inf. [roztw.]; 2,5 mg/ml, 10 but. 100 ml inf. [roztw.]; 5 mg/ml, 10 but. 100 ml inj. [roztw.]; 10 mg/ml, 10 but. 100 ml
...wymienionych powy?ej. Amikacin B. Braun, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, IO rng/ml, roztwór do infuzjijest powszechnie stosowany w pol?czeniu z innymi odpowiednimi antybiotykami, obejmuj?cymi swoim spektrum bakterie wywo?uj?ce odpowiednie zaka?enie. Nale?y uwzgl?dni? oficjalne wytyczne dotycz?ce w?a?ciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Amikacin B. Braun, 2,5 mg/ml, Amikacin B. Braun, 5 mg/ml. Amikacin B. Braun...
Amikacin | ATC: J 01 GB 06
inj. dom./inf. do?. [roztw.]; 125 mg/ml, 1 amp. 2 ml inj. dom./inf. do?. [roztw.]; 250 mg/ml, 1 amp. 2 ml inj. dom./inf. do?. [roztw.]; 250 mg/ml, 1 amp. 4 ml
...250 mg/ml, roztwór do wstrzykiwa? i infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Biodacyna, 125 mg/ml, ka?dy ml roztworu zawiera 125 mg amikacyny (Amikacinum) w postaci amikacyny disiarczanu. Biodacyna, 250 mg/ml, ka?dy ml roztworu zawiera 250 mg amikacyny (Amikacinum) w postaci amikacyny disiarczanu. Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: sodu pirosiarczyn i sód. Biodacyna, 125 mg/ml, ka?dy ml roztworu zawiera 3,73...
krople do oczu; 3 mg/ml, 1 but. 5 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO BIODACYNA OPHTHALMICUM 0,3%, 3 mg/ml, krople do oczu, roztwór 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml roztworu zawiera 3 mg amikacyny (Amikacinum) w postaci amikacyny siarczanu. Butelka zawiera 15 mg amikacyny w 5 ml roztworu. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: chlorek benzalkoniowy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA krople do...