Nale?y zmniejszy dawki tych benzodiazepin w trakcie równoczesnego stosowania z fluwoksamin?. Przypadki zwi?kszenia st??enia w osoczu Z uwagi na mo?liwo??...
tabl. powl.; 100 mg, 30 szt.
...s? w znacz?cym stopniu metabolizowane przez izoenzym 1A2 uk?adu cytochromu P450. Po rozpocz?ciu leczenia fluwoksamin? nale?y rozwa?y? zmniejszenie dawki tych leków. Benzodiazepiny St??enie w osoczu benzodiazepin o metabolizmie oksydacyjnym (np. triazolam, midazolam, alprazolam i diazepam) wydaje si? zwi?ksza? w przypadku jednoczesnego stosowania z fluwoksamin?. Nale?y zmniejszy dawki tych benzodiazepin w trakcie równoczesnego stosowania z fluwoksamin?. Przypadki zwi?kszenia st??enia w osoczu Z uwagi na mo?liwo??...
tabl.; 200 mg, 50 szt.
...Leki przeciwpaso?ytnicze: prazykwantel. ? Leki przeciwnowotworowe: imatynib. ? Leki przeciwpsychotyczne: klozapina, haloperydol, bromperydol, olanzapina, kwetiapina, rysperydon, zyprazydon. ? Leki przeciwwirusowe: inhibitory proteazy w leczeniu HIV (np. indynavir, rytonavir, sakwinavir). ? Leki anksjolityczne: alprazolam, midazolam. ? Leki rozszerzaj?ce oskrzela lub przeciwastmatyczne: teofilina. ? Leki antykoncepcyjne: hormonalne leki antykoncepcyjne zawieraj?ce estrogeny i/lub progestageny (nale?y rozwa?y? stosowanie alternatywnych metod antykoncepcji). ? Leki sercowo-naczyniowe: blokery kana?u...