O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Palonosetron | ATC: A 04 AA 05
inj. [roztw.]; 250 µg/5 ml, 1 fiol.
...CYP2D6. Induktory i inhibitory CYP2D6 W populacyjnej analizie farmakokinetycznej wykazano, ?e klirens palonosetronu nie ulega znacz?cej zmianie pod wp?ywem terapii skojarzonej z induktorami CYP2D6 (deksametazonem i ryfampicyn?) ani z inhibitorami (m.in. amiodaronem, celekoksybem, chloropromazyn?, cymetydyn?, doksorubicyn?, fluoksetyn?, haloperydolem, paroksetyn?, chinidyn?, ranitydyn?, rytonawirem, sertralin? lub terbinafinem). Kortykosteroidy Jednoczesne stosowanie palonosetronu i kortykosteroidów jest bezpieczne. Leki serotoninergiczne (np. SSRIs i SNRIs) Opisywano przypadki zespo?u serotoninowego...
Palonosetron | ATC: A 04 AA 05
kaps. mi?kkie; 500 µg, 1 szt.
Amiodarone | ATC: C 01 BD 01
inf. do?./inj. [roztw.]; 150 mg/3 ml, 5 amp. 3 ml
Amisulpride | ATC: N 05 AL 05
tabl.; 200 mg, 30 szt.
...w skojarzeniu z nast?puj?cymi produktami leczniczymi, które mog? wywo?a? ci??kie zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes, tj. z: o lekami przeciwarytmicznymi klasy Ia (chinidyn? i disopyramidem); o lekami przeciwarytmicznymi klasy III (amiodaronem i sotalolem); o innymi lekami, takimi jak beprydyl, cyzapryd, sultopryd, tiorydazyna, metadon, erytromycyna (do?ylnie), winkamina (do?ylnie), halofantryna, pentamidyna, sparfloksacyna, azolowe leki przeciwgrzybicze. 4.4 Specjalne ostrze?enia i ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce stosowania...
Amisulpride | ATC: N 05 AL 05
tabl.; 400 mg, 30 szt.
...w skojarzeniu z nast?puj?cymi produktami leczniczymi, które mog? wywo?a? ci??kie zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes, tj. z: o lekami przeciwarytmicznymi klasy Ia (chinidyn? i disopyramidem) o lekami przeciwarytmicznymi klasy III (amiodaronem i sotalolem) o innymi lekami, takimi jak beprydyl, cyzapryd, sultopryd, tiorydazyna, metadon, erytromycyna (do?ylnie), winkamina (do?ylnie), halofantryna, pentamidyna, sparfloksacyna, azolowe leki przeciwgrzybicze 4.4 Specjalne ostrze?enia i ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce stosowania...
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
...leczenia ci??kich zaka?e?, jednoczesne stosowanie symwastatyny i kwasu fusydowego mo?na rozwa?y? wy??cznie w indywidualnych przypadkach, pod ?cis?ym nadzorem lekarza. Nale?y unika? jednoczesnego stosowania symwastatyny w dawkach dobowych wi?kszych ni? 20 mg z amiodaronem lub werapamilem, chyba ?e kliniczne korzy?ci przewy?szaj? ryzyko wyst?pienia miopatii (patrz punkt 4.2 i 4.5). Nale?y unika? jednoczesnego stosowania symwastatyny w dawkach dobowych wi?kszych ni? 40 mg z dilitiazemem...
Tipranavir | ATC: J 05 AE 09
kaps. mi?kkie; 250 mg, 120 szt.
...przeciwarytmiczne Amiodaron Na podstawie rozwa?a? Jednoczesne stosowanie produktu Beprydyl teoretycznych oczekuje si?, ?e APTIVUS, podawanego razem z Chinidyna stosowanie typranawiru, ma?? dawk? rytonawiru z Nie przeprowadzono bada? podawanego razem z ma?? dawk? amiodaronem, beprydylem lub interakcji rytonawiru, zwi?kszy st??enia chinidyn? jest przeciwwskazane ze amiodaronu, beprydylu oraz wzgl?du na mo?liwo?? wyst?pienia chinidyny. ci??kich i (lub) zagra?aj?cych ?yciu powik?a? (patrz punkt 4.3). Hamowanie CYP 3A4...
