inf. [konc. do przyg. zaw.]; 5 mg/ml, 10 fiol. 20 ml
...5 mg amfoterycyny B (Amphotericinum B) w kompleksach lipidowych. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: 1 ml koncentratu do sporz?dzania zawiesiny zawiera 3,6 mg sodu (0,156 mmol), czyli 71,8 mg sodu (3,12 mmol) w fiolce 20 ml. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Koncentrat do sporz?dzania zawiesiny do infuzji. Produkt jest zawiesin? barwy ?ó?tej. 4. SZCZEGÓ?OWE...
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 50 mg, 1 fiol.
...Wielka Brytania 12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Numer pozwolenia: 8000 13. NUMER SERII Numer serii: 14. OGÓLNA KATEGORIA DOST?PNO?CI Rp ? Lek wydawany na recept?. 15. INSTRUKCJA U?YCIA 16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE?A 17 MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MA?YCH OPAKOWANIACH BEZPO?REDNICH FIOLKA 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA AmBisome 50 mg, proszek do sporz?dzania roztworu do infuzji Amphotericinum B Amfoterycyna B...
inf. [liof. do przyg. roztw.]; 100 mg, 10 fiol.
inf. [liof. do przyg. roztw.]; 50 mg, 10 fiol.
LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU l. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO mg, Amphocil, 50 proszek do sporz?dzania roztworu do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna fiolka zawiera: amfoterycyna B (Amphotericinum B) 50 mg (50 000 j.m.) Substancje pomocnicze biologicznie czynne: laktoza jednowodna. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6. l. 3. Posta? farmaceutyczna Proszek do sporz?dzania roztworu do infuzji. Proszek koloru ?óltego. Po rozpuszczeniu powstaje p?yn...