kaps. twarde; 150 mg, 28 szt. kaps. twarde; 200 mg, 112 szt. kaps. twarde; 200 mg, 28 szt.
...mo?na podawa? w skojarzeniu z hematopoetycznymi czynnikami wzrostu, takimi jak erytropoetyna lub czynniki stymuluj?ce wzrost kolonii granulocytów (G-CSF), je?eli istniej? ku temu wskazania kliniczne. Produkt leczniczy mo?na podawa? z hydroksymocznikiem lub anagrelidem, je?eli istniej? ku temu wskazania kliniczne. Substancje, które mog? zwi?ksza? st??enie nilotynibu w surowicy Nilotynib jest metabolizowany g?ównie w w?trobie. Jest substratem wielolekowej pompy jednokierunkowej, glikoproteiny P (P-gp). Dlatego substancje...
kaps. twarde; 0,5 mg, 100 szt.
...leków (np. hydroksymocznika lub interferonu _) na anagrelid lub leczenie skojarzone z anagrelidem nale?y przeprowadzi? w taki sposób, aby podawanie nowego leku (leków) rozpocz?? przed zako?czeniem podawania leków stosowanych wcze?niej. Anagrelid jest przeznaczony do d?ugotrwa?ego stosowania. Po odstawieniu leku, w ci?gu kilku dni liczba p?ytek osi?ga warto?? sprzed leczenia. W przypadku oporno?ci na leczenie anagrelidem, nale?y rozwa?y? inne metody leczenia. Podczas leczenia nale?y systematycznie kontrolowa?...
Anagrelide | ATC: L 01 XX 35
kaps. twarde; 0,5 mg, 100 szt.
...ryzyko i korzy?ci leczenia anagrelidem pacjenta z zaburzeniami czynno?ci nerek nale?y oceni? przed rozpocz?ciem leczenia. Zaburzenia czynno?ci w?troby Istniej? ograniczone dane dotycz?ce farmakokinetyki u tej grupy pacjentów. Jednak?e z uwagi na fakt, ?e metabolizm w?trobowy stanowi g?ówn? drog? eliminacji leku z organizmu, mo?na si? spodziewa?, ?e czynno?? w?troby b?dzie wp?ywa? na ten proces. Z tego wzgl?du zaleca si? niestosowanie leczenia anagrelidem u pacjentów z...