tabl.; 250 mg, 30 szt. (blistry)
...prazykwantelu. 3 ?rodki zoboj?tniaj?ce (sole glinu, wapnia i magnezu) zmniejszaj? wch?anianie chlorochiny. Nale?y zachowa? oko?o 2-godzinn? przerw? pomi?dzy przyj?ciem chlorochiny i któregokolwiek z wymienionych leków. Jednoczesne stosowanie chlorochiny i hydroksychlorochiny z amiodaronem zwi?ksza ryzyko zaburze? rytmu serca, w tym rzadkoskurczu komorowego i zaburzenia przewodnictwa w sercu. ??czne stosowanie jest przeciwwskazane. Chlorochina stosowana równocze?nie z meflochin? zwi?ksza ryzyko drgawek. Hydroksychlorochina i prawdopodobnie chlorochina zwi?kszaj?...
krople do oczu; 20 mg/ml, 1 op. 5 ml
...do niedoci?nienia i (lub) znacznej bradykardii podczas jednoczesnego podawania beta-adrenolityków w postaci roztworu do oczu z antagonistami kana?u wapniowego w postaci doustnej, lekami blokuj?cymi receptory beta-adrenergiczne, lekami przeciwarytmicznymi (w tym amiodaronem), glikozydami naparstnicy, parasympatykomimetykami czy guanetydyn?. Czasami notowano rozszerzenie ?renic wynikaj?ce z jednoczesnego stosowania beta-adrenolityków stosowanych do oczu i adrenaliny (epinefryny). Je?li pacjent przyjmuje dodatkowy lek okulistyczny, nale?y zachowa? co najmniej...
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt. tabl. powl.; 80 mg, 30 szt.
...werapamil i flukonazol) mog? zwi?kszy? st??enie atorwastatyny w osoczu (patrz Tabela 1). Niebezpiecze?stwo wyst?pienia miopatii zwi?ksza si? podczas jednoczesnego stosowania erytromycyny w skojarzeniu ze statynami. Nie przeprowadzono bada? dotycz?cych interakcji atorwastatyny z amiodaronem i werapamilem. Wiadomo, ?e zarówno amiodaron, jak i werapamil hamuj? aktywno?? izoenzymu CYP3A4, w zwi?zku z czym ich jednoczesne podawanie z atorwastatyn? mo?e doprowadzi? do zwi?kszenia ca?kowitego wp?ywu atorwastatyny na organizm...
tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
...i flukonazol) mog? zwi?kszy? st??enie atorwastatyny w osoczu (patrz Tabela 1). Niebezpiecze?stwo wyst?pienia miopatii zwi?ksza si? podczas jednoczesnego stosowania erytromycyny w skojarzeniu ze statynami. 5 Nie przeprowadzono bada? na interakcjami atorwastatyny z amiodaronem i werapamilem. Wiadomo, ?e zarówno amiodaron, jak i werapamil hamuj? aktywno?? izoenzymu CYP3A4, w zwi?zku z czym ich jednoczesne podawanie z atorwastatyn? mo?e doprowadzi? do zwi?kszenia ca?kowitego wp?ywu atorwastatyny na organizm...
tabl. powl.; 20 mg, 30 szt.
...werapamil i flukonazol) mog? zwi?kszy? st??enie atorwastatyny w osoczu (patrz Tabela 1). Niebezpiecze?stwo wyst?pienia miopatii zwi?ksza si? podczas jednoczesnego stosowania erytromycyny w skojarzeniu ze statynami. Nie przeprowadzono bada? na interakcjami atorwastatyny z amiodaronem i werapamilem. Wiadomo, ?e zarówno amiodaron, jak i werapamil hamuj? aktywno?? izoenzymu CYP3A4, w zwi?zku z czym ich jednoczesne podawanie z atorwastatyn? mo?e doprowadzi? do zwi?kszenia ca?kowitego wp?ywu atorwastatyny na organizm...
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt.
...werapamil i flukonazol) mog? zwi?kszy? st??enie atorwastatyny w osoczu (patrz Tabela 1). Niebezpiecze?stwo wyst?pienia miopatii zwi?ksza si? podczas jednoczesnego stosowania erytromycyny w skojarzeniu ze statynami. Nie przeprowadzono bada? na interakcjami atorwastatyny z amiodaronem i werapamilem. Wiadomo, ?e zarówno amiodaron, jak i werapamil hamuj? aktywno?? izoenzymu CYP3A4, w zwi?zku z czym ich jednoczesne podawanie z atorwastatyn? mo?e doprowadzi? do zwi?kszenia ca?kowitego wp?ywu atorwastatyny na organizm...
