O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...zapobieganiu zdarzeniom klinicznym u pacjentów z chorob? niedokrwienn? serca oceniano w niezale?nym, wieloo?rodkowym, randomizowanym badaniu prowadzonym metod? podwójnie ?lepej próby, kontrolowanym placebo, z udzia?em 1997 pacjentów o nazwie CAMELOT (ang. Comparison of Amlodipine vs Enalapril to Limit Occurrences of Thrombosis). Przez 2 lata, w?ród uczestników badania 663 osoby otrzymywa?y amlodypin? w dawce 5?10 mg, 673 osoby otrzymywa?y enalapryl w dawce 10-20 mg, a...
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 10 mg, 60 szt.
...zapobieganiu zdarzeniom klinicznym u pacjentów z chorob? niedokrwienn? serca oceniano w niezale?nym, wieloo?rodkowym, randomizowanym badaniu prowadzonym metod? podwójnie ?lepej próby, kontrolowanym placebo, z udzia?em 1997 pacjentów, o nazwie CAMELOT (ang. Comparison of Amlodipine vs. Enalapril to Limit Occurrences of Thrombosis). Przez 2 lata, w?ród uczestników badania 663 osoby otrzymywa?y amlodipin? w dawce 5 ? 10 mg, 673 osoby otrzymywa?y enalapryl w dawce 10 - 20...
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 10 mg, 60 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 60 szt.
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 10 mg, 60 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 60 szt.
...w zapobieganiu zdarzeniom klinicznym u pacjentów z chorob? wie?cow? oceniano w niezale?nym, wieloo?rodkowym, randomizowanym badaniu o nazwie CAMELOT, prowadzonym metod? podwójnie ?lepej próby, kontrolowanym placebo, z udzia?em 1997 pacjentów (ang. Comparison of Amlodipine vs Enalapril to Limit Occurrences of Thrombosis). Przez 2 lata w?ród uczestników badania 663 osoby otrzymywa?y amlodypin? w dawce 5-10 mg, 673 osoby otrzymywa?y enalapryl w dawce 10-20 mg...
Losartan + Amlodipine | ATC: C 09 DB 06
tabl. powl.; 100/10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 100/5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 50/10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 50/10 mg, 60 szt. tabl. powl.; 50/10 mg, 90 szt. tabl. powl.; 50/5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 50/5 mg, 60 szt. tabl. powl.; 50/5 mg, 90 szt.
...wie?cow? Skuteczno?? amlodypiny w zapobieganiu zdarzeniom klinicznym u pacjentów z chorob? wie?cow? oceniano w niezale?nym, wieloo?rodkowym, randomizowanym badaniu prowadzonym metod? podwójnie ?lepej próby, kontrolowanym placebo, z udzia?em 1997 pacjentów (ang. Comparison of Amlodipine vs Enalapril to Limit Occurrences of Thrombosis - CAMELOT). Przez 2 lata w?ród uczestników badania 663 osoby otrzymywa?y amlodypin? w dawce 5-10 mg, 673 osoby otrzymywa?y enalapryl w dawce 10-20...
tabl. powl.; 10/10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 10/5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20/10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20/5 mg, 30 szt.
...zapobieganiu zdarzeniom klinicznym u pacjentów z chorob? niedokrwienn? serca oceniano w niezale?nym, wieloo?rodkowym, randomizowanym badaniu prowadzonym metod? podwójnie ?lepej próby, kontrolowanym placebo, z udzia?em 1997 pacjentów o nazwie CAMELOT (ang. Comparison of Amlodipine vs Enalapril to Limit Occurrences of 23 Thrombosis). Przez 2 lata, w?ród uczestników badania 663 osoby otrzymywa?y amlodypin? w dawce 5-10 mg, 673 osoby otrzymywa?y enalapryl w dawce 10-20...
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...chorob? wie?cow? Skuteczno?? amlodypiny w zapobieganiu zdarzeniom klinicznym u pacjentów z chorob? wie?cow? oceniano w niezale?nym, wieloo?rodkowym, randomizowanym badaniu prowadzonym metod? podwójnie ?lepej próby, kontrolowanym placebo, o nazwie CAMELOT (ang. Comparison of Amlodipine vs Enalapril to Limit Occurrences of Thrombosis) z udzia?em 1997 pacjentów. Przez 2 lata 663 pacjentów uczestnicz?cych w badaniu otrzymywa?o amlodypin? w dawce 5-10 mg, 673 pacjentów otrzymywa?o enalapryl w...
tabl.; 4/10 mg, 30 szt. tabl.; 4/10 mg, 90 szt. tabl.; 4/5 mg, 30 szt. tabl.; 4/5 mg, 90 szt. tabl.; 8/10 mg, 30 szt. tabl.; 8/10 mg, 90 szt. tabl.; 8/5 mg, 30 szt. tabl.; 8/5 mg, 90 szt.
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Amlodipine Aurobindo, 5 mg, tabletki Amlodipine Aurobindo, 10 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera amlodypiny bezylan w ilo?ci odpowiadaj?cej 5 mg lub 10 mg amlodypiny. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka 5 mg: Bia?e lub prawie bia?e, sp?aszczone tabletki o ?ci?tych kraw?dziach, w kszta?cie beczkowatym, z wyt?oczonym...
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...piersiowej produkt Amlodipine Bluefish mo?e by? stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi produktami przeciwd?awicowymi, u pacjentów z d?awic? oporn? na azotany i (lub) odpowiednie dawki leków blokuj?cych receptory beta-adrenergiczne. Jednoczesne stosowanie tiazydowych leków moczop?dnych, leków blokuj?cych receptory beta-adrenergiczne oraz inhibitorów konwertazy angiotensyny nie wymaga modyfikowania dawki produktu Amlodipine Bluefish. Szczególne grupy pacjentów Pacjenci w podesz?ym wieku Produkt Amlodipine Bluefish stosowany...
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Amlodipine Vitabalans, 5 mg, tabletki Amlodipine Vitabalans, 10 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 5 mg lub 10 mg amlodypiny (w postaci amlodypiny bezylanu). Pe?en wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki. 5 mg: Bia?a, okr?g?a, wypuk?a tabletka z lini? podzia?u na jednej stronie i logo ?3? na drugiej...
tabl. powl.; 10/10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5/10 mg, 28 szt.
...zastosowanie produktu Amlodipine/Atorvastatin Pfizer w najmniejszej dawce i pod warunkiem ?cis?ego monitorowania leczenia. - Leczenie produktem Amlodipine/Atorvastatin Pfizer musi by? przerwane, je?li wyst?pi istotne zwi?kszenie aktywno?ci CK (> 10 razy GGN) lub gdy wyst?pi, b?d? podejrzewa si? rabdomioliz?. Amlodypina nie wp?ywa na wyniki bada? laboratoryjnych. Jednoczesne podawanie innych produktów leczniczych Podobnie jak w przypadku innych leków z grupy statyn, jednoczesne stosowanie produktu Amlodipine/Atorvastatin...
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
tabl.; 10 mg, 30 szt.
...zapobieganiu zdarzeniom klinicznym u pacjentów z chorob? niedokrwienn? serca oceniano w niezale?nym, wieloo?rodkowym, randomizowanym badaniu prowadzonym metod? podwójnie ?lepej próby, kontrolowanym placebo, z udzia?em 1997 pacjentów o nazwie CAMELOT (ang. Comparison of Amlodipine vs Enalapril to Limit Occurrences of Thrombosis). Przez 2 lata, w?ród uczestników badania 663 osoby otrzymywa?y amlodypin? w dawce 5?10 mg, 673 osoby otrzymywa?y enalapryl w dawce 10-20 mg, a...
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 5 mg, 30 szt.
...zapobieganiu zdarzeniom klinicznym u pacjentów z chorob? niedokrwienn? serca oceniano w niezale?nym, wieloo?rodkowym, randomizowanym badaniu prowadzonym metod? podwójnie ?lepej próby, kontrolowanym placebo, z udzia?em 1991 pacjentów o nazwie CAMELOT (ang. Comparison of Amlodipine vs Enalapril to Limit Occurrences of Thrombosis). Przez 2 lata, w?ród uczestników badania 663 osoby otrzymywa?y amlodypin? w dawce 5?10 mg, 673 osoby otrzymywa?y enalapryl w dawce 10-20 mg, a...
