O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
kaps. elastyczne; 100 mg, 50 szt. kaps. elastyczne; 25 mg, 50 szt. kaps. elastyczne; 50 mg, 50 szt.
...na cyklosporyn?. Jednoczesne podawanie cyklosporyny i bozentanu nie jest zalecane (patrz wy?ej podpunkt ?Leki, które powoduj? zmniejszenie st??enia cyklosporyny? oraz punkt 4.3). Podawanie wielokrotnych dawek ambrisentanu i cyklosporyny zdrowym ochotnikom spowodowa?o oko?o 2-krotne zwi?kszenie ekspozycji na ambrisentan, natomiast zwi?kszenie ekspozycji na cyklosporyn? wzros?o marginalne (oko?o 10%). Znamienne zwi?kszenie ekspozycji na antybiotyki antracyklinowe (np. doksorubicyn?, mitoksantron, daunorubicyn?) obserwowano u pacjentów onkologicznych otrzymuj?cych jednocze?nie...
roztw. doust.; 100 mg/ml, 1 but. 50 ml
...na cyklosporyn?. Jednoczesne podawanie cyklosporyny i bozentanu nie jest zalecane (patrz wy?ej podpunkt ?Leki, które powoduj? zmniejszenie st??enia cyklosporyny? oraz punkt 4.3). Podawanie wielokrotnych dawek ambrisentanu i cyklosporyny zdrowym ochotnikom spowodowa?o oko?o 2-krotne zwi?kszenie ekspozycji na ambrisentan, natomiast zwi?kszenie ekspozycji na cyklosporyn? by?o marginalne (oko?o 10%). Znamienne zwi?kszenie ekspozycji na antybiotyki antracyklinowe (np. doksorubicyn?, mitoksantron, daunorubicyn?) obserwowano u pacjentów onkologicznych otrzymuj?cych jednocze?nie...
kaps. twarde; 5 mg, 28 szt.
...dni po ust?pieniu objawów. Substraty glikoproteiny P: In vitro lomitapid jest inhibitorem glikoproteiny P i mo?e zwi?ksza? wch?anianie jej substratów. Podawanie produktu Lojuxta w skojarzeniu z substratami glikoproteiny P (takimi jak aliskiren, ambrisentan, kolchicyna, eteksylan dabigatranu, digoksyna, ewerolimus, feksofenadyna, imatynib, lapatynib, marawirok, nilotynib, pozakonazol, ranolazyna, saksagliptyna, syrolimus, sitagliptyna, talinolol, tolwaptan, topotekan) mo?e zwi?ksza? wch?anianie jej substratów. 11 Nale?y rozwa?y? zmniejszenie dawki substratu glikoproteiny P...
Sildenafil | ATC: G 04 BE 03
tabl. powl.; 20 mg, 90 szt.
...postaci do?ylnej (patrz punkty 4.8 i 5.1). Nie przeprowadzono kontrolowanych bada? klinicznych, oceniaj?cych skuteczno?? i bezpiecze?stwo syldenafilu podawanego jednocze?nie z innymi produktami leczniczymi stosowanymi w leczeniu t?tniczego nadci?nienia p?ucnego (np. ambrisentan, iloprost). Dlatego w przypadku jednoczesnego stosowania tych produktów leczniczych zaleca si? zachowanie ostro?no?ci. Nie badano bezpiecze?stwa i skuteczno?ci syldenafilu stosowanego jednocze?nie z innymi inhibitorami PDE5 u pacjentów z t?tniczym nadci?nieniem p?ucnym...
tabl. powl.; 10 mg, 10 szt. tabl. powl.; 5 mg, 10 szt.
...?e jest ma?o prawdopodobne, aby ambrisentan zmienia? profil produktów leczniczych metabolizowanych w tych mechanizmach. Mo?liwo?? indukowania aktywno?ci CYP3A4 przez ambrisentan by?a oceniana u zdrowych ochotników, przy czym wyniki sugeruj? brak dzia?ania indukuj?cego ambrisentanu na izoenzym CYP3A4. Równoczesne podawanie ambrisentanu z inhibitorem fosfodiesterazy, zarówno sildenafilem, jak i tadalafilem (substraty CYP3A4) u zdrowych ochotników nie zmienia?o w istotny sposób farmakokinetyki ambrisentanu lub inhibitora fosfodiesterazy (patrz punkt...