krople do oczu; (10 mg+ 5 mg)/ml, 1 but. 5 ml
...objawiaj?cego si? niedoci?nieniem i (lub) znaczn? bradykardi?, je?eli leki beta-adrenolityczne w postaci kropli do oczu s? podawane jednocze?nie z doustnymi antagonistami kana?u wapniowego, lekami beta-adrenolitycznymi, lekami przeciwarytmicznymi (w tym z amiodaronem), glikozydami naparstnicy, lekami parasympatykomimetycznymi, guanetydyn?. Leki beta-adrenolityczne mog? zmniejsza? odpowied? na adrenalin? stosowan? w leczeniu reakcji anafilaktycznych. Szczególn? ostro?no?? nale?y zachowa? u pacjentów z atopi? lub anafilaksj? w wywiadzie (patrz...
krople do oczu; 2,5 mg/ml, 1 but. 10 ml krople do oczu; 2,5 mg/ml, 1 but. 5 ml
...przypadku podawania produktu leczniczego blokuj?cego receptory beta-adrenergiczne w postaci roztworu do oka jednocze?nie z doustnymi produktami leczniczymi blokuj?cymi kana?y wapniowe, produktami leczniczymi blokuj?cymi receptory beta-adrenergiczne, przeciwarytmicznymi produktami leczniczymi (w tym amiodaronem), glikozydami nasercowymi, parasympatykomimetykami, guanetydyn?, mo?e wyst?pi? dzia?anie addytywne skutkuj?ce wyst?pieniem niedoci?nienia t?tniczego oraz istotn? klinicznie bradykardi?. Nale?y obserwowa? pacjentów, którzy przyjmuj? jednocze?nie produkt leczniczy blokuj?cy receptory beta-adrenergiczne w postaci doustnej...
krople do oczu; 5 mg/ml, 1 but. 5 ml
...przypadku podawania produktu leczniczego blokuj?cego receptory beta-adrenergiczne w postaci roztworu do oka jednocze?nie z doustnymi produktami leczniczymi blokuj?cymi kana?y wapniowe, produktami leczniczymi blokuj?cymi receptory beta-adrenergiczne, przeciwarytmicznymi produktami leczniczymi (w tym amiodaronem), glikozydami nasercowymi, parasympatykomimetykami, guanetydyn?, mo?e wyst?pi? dzia?anie addytywne skutkuj?ce wyst?pieniem niedoci?nienia t?tniczego oraz istotn? klinicznie bradykardi?. Pacjenci otrzymuj?cy w tym samym czasie produkt Betoptic 0,5% oraz doustne produkty lecznicze blokuj?ce...
Aceclofenac | ATC: M 01 AB 16
tabl. powl.; 100 mg, 20 szt. tabl. powl.; 100 mg, 60 szt.
...jest metabolizowany przez cytochrom P450 2C9, a dane z bada? in vitro wskazuj?, ?e acklofenak mo?e by? inhibitorem tego enzymu. Dlatego te? mo?liwe jest wyst?pienie interakcji farmakokinetycznej z fenytoin?, cymetydyn?, tolbutamidem, fenylbutazonem, amiodaronem, mykonazolem i sulfafenazolem. Pobodnie jak w przypadku innych leków z grupy NLPZ, istnieje równie? ryzyko interakcji farmakokinetycznych z innymi lekami wydalanymi poprzez aktywny transport w nerkach, takimi jak metotreksat i lit...
Aceclofenac | ATC: M 01 AB 16
prosz. do przyg. zaw. doust.; 100 mg, 20 sasz.
...jest metabolizowany przez cytochrom P450 2C9, a dane z bada? in vitro wskazuj?, ?e acklofenak mo?e by? inhibitorem tego enzymu. Dlatego te? mo?liwe jest wyst?pienie interakcji farmakokinetycznej z fenytoin?, cymetydyn?, tolbutamidem, fenylbutazonem, amiodaronem, mykonazolem i sulfafenazolem. Pobodnie jak w przypadku innych leków z grupy NLPZ, istnieje równie? ryzyko interakcji farmakokinetycznych z innymi lekami wydalanymi poprzez aktywny transport w nerkach, takimi jak metotreksat i lit...
tabl.; 5 mg, 30 szt.
...dokładnego, stopniowego zwiększania dawki. Nie jest to możliwe za pomocą tego preparatu. W związku z tym preparat ten nie powinien być stosowany w leczeniu przewlekłej niewydolno?ci serca Nie należy stosować jednocze?nie z amiodaronem z powodu możliwo?ci wystąpienia samoistnych skurczów i zaburzeń przewodzenia (hamowanie kompensacyjnej reakcji współczulnej). Bisoblock 5 mg musi być stosowany z ostrożno?cią w przypadkach: ? Skurczu oskrzeli (astma oskrzelowa, obturacyjne choroby dróg...
Bisoprolol | ATC: C 07 AB 07
tabl. powl.; 2,5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 2,5 mg, 60 szt.
...z antagonistami wapnia z grupy dihydropirydyny (np. felodypin?, amlodypin?) ? z powodu mo?liwo?ci wzrostu ryzyka niedoci?nienia i dalszego pogorszenia czynno?ci komór u pacjentów z niewydolno?ci? serca; - z lekami przeciwarytmicznymi klasy III (np. amiodaronem) ? ze wzgl?du na mo?liwo?? nasilenia wp?ywu, jaki wywieraj? na czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego; - z lekami parasympatykomimetycznymi (np. neostygmin?, pirydostygmin?) ? z powodu mo?liwo?ci wyd?u?enia czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego i zwi?kszonego...
Bisoprolol | ATC: C 07 AB 07
tabl.; 10 mg, 30 szt.
...wyst?pienia prze?omu nadci?nieniowego. Nale?y zachowa? ostro?no?? stosuj?c jednocze?nie bisoprololem: z leki przeciwarytmiczne kIasyI (np. dyzopiramid, chinidyna): - mo?e wyd?u?y? si? czas przewodzenia przedsionkowego i zwi?kszy? ujemne dzia?anie inotropowe; leki przeciwarytmiczne klasy III (np. amiodaronem): - mo?e wyd?u?y? si? czas przewodzenia przedsionkowego; antagonistów kana?u wapniowego -pochodnych dihydropirydyny (np. nifedipina): - zwi?kszone ryzyko wyst?pienia niedoci?nienia t?tniczego. U pacjentów z utajon? niewydolno?ci? kr??enia jednoczesne leczenie B-adrenolitykami mo?e powodowa? niewydolno??...
Vernakalant | ATC: C 01 BG 11
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 10 ml
...CABG) i (lub) operacji zastawek serca (migotanie przedsionków pojawi?o si? po wi?cej ni? 1 dniu, ale mniej ni? 7 dniach od operacji). W badaniu AVRO oceniano wp?yw stosowania wernakalantu w porównaniu z amiodaronem w iniekcjach do?ylnych u pacjentów ze ?wie?ym epizodem migotania przedsionków (od 3 godz. do 48 godz.). We wszystkich badaniach pacjenci przyjmowali BRINAVESS w dawce wynosz?cej 3,0 mg/kg (lub odpowiadaj?ce...
Budesonide | ATC: R 03 BA 02
prosz. do inhal. [kaps. twarde]; 200 µg/dawk?, 60 szt. prosz. do inhal. [kaps. twarde]; 400 µg/dawk?, 60 szt.
...wzrostem, po przerwaniu leczenia wziewnymi kortykosteroidami nie zosta?a odpowiednio zbadana. Równocze?nie stosowane produkty lecznicze Nale?y zachowa? ostro?no?? podczas d?ugotrwa?ego podawania budezonidu jednocze?nie z silnym inhibitorem CYP3A4 (np. itrakonazolem, atazanawirem, ketokonazolem, rytonawirem, nelfinawirem, amiodaronem, klarytromycyn?), patrz punkt 4.5. Zaburzenia widzenia Zaburzenie widzenia mo?e wyst?pi? w wyniku ogólnoustrojowego i miejscowego stosowania kortykosteroidów. Je?eli u pacjenta wyst?pi? takie objawy, jak nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia...
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 80 mg, 30 szt.
...erytromycyna, diltiazem, werapamil i flukonazol) mog? powodowa? zwi?kszenie st??enia atorwastatyny w osoczu (patrz tabela 1). Przy stosowaniu erytromycyny ??cznie ze statynami obserwowano zwi?kszone ryzyko wyst?pienia miopatii. Nie przeprowadzono bada? nad interakcjami mi?dzy amiodaronem i werapamilem a atorwastatyn?. Zarówno amiodaron, jak i werapamil hamuj? aktywno?? CYP3A4, w zwi?zku z czym stosowanie ich ??cznie z atorwastatyn? mo?e prowadzi? do zwi?kszonej ekspozycji na atorwastatyn?. W zwi?zku z...
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
...erytromycyna, diltiazem, werapamil i flukonazol) mog? powodowa? zwi?kszenie st??enia atorwastatyny w osoczu (patrz tabela 1). Przy stosowaniu erytromycyny ??cznie ze statynami obserwowano zwi?kszone ryzyko wyst?pienia miopatii. Nie przeprowadzono bada? nad interakcjami mi?dzy amiodaronem i werapamilem a atorwastatyn?. Zarówno amiodaron, jak i werapamil hamuj? aktywno?? CYP3A4, w zwi?zku z czym stosowanie ich ??cznie z atorwastatyn? mo?e prowadzi? do zwi?kszonej ekspozycji na atorwastatyn?. W zwi?zku z...
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 20 mg, 30 szt.
...erytromycyna, diltiazem, werapamil i flukonazol) mog? powodowa? zwi?kszenie st??enia atorwastatyny w osoczu (patrz tabela 1). Przy stosowaniu erytromycyny ??cznie ze statynami obserwowano zwi?kszone ryzyko wyst?pienia miopatii. Nie przeprowadzono bada? nad interakcjami mi?dzy amiodaronem i werapamilem a atorwastatyn?. Zarówno amiodaron, jak i werapamil hamuj? aktywno?? CYP3A4, w zwi?zku z czym stosowanie ich ??cznie z atorwastatyn? mo?e prowadzi? do zwi?kszonej ekspozycji na atorwastatyn?. W zwi?zku z...
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt.
...erytromycyna, diltiazem, werapamil i flukonazol) mog? powodowa? zwi?kszenie st??enia atorwastatyny w osoczu (patrz tabela 1). Przy stosowaniu erytromycyny ??cznie ze statynami obserwowano zwi?kszone ryzyko wyst?pienia miopatii. Nie przeprowadzono bada? nad interakcjami mi?dzy amiodaronem i werapamilem a atorwastatyn?. Zarówno amiodaron, jak i werapamil hamuj? aktywno?? CYP3A4, w zwi?zku z czym stosowanie ich ??cznie z atorwastatyn? mo?e prowadzi? do zwi?kszonej ekspozycji na atorwastatyn?. W zwi?zku z...
krople do oczu o przed?. uwalnianiu; 20 mg/ml, 1 but. 3 ml (75 kropli) krople do oczu o przed?. uwalnianiu; 20 mg/ml, 3 but. 3 ml
...po podaniu miejscowym do oka jest mniejsza ni? po podaniu ogólnoustrojowym. Informacje na temat zmniejszenia ogólnoustrojowego wch?aniania produktu, patrz pkt.4.2. Ten produkt leczniczy zasadniczo nie mo?e by? stosowany jednocze?nie z amiodaronem, niektórymi blokerami kana?u wapniowego (beprydyl, werapamil, diltiazem) i lekami beta-adrenolitycznymi stosowanymi w leczeniu niewydolno?ci serca (patrz punkt 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji). Sportowcy Nale?y...
tabl. powl.; 6,25 mg, 30 szt.
...objawy bradykardii, dawk? karwedylolu nale?y zmniejszy?. Jednoczesne stosowanie z blokerami kana?u wapniowego Je?li karwedylol jest stosowany z lekami blokuj?cymi kana? wapniowy, takimi jak werapamil i diltiazem, lub z innymi lekami przeciwarytmicznymi, szczególnie amiodaronem, u pacjenta nale?y monitorowa? ci?nienie krwi i zapis EKG. Nale?y unika? jednoczesnego podawania do?ylnego wymienionych leków i karwedylolu (patrz punkt 4.5). Guz chromoch?onny U pacjentów z guzem chromoch?onnym przez zastosowaniem...
tabl. powl.; 12,5 mg, 30 szt.
...objawy bradykardii, dawk? karwedylolu nale?y zmniejszy?. Jednoczesne stosowanie z blokerami kana?u wapniowego Je?li karwedylol jest stosowany z lekami blokuj?cymi kana? wapniowy, takimi jak werapamil i diltiazem, lub z innymi lekami przeciwarytmicznymi, szczególnie amiodaronem, u pacjenta nale?y monitorowa? ci?nienie krwi i zapis EKG. Nale?y unika? jednoczesnego podawania do?ylnego wymienionych leków i karwedylolu (patrz punkt 4.5). Guz chromoch?onny U pacjentów z guzem chromoch?onnym przez zastosowaniem...