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt.
...zapobieganiu zdarzeniom klinicznym u pacjentów z chorob? niedokrwienn? serca oceniano w niezale?nym, wieloo?rodkowym, randomizowanym badaniu prowadzonym metod? podwójnie ?lepej próby, kontrolowanym placebo, z udzia?em 1991 pacjentów o nazwie CAMELOT (ang. Comparison of Amlodipine vs Enalapril to Limit Occurrences of Thrombosis). Przez 2 lata, w?ród uczestników badania 663 osoby otrzymywa?y amlodypin? w dawce 5?10 mg, 673 osoby otrzymywa?y enalapryl w dawce 10-20 mg, a...
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...zapobieganiu zdarzeniom klinicznym u pacjentów z chorob? niedokrwienn? serca oceniano w niezale?nym, wieloo?rodkowym, randomizowanym badaniu prowadzonym metod? podwójnie ?lepej próby, kontrolowanym placebo, z udzia?em 1197 pacjentów o nazwie CAMELOT (ang. Comparison of Amlodipine vs Enalapril to Limit Occurrences of Thrombosis). Przez 2 lata, w?ród uczestników badania 663 osoby otrzymywa?y amlodypin? w dawce 5-10 mg, 673 osoby otrzymya?y enalapryl w dawce 10-20 mg...
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 5 mg, 28 szt.
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt.
...chorob? niedokrwienn? serca Skuteczno?? amlodypiny w zapobieganiu zdarzeniom klinicznym w chorobie niedokrwiennej serca oceniano u 1997 pacjentów w niezale?nym, wieloo?rodkowym, randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu z podwójnie ?lep? prób? CAMELOT (ang. Comparison of Amlodipine vs. Enalapril to Limit Occurrences of Thrombosis). W badaniu tym przez 2 lata 663 pacjentów otrzymywa?o amlodypin? w dawce 5?10 mg, 673 pacjentów enalapryl w dawce 10-20 mg, a 655...
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...zapobieganiu zdarzeniom klinicznym u pacjentów z chorob? niedokrwienn? serca oceniano w niezale?nym, wieloo?rodkowym, randomizowanym badaniu prowadzonym metod? podwójnie ?lepej próby, kontrolowanym placebo, z udzia?em 1997 pacjentów o nazwie CAMELOT (ang. Comparison of Amlodipine vs Enalapril to Limit Occurrences of Thrombosis). Przez 2 lata, w?ród uczestników badania 663 osoby otrzymywa?y amlodypin? w dawce 5?10 mg, 673 osoby otrzymywa?y enalapryl w dawce 10-20 mg, a...
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt.
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...zapobieganiu zdarzeniom klinicznym u pacjentów z chorob? niedokrwienn? serca oceniano w niezale?nym, wieloo?rodkowym, randomizowanym badaniu prowadzonym metod? podwójnie ?lepej próby, kontrolowanym placebo, z udzia?em 1997 pacjentów o nazwie CAMELOT (ang. Comparison of Amlodipine vs Enalapril to Limit Occurrences of Thrombosis). Przez 2 lata, w?ród uczestników badania 663 osoby otrzymywa?y amlodypin? w dawce 5?10 mg, 673 osoby otrzymywa?y enalapryl w dawce 10-20 mg, a...
tabl.; 16/10 mg, 28 szt. tabl.; 8/5 mg, 28 szt.
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 2,5 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...zapobieganiu zdarzeniom klinicznym u pacjentów z chorob? niedokrwienn? serca oceniano w niezale?nym, wieloo?rodkowym, randomizowanym badaniu prowadzonym metod? podwójnie ?lepej próby, kontrolowanym placebo, z udzia?em 1997 pacjentów o nazwie CAMELOT (ang. Comparison of Amlodipine vs Enalapril to Limit Occurrences of Thrombosis). Przez 2 lata, w?ród uczestników badania 663 osoby otrzymywa?y amlodypin? w dawce 5-10 mg, 673 osoby otrzymywa?y enalapryl w dawce 10-20 